Nie czy ale jak pomagać w placówkach odwykowych osobom uzależnionym od tytoniu
Barbara Bętkowska-Korpała

1. Backer de G., Ambrosioni E., Borch-Johnsen K. i wsp.: European Society of Cardiology Committee for Practice Guidelines. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: third joint task force of European and other societies on cardiovascular disease prevention in clinical practice (constituted by representatives of eight societies and by invited experts). Eur. J. Cardiovasc. Prev. Rehabil. 2003; 10: S1:10
2. Bętkowska-Korpała B - Raport z badania „Sytuacja kobiet w leczeniu uzależnienia od alkoholu” Fundacja FIRST, 2012
3. Bętkowska-Korpała B., Palenie tytoniu jako problem kliniczny.[w:] Bętkowska-Korpała B. (red.), Uzależnienia w praktyce klinicznej. Zagadnienia diagnostyczne. Parpamedia, Warszawa 2009.
4. Bętkowska-Korpała B., Piasecka B., Ryniak J. Jak chronić dziecko przed biernym i czynnym paleniem tytoniu. Poradnik dla rodziców i wychowawców. CMPPP, Warszawa 2009.
5. Bętkowska-Korpała B., Gierowski JK. Psychoterapia w leczeniu zespołu uzależnienia od tytoniu. Forum Profilaktyczne., 2007, 79-82
6. Bętkowska-Korpała B., Ryniak J., Tarczoń B.: Tytoń w placówkach leczenia odwykowego. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia 2005, 4, 6-10.
7. Bętkowska-Korpała B., Ryniak J., Zawadzka B. i wsp.: Program grupowej terapii psychologicznej w kompleksowym leczeniu osób uzależnionych od nikotyny w ramach prewencji chorób układu  krążenia – doświadczenia własne. Psychoterapia 2004b; 4: 69–76.
8. Bobo J.K.: Nicotine dependence and alcoholism epidemiology and treatment. Journal of Psychoactive Drugs, 1989, 3, 323–329.
9. Cofta-Woerpel L., Kelli L., Wright K.L., Wetter D.W.: Smoking cessation 3: Multicomponent Interrventions. Behav. Med. 2007; 32: 135–149
10. Cofta-Woerpel L., Wright K.L., Wetter D.W.: Smoking cessation 1: Pharmacological treatments. Behav. Med. 2006; 32: 47–56.
11. Emeryk A., Palenie tytoniu a zdrowie dzieci i młodzieży. [w:] Milanowski J.(red.), Palenie tytoniu. Wpływ na zdrowie i program walki z nałogiem. Wyd. BiFolium, Lublin 2001, s. 183-189.
12. Hill R.D., Rigdon M., Johnson S.: Behavioral smoking cessation treatment for older chronic smokers. Behavior Therapy 1993; 24: 321–329.
13. Hornowska E., Uzależnienia a temperament. Wokół temperamentalnego czynnika ryzyka uzależnień. [w:] Cierpiałkowska L. (red), Oblicza współczesnych uzależnień. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006.
14. Irvin Vidrine, Cofta-Woerpel L, Daza P, Wright KL, Wetter DW.  Smoking cessation 2: Behavioral treatments. Behav Med. 2006; 32: 99-109
15. Konsensus dotyczący rozpoznawania i leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu. Medycyna Praktyczna – wydanie specjalne, 2006, 7.
16. Maisto S.A., Galizio M., Connors G.J., Nikotyna. Uzależnienia zażywane i nadużywanie. Wydawnictwo Fundacji Karan, Warszawa 2000.
17. Mellibruda J., Sobolewska-Mellibruda Z., Integracyjna Psychoterapia Uzależnień. Teoria i Praktyka. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2006.
18. Prochaska J.O., Norcross J.C., Systemy psychoterapeutyczne.Analiza transteoretyczna. Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2006
19. Raport z badania .Picie alkoholu i używanie narkotyków przez młodzież szkolną w województwie pomorskim.. Sopot-Warszawa 2007, s 36-41.
20. Stańczyk J., Wpływ palenia tytoniu na stan zdrowia dzieci i młodzieży. .Forum Profilaktyczne., 2007, nr 4, s. 5.
21. Stead L.F., Lancaster T.: Group behaviour therapy programmes for smoking cessation. Cochrane Debase Syst. Rev. 2005; 18: CD001007.
22. Stewens V.J., Hollis J.F.: Preventing smoking relapse, using an individually tailored skills training technique. Journal of Consulting  and Clinical Psychology, 1989; 57: 420–424.
23. Teesson M., Degenhardt L., Hall W., Uzależnienia . modele kliniczne
24. i terapeutyczne. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
25. West R., McNeill A., Raw M.: Smoking cessation guidelines for health professionals: an update. Thorax 2000, 55, 987–999.
26. Raport- Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce, 2010,www.mz.gov.pl/