Katarzyna Łukowska

Alkohol - między wolnością a reglamentacją

Bibliografia
1. Łukowska K. (2015). Rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie własne gminy i miasta – poradnik dla samorządowców. Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
2. Łukowska K. (2015) (oprac.) Wpływ dostępności alkoholu na rozpowszechnienie problemów alkoholowych w: Dąbrowska K. Strategie ograniczania dostępności alkoholu w gminie – jak napisać dobrą uchwałę. Praktyka i orzecznictwo. Warszawa: Fundacja ETOH
3. Moskalewicz J., Sierosławski J. (2005). Dostępność ekonomiczna napojów spirytusowych a szkody zdrowotne. Warszawa: IPiN, Alkoholizm i Narkomania tom 18, nr 4
4. Moskalewicz J., Sierosławski J., Dąbrowska K. (2005). Dostępność fizyczna alkoholu a szkody zdrowotne. Warszawa: IPiN, Alkoholizm i Narkomania tom 18, nr 4
5. Sprawozdanie z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za 2014 rok
6. Wald I. (red.) (1986). Alkohol oraz związane z nim problemy społeczne i zdrowotne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
7. Zdziarski M. (red.) (2016) Alkohol i papierosy. Przemysł, państwo, polityki publiczne. Kraków: Fundacja Instytut Łukasiewicza