Zachowania transgresyjne i ochronne a uczestnictwo w psychoterapii uzależnień

Sławomir Ślaski

Boyle K., Polinsky M. L., Hser Y. (2000). Resistance to drug abuse treatment: A comparison of drug users who accept or decline treatment referral assessment. Journal of Drug Issues. 30(3), 565-574.
Burdon W. M., Messina N. P., Prendergast M. L. (2004). The California treatment expansion initiative: Aftercare participation, recidivism, and predictors of outcomes. The Prison Journal. 84(1), 61-80.
Holahan C. J., Moos R. H., Holahan C. K. (2001). Drinking to cope, emotional distress and alcohol use and abuse: A ten year model. Journal of Studies on Alcohol.  62(2), 190-198.
Hurvitz N. (1987). Geneza powstania grup samopomocy psychoterapeutycznej osób o podobnych problemach. W: W. Widłak (red.). Pomoc nieprofesjonalna i grupy wzajemnej pomocy. Warszawa. SPP PTP.
Juczyński Z., Szamborska J., Jędrzejczyk A. (1992). Wyznaczniki efektywności leczenia osób uzależnionych od alkoholu. Psychiatria Polska. 26(5), 411-420.
Kaczmarczyk I. (2008). Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce. Warszawa: ENETEIA.
Kozielecki J. (2001). Psychotransgresjonizm. Warszawa: Żak.
Longato-Stadler E., Klinteberg B. & Hallman J. (2002). Personality traits and platelet monoamine oxidase activity in a Swedish male criminal population. Neuropsychobiology. 46(4), 202-208.
Mellibruda J. (1992). O programach intensywnej terapii uzależnienia. Alkoholizm i     Narkomania. 10, 29-39.
Miller W. R., Walters S. T. & Bennett M. E. (2001). How effective is alcoholism treatment? Journal of Studies on Alcohol, 62(2), 211-220.
Moos R. H., Brennan P., Moos B. S. (2004). Ten-year patterns of alcohol consumption and drinking problems older women and men. Addiction. 99(7), 829-838.
Moos R. H. (2003). Addictive disorders in context: Principles and puzzles of effective treatment and recovery. Psychology of Addictive Behaviors. 17(1), 3-12.
Pilecka B. (1991). Koncepcja własnej osobowości u osób uzależnionych od środków odurzających. Rzeszów: WSP.
Rapp R. C., Li L., Siegal H. A., DeLiberty R. N. (2003). Demographic and clinical correlates of client motivation among substance abusers. Health & Social Work. 28(2), 107-115.
Ryan R. M., Plant R. W., O’Malley S. (1995). Initial motivations for alcohol treatment: Relations with patient characteristics, treatment involvement, and dropout. Addictive Behaviors. 20(3), 279-297.
Ślaski S. (2010). Zachowania transgresyjne - próba psychologicznego pomiaru. Przegląd Psychologiczny. 53(4), 401-416.
Ślaski S. (2007). Charakterystyka psychospołeczna uczestników psychoterapii uzależnień w ośrodku pomocy społecznej. W: J. Klebaniuk (red.). Oblicza nierówności społecznych. (557-578).Warszawa: ENETEIA.
Ślaski S. (2005). Kondycja psychiczna u osób uzależnionych od alkoholu – zmiany po psychoterapii. W: Ledzińska M., Rudkowska G., Wrona L. (red.). Psychologia współczesna: oczekiwania i rzeczywistość. (397-409). Kraków: AP.
Ślaski S. (1999). Anonimowych Alkoholików model uzależnień. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. 2, 16-17.