okladka107Numer 1-2/2007

Spis treści

3. Rok pod znakiem współpracy

Chcielibyśmy przede wszystkim wzmocnić współpracę między instytucjami, które mają wpływ na politykę antynarkotykową w Polsce 

Rozmowa z Piotrem Jabłońskim, dyrektorem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

5. Czy abstynencja stała się wartością samą w sobie?

O co chodzi w psychoterapii uzależnienia? Rozważania profilaktyczno-terapeutyczne
Bez świadomości satysfakcjonujących zmian w obszarach, które są dla pacjenta ważne i pożądane, utrzymywanie abstynencji jest bolesne
Witold Skrzypczyk

8. Między ludżmi

Zmiana indywidualna jest najważniejszym celem i najbardziej pożądanym efektem oddziaływań terapeutycznych w pracy z osobami uzależnionymi metodą społeczności terapeutycznej.
Elżbieta Rachowska

10. Ile można - ile trzeba?

Zawód terapeuty uzależnień wymaga ciągłego, interdyscyplinarnego i specjalistycznego kształcenia się, również wtedy, kiedy nie jesteśmy zobligowani do zdobywania punktów edukacyjnych.
Joanna Wawerska-Kus

14. To, co najważniejsze...

Uczciwie traktując innych ludzi i nas samych, uczymy siebie i innych respektowania granic, wyznaczonych przez role, w których przyszło nam się spotkać. Możemy negocjować przesuwanie tych granic, zamiast tylko je atakować, a w ostateczności - rozstawać się, odchodzić, a nie uciekać lub odrzucać.
Lidia Mieścicka

15. Podnóżek dla pacjenta

Oferta placówek niemieckich nie wiąże się bezpośrednio ze specyfiką podejścia do klienta, lecz z możliwościami finansowymi i widoczną różnicą standardów w porównaniu do polskich realiów.
Agnieszka Kolbowska, Agata Kręt

19. Metadon - narkotyk dla życia?

Rozmowa z dr Wereżyńską-Bolińską ,  ordynatorem oddziału detoksykacyjnego i kierownikiem programu metadonowego w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie.

21. Profile osobowości w grupach pacjentów z syndromem DDA - badania własne

Celem opracowania jest przedstawienie wyników analizy profili osobowości osób z rozpoznaniem syndromu Dorosłego Dziecka Alkoholika, które zgłosiły się do Poradni DDA Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień.
Barbara Bętkowska-Korpała, Jolanta Ryniak

26. Dobrostan psychiczny - w poszukiwaniu szczęścia

Od wieków badacze i teoretycy poszukują odpowiedzi na pytanie, co czyni człowieka szczęśliwym. Od kilkudziesięciu lat wzrasta liczba prowadzonych badań w tym obszarze, jednak ich wyniki nie pozwalają na udzielenie jednoznacznej odpowiedzi.
Maria Pasik

29. Tai - chi w pałacyku

Oddział Rehabilitacyjny w Grzmiącej od ponad dwudziestu lat pomaga osobom uzależnionym od narkotyków, proponując im holistyczną opiekę i różnorodne oddziaływania terapeutyczne...
Katarzyna Burda

32. "Życiodajne poczucie rzeczywistości"

Dzięki tej atmosferze, oprócz celów szkoleniowo - dydaktycznych, organizatorom udało się osiągnąc cel dodatkowy: dowartościowanie środowiska.
Joanna Wawerska-Kus

34. Dzielić się ideami

Rozmowa z Agnieszką Litwą  - prezesem Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień.

35. Czego poszukujemy w graniu hazardowym - rózne drogi do jednego problemu

"Zacząłem grać w wieku 23 lat, a wirus ten został mi przekazany przez ojca. Popłynąłem... drogą mojego ojca. Popłynąłem w system" -  (Emeryt, gracz wyścigów konnych).
Bernadeta Lelonek

39. Pierwsze programy dla mniejszości

Większość pacjentów Homocentrum poszukiwało wcześniej pomocy w leczeniu depresji, nerwic czy uzależnień chemicznych, ale nigdzie nie byli w stanie mówić o swoich prawdziwych odczuciach i problemach. Dopiero w specjalistycznym "swoim" centrum mogą się otworzyć.
Ryszard Romaniuk

41. Koncepcja trajektorii jako próba i szansa zrozumienia ludzkiego cierpienia

Czy tego chcemy czy nie, pracujemy z człowiekiem cierpiącym w różnym wymiarze. To cierpienie, ktore nie zawsze rzuca się w oczy. Często pod maską różnych nienormalnych dla otoczenia zachowań ukrywa się ból istnienia.
Iwona Beata Koleśnik

44. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych przez placówki lecznictwa odwykowego w latach 2005 - 2006

Wojewódzkie oddziały NFZ, kreując regionalną polityke kontraktowania świadczeń, kształtują stan i kondycję lecznictwa odwykowego na swoim terenie.
Jadwiga Fudała

52. Zakres tajemnicy zawodowej terapeutów uzależnień - aspekty prawne

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego pozostaje podstawową regulacją wyznaczającą zakres tajemnicy zawodowej terapeutów uzależnień.
Kama Dąbrowska

54. Propozycje czytelnicze. Z działu lecznictwa odwykowego PARPA.Ogłoszenia


 

okladka307Numer 3/2007

Spis treści

3. Narodowy program zmiany

Rozmowa z profesorem Zbigniewem Religą – Ministrem Zdrowia

4. Od zależności do autonomii

Praca z pacjentem z zaburzeniami osobowości zależnej, zgłaszającym się do placówek leczenia uzależnień, wymaga specyficznego podejścia, uwzględniającego ograniczenia i sposób funkcjonowania osoby zależnej
Jolanta Ryniak, Barbara Bętkowska-Korpała
 

9. Malinówka poa raz drugi

Bardzo wielu pacjentów trafiających do placówek lecznictwa odwykowego cierpi na zaburzenia osobowości. Specyfice pracy z osobami uzależnionymi z zaburzeniami osobowości poświęcona była ogólnopolska konferencja szkoleniowa w Malinówce koło Ełku
Katarzyna Burda

11. Terapia osób uzależnionych od narkotyków z zaburzeniami osobowości

Celem terapii osób uzależnionych jest pomoc w nabyciu umiejętności niezbędnych do utrzymania abstynencji, lepszego radzenia sobie z emocjami oraz zmiany stylu życia. Społeczność terapeutyczna daje szansę na taką zmianę również osobom z zaburzeniami osobowości
Elżbieta Rachowska

14. Z psychopatą bez uprzedzeń

Najtrudniejsze z pracy z pacjentami dyssocjalnymi jest poradzenie sobie z własnym negatywnym nastawieniem...
Rozmowa z Krzysztofem Parusińskim, psychologiem, trenerem, superwizorem psychoterapii uzależnienia.

16. Coś nam umknęło...

Ta grupa pacjentów często nie przyjmuje do wiadomości, że „pijak to nie alkoholik” i z uporem nazywa siebie pijakami
Joanna Wawerska-Kus

20. Zaburzenia lękowe i zespół uzależnienia od alkoholu, czyli o lękach i lekach

Częste rozmowy, tłumaczenie, skąd mogą się brać niepokojące pacjenta dolegliwości, spokój i opanowanie oraz niezaborcza życzliwość przynoszą zawsze dobry efekt
Storrada Grabińska-Ujda

23. Prawo to podstawa

Bieżący rok przyniesie sporo zmian w lecznictwie odwykowym związanych z nowelizacją Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, nad którą pracuje obecnie Sejm...
Rozmowa z Krzysztofem Brzózką, dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

24. Nowy system monitorujący zjawisko narkomanii

Jak zbierać informacje o osobach zgłaszających się do leczenia z powodu problemu narkotyków 
Agnieszka Kolbowska, Agata Kręt

27. Czego nie zauważają alkoholicy? Badania obrazu siebie osób uzależnionych od alkoholu i nieuzależnionych

Obraz własnej osoby pełni szczególną i niezwykle istotną rolę w kształtowaniu się samooceny, wpływa na relacje jednostki ze światem i z innymi ludźmi, w dużym stopniu decyzje o podejmowaniu bądź rezygnacji z określonej działalności
Jan Chodkiewicz

32. Początek drogi - kiedy uzależniony hazardzista trafia do specjalisty

„Problemem, z którym muszę sobie poradzić, nie jest po prostu granie. Gdyby tak było, oznaczałoby to, że jeśli w pobliżu mnie nie będzie gier, nie będę grał... Ja szukałem bardziej dogłębnych odpowiedzi. Problem tkwi tak naprawdę we mnie i muszę go w sobie odnaleźć. Muszę dotrzeć do jego źródła, wyrwać go z korzeniami...” Uzależniony gracz w trakcie terapii
Bernadeta Lelonek

36. Grupy nadziei

Kwestią sporną, zwłaszcza wśród przedstawicieli różnych nurtów pomagania, jest odpowiedź na pytanie, kto odkrył terapeutyczną moc oddziaływań grupowych i komu zawdzięczamy to, co dziś nazywamy terapią grupową
Piotr Antoniak

39. Zaopiekuj się mną... mocno tak

Już po raz czwarty Fundacja ETOH we współpracy z Instytutem Psychologii Zdrowia stworzyła okazję do ogólnopolskiego spotkania Dorosłych Dzieci Alkoholików
[JoWaK]

40. Egzaminy według nowych zasad

W wiosennej sesji egzaminacyjnej Studium Terapii Uzależnień egzaminy zostały przeprowadzone według nowych zasad. Nie dla wszystkich kandydatów na specjalistów i instruktorów spotkania z komisjami egzaminacyjnymi zakończyły się pomyślnie...
[K.B.]

42. Propozycje czytelnicze, Informacje.


okladka407Numer 4/2007

Spis treści 

 

3. Stawiamy na efektywność

Rozmowa z Bogdanem Jaskołdem, Dyrektorem Biura Polityki Społecznej Urzędu Miasta Warszawy

4. O zaburzeniach osobowości...

Wśród osób uzależnionych można spotkać wielu pacjentów z osobowością borderline, histrioniczną, narcyzów i psychopatów. Zaburzenia osobowości typu B często towarzyszą, a być może nawet sprzyjają, pojawieniu się uzależnień od substancji chemicznych

Lucyna Golińska

8. Bezpieczne narkotyki nie istnieją

Używanie substancji psychoaktywnych powoduje pojawienie się różnych zaburzeń psychicznych. Niektóre z nich szybko mijają po odstawieniu narkotyku, inne pozostają na całe życie...

Rozmowa z dr Kariną Steinbarth-Chmielewską, kierownikiem Oddziału Detoksykacyjnego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

10. Uzależnienia a zaburzenia osobowości – biologiczne podłoże relacji

Wydaje się rzeczą oczywistą, że skłonność do nadużywania substancji psychoaktywnych charakteryzuje osoby o określonych cechach osobowości

Anna Basińska

14. Psychoterapia zaburzeń osobowości

„Psychoterapia indywidualna czy grupowa, bez względu na reprezentowany kierunek teoretyczny, stosowana jako jedyna metoda leczenia, jest nieefektywna. Równocześnie psychoterapia jest jedyną przyczynową metodą leczenia...” (Andrzej Jakubik, Zaburzenia osobowości, PZWL, Warszawa 1997)

Streszczenie wykładu prof. Czesława Czabały i dr Celiny Brykczyńskiej, wygłoszonego podczas konferencji w Malinówce 26 maja 2007 roku

16. Psychologia lekarska o uzależnieniach

Biorąc pod uwagę wymiar zjawiska uzależnień i aktualny stan nauczania, uzasadnione jest stanowisko, że program nauczania przyszłych lekarzy i już specjalizujących się wymaga stworzenia dydaktycznego modelu, który tę problematykę ujmowałby w sposób holistyczny, interdyscyplinarny, kompleksowy, zintegrowany

Barbara Bętkowska-Korpała, Józef Krzysztof Gierowski

20. Lekarz – psychoterapeuta, czyli „dwa w jednym”

W sytuacjach, gdy terapeuta nie–lekarz wobec nasilonych objawów nerwicowych pacjenta sięga do różnych sposobów oddziaływania psychologicznego, terapeuta – lekarz, czyniąc to samo, może mieć pokusę szybszego wpłynięcia na stan pacjenta przez zastosowanie leku

Lidia Mieścicka

21. Pani doktor, jak długo będę przyjmować leki?

Dobra współpraca pomiędzy terapeutami i pacjentem może przyczynić się do skrócenia psychofarmakoterapii do niezbędnego minimum lub też zapewnić prowadzenie długoterminowego leczenia farmakologicznego, którego sens pacjent będzie rozumiał i akceptował

Storrada Grabińska-Ujda

23. Budowanie dobrej marki

Rozmowa z mgr Jolantą Ryniak – kierownikiem Małopolskiego Ośrodka Szkolenia Terapeutów Uzależnień (MOSTU)

25. Efektywność leczenia osób uzależnionych od alkoholu

Osoby trafiające do psychoterapii poszukują osoby ciepłej, empatycznej, kompetentnej i budzącej nadzieję na skuteczną pomoc

Jadwiga Fudała

31. Picie kontrolowane. Czy to możliwe?

To, co dla wielu pacjentów uzależnionych jest tak kuszące, nie jest łatwe. Kontrolowanie picia bywa dużo bardziej skomplikowane niż pełna abstynencja...

Halina Ginowicz

37. Hostel – szansa czy obowiązek?

Wielu pacjentom po długoterminowej terapii zbyt trudno jest stanąć od razu samodzielnie na nogi. Aby ułatwić im wejście w dorosłe, odpowiedzialne życie, stowarzyszenie Teen Challenge podjęło decyzję o utworzeniu sieci ośrodków przejściowych, czyli hosteli

Joanna Mikuła

40.Finansowanie zakładów lecznictwa odwykowego przez jednostki samorządu terytorialnego

Kama Dąbrowska 

 

42. Propozycje czytelnicze, Informacje.


 

okladka507Numer 5/2007

Spis treści 

 

3. W kierunku interdyscyplinarnej wiedzy

Rozmowa z prof. Jerzym Samochowcem z Katedry i Kliniki Psychiatrii Pomorskiej Akademii Medycznej, Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami

4. Uzależnienie od benzodiazepin – podstępne i groźne

Przez kilkadziesiąt lat lat benzodiazepiny były przepisywane pacjentom masowo i lekkomyślnie. W powszechnych zwyczajach przyjmowania tych niebezpiecznych dla zdrowia i silnie uzależniających leków niewiele zmieniło się do dziś...
Anna Basińska-Starzycka

7. Jasny podział ról

Lekarz psychiatra w zespole terapeutycznym jest niezbędny. Ma jednak do spełnienia ściśle określoną rolę i nie powinien wychodzić poza nią...

Rozmowa z dr med. Bohdanem Woronowiczem, specjalistą psychiatrą oraz specjalistą i superwizorem psychoterapii uzależnień, kierownikiem Ośrodka Terapii Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

8. Głód alkoholowy

Wolna wola wydaje się być spętana i zatraca swoją autonomię. „Chcica” zarządza i kieruje wolą tak, aby wszelkie dążenia miały na celu zdobycie alkoholu
Storrada Grabińska-Ujda

10. Pięć lat po przełomie...

W przyszłym roku Monar obchodzi trzydziestolecie swojego istnienia. Stowarzyszenie ewoluuje i przekształca się, a zwieńczeniem tych zmian będzie reforma, zaplanowana na najbliższe lata
Rozmowa z Jolantą Koczurowską, Przewodniczącą Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR

12. Problemy terapii uzależnień z punktu widzenia lekarza toksykologa

W terapii uzależnień dominuje niemedyczne podejście do leczenia, uwzględniające jedynie działalność oddziałów psychiatrycznych. Jednak te oddziały często nie mają warunków do leczenia pacjentów z ciężkimi zespołami odstawiennymi lub z obciążeniami somatycznymi...
Wojciech Waldman, Jacek Sein Anand

14. Pociąg relacji samorząd lokalny – lecznictwo odwykowe 
– dokąd zmierza i co przewozi?

Czemu tak mało gmin wspiera lecznictwo odwykowe?
Katarzyna Łukowska

17. Na co chorują DDA

Niniejszy tekst nie jest prezentacją badań czy analizą diagnostyczną zagadnienia, ma na celu raczej obudzenie wrażliwości skierowanej na ciało naszych pacjentów – ono bowiem czasami buntuje się wcześniej i mówi coś o pacjencie, o czym on sam nie wie lub czego nie potrafi sobie uświadomić
Joanna Wawerska-Kus

20. Z pomocą niesłyszącym 
Szkolenie z Polskiego Języka Migowego

Z prowadzonej przez PARPA bazy placówek leczenia uzależnienia wynika, iż tylko w dwóch miejscach w Polsce zatrudnieni są specjaliści psychoterapii uzależnienia, którzy potrafią nawiązać kontakt z osobą głuchą. To stanowczo za mało...
Dorota Kozłowska 

23. Co się dzieje w AA?

Na temat ruchu AA narosło wiele mitów, także wśród specjalistów, a obiegowe i stereotypowe opinie na temat wspólnoty nie oddają jej rzeczywistego znaczenia dla procesu zmiany zachowań osób  uzależnionych. Niniejszy tekst jest próbą przybliżenia procesów i zjawisk zachodzących w ruchu AA  w świetle pojęć interakcjonizmu symbolicznego.
Ireneusz Kaczmarczyk

29. Pacjent przewlekłe nadużywający alkoholu diagnostyczno-terapeutycznym wyzwaniem dla neurologa?

Uszkadzający wpływ alkoholu na układ nerwowy jest oczywisty, choć patomechanizm takiego uszkodzenia nie jest do końca jasny. Postępowanie z pacjentem przewlekle nadużywającym alkoholu nastręcza zwykle dużo problemów, zwykle ocierających się o niechęć lekarza specjalisty do angażowania się w diagnostykę i próby leczenia. Celem artykułu jest przybliżenie Czytelnikom problemów neurologicznych u takiego pacjenta i próba ustalenia odpowiedniego postępowania psychoterapeuty, który jako pierwszy może te problemy zauważyć oraz skuteczniej pomóc pacjentowi.
Izabela Domitrz

31. Oczekiwania uzależnionego gracza rozpoczynającego proces terapii

„To, jak pojmujemy jakiś stan, problem lub sytuację, wywiera bezpośredni wpływ na to, jaka forma leczenia będzie w naszym przypadku najbardziej skuteczna...” (Alan Jacob Suissa)
Bernadeta Lelonek

34. Ruszyło Studium Psychoterapii Uzależnień PTPU

Rozmowa z Jackiem Kasprzakiem, przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień.

36. Spotkanie na szczycie

Pozostał już tylko rok do kolejnego XXIV Światowego Kongresu Wspólnot Terapeutycznych. Pierwsze globalne spotkania Federacji miały miejsce już w latach siedemdziesiątych. Od tej pory odbywające się co dwa lata konferencje stanowią okazję do wymiany doświadczeń i wiedzy specjalistów z całego świata, wypracowania nowych metod terapii oraz nakreślenia kierunków rozwoju wspólnot terapeutycznych. Na Kongresach obecni są również polscy terapeuci i specjaliści z różnych dziedzin związanych z uzależnieniami. Relacja uczestnika ubiegłorocznego Światowego Kongresu Wspólnot Terapeutycznych
Ks. prof. dr hab. M. CEKIERA SDS

38. Propozycje czytelnicze. Informacje 


 

okladka607Numer 6/2007

Spis treści

 

3. Nowelizacji dalsze losy...

Nowelizacja Ustawy upadła razem z kadencją Sejmu. Droga legislacyjna rozpoczyna się od początku
Rozmowa z Krzysztofem Brzózką -  dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

4. Neurobiologia amoralności a uzależnienie

Powszechnie znanym jest fakt, że u znacznej części alkoholików uzależnienie od alkoholu współwystępuje z cechami osobowości dyssocjalnej (osobowości antyspołecznej, psychopatii). Relacje miedzy tymi zaburzeniami są jednak niejasne
Bogusław Habrat

6. Terapeuta jak pusta filiżanka

Terapeuta przyjmujący postawę ekspercką względem klienta jest jak pełna filiżanka – nie ma tam miejsca na pacjenta i jego świat...
Bożena Maciek-Haściło 

9. Szukając poziomek, czyli o terapii w izolacji więziennej

Terapia w izolacji więziennej odbywa się w innych warunkach niż te, które panują na wolności, dlatego wymaga specyficznych metod i odmiennego podejścia do klienta
Tomasz Głowik

12.  W stronę społeczności lokalnych

Konstruowane w gminach programy przeciwdziałania narkomanii muszą odpowiadać rzeczywistym potrzebom danej społeczności lokalnej. Tylko wtedy będą miały szansę zmienić rzeczywistość na lepsze...
Rozmowa z Bogusławą Bukowską, Zastępcą Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

13. Głód alkoholowy

Lata doświadczania efektów alkoholu wytwarzają u osoby uzależnionej nałogowe schematy, które prowadzą do automatycznych zachowań
Ryszard Romaniuk

16. Lecznictwo odwykowe 2005-2006

Informacje gromadzone przez Agencję są podstawą planowania działań legislacyjnych, szkoleniowych i interwencyjnych
Jadwiga Fudała

20. Przecież on już nie pije...

Podejmujący decyzję o abstynencji alkoholik nie jest w stanie zmienić z dnia na dzień swoich zachowań, szczególnie tych, które służą rozładowaniu napięcia
Joanna Wawerska-Kus

23. Osoby niepełnosprawne a uzależnienia

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu programu terapeutycznego jest sprawą bardzo trudną dla każdego, kto cierpi z powodu uzależnienia, natomiast osoby głuchonieme mają dodatkowe przeszkody do pokonania...
Anna Maria Węgierek

26. Choroba godności

Alkoholicy często nazywają swoje uzależnienie „chorobą godności”. Uzależnienie w szczególny sposób wpływa na naruszenie norm społecznych i wartości rozumianych jako zawarty w kulturze, najogólniejszy wzór zachowania

Ireneusz Kaczmarczyk

31. Aspekty psychoterapii osób uzależnionych od komputera i internetu

Coraz więcej osób zgłasza się z problemem uzależniania się od internetu czy komputera, a terapeuci stają przed dylematem, co robić, jak rozumieć, jak pomagać tym osobom...
Serafin Olczak

33.  Odwyk z przymusu

Prawne aspekty wykonywania orzeczeń w przedmiocie zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu

Procedura zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu obejmuje w ciągu roku około 30 tysięcy osób. Duże zaniepokojenie budzi fakt, że zdecydowana większość tych pacjentów nie kończy nawet podstawowego programu terapii, do której zostali zobowiązani przez sąd
Kama Dabrowska

35. Propozycje czytelnicze. Informacje


 

Skorowidz 2007

Rozmówcy TUiW:
Brzózka Krzysztof nr 3 s. 23
Brzózka Krzysztof – nr 6 s. 3
Bukowska Bogusława nr 6 s. 12
Jabłoński Piotr – nr 1/ 2 s.3
Jaskołd Bogdan – nr 4 s. 3
Kasprzak Jacek nr 5 s. 34
Koczurowska Jolanta – nr 5 s. 10
Litwa Agnieszka – nr 1/ 2 s. 34
Parusiński Krzysztof – nr 3 s. 14
Religa Zbigniew – nr 3 s. 3
Ryniak Jolanta – nr 4 s. 23
Samochowiec Jerzy – nr 5 s. 3
Steinbarth-Chmielewska Karina – nr 4 s. 8
Wereżyńska-Bolińska Teresa – nr 1/ 2 s. 19
Woronowicz Bogdan – nr 5 s. 7

ARTYKUŁY
Antoniak Piotr - „Grupy nadziei” nr 3 s. 36
Basińska Anna - „Uzależnienia a zaburzenia osobowości – biologiczne podłoże relacji” nr 4 s. 10
Basińska-Starzycka  Anna - „Uzależnienie od benzodiazepin – podstępne i groźne” nr 5 s. 4
Będkowska-Korpała Barbara, Ryniak Jolanta - „Profile osobowości w grupach pacjentów z syndromem DDA” nr 1/ 2 s. 21
Będkowska-Korpała Barbara, Gierowski Józef Krzysztof - „Psychologia lekarska o uzależnieniach”     nr 4 s. 16
Burda Katarzyna - „Tai Chi w pałacyku” nr 1/ 2 s. 29
Burda Katarzyna - „Malinówka po raz drugi” nr 3 s. 9
Cekiera Czesław - „Spotkanie na szczycie” nr 5 s. 36
Chodkiewicz Jan - „Czego nie zauważają alkoholicy?” nr 3 s. 27
Czabała Czesław, Brykczyńska Celina - „Psychoterapia zaburzeń osobowości” nr 4 s. 14
Dąbrowska Kama - „Zakres tajemnicy zawodowej terapeutów uzależnień, aspekty prawne” nr 1/ 2     s. 52
Dąbrowska Kama - „Finansowanie zakładów lecznictwa odwykowego przez jednostki samorządu     terytorialnego” nr 4 s. 40
Dąbrowska Kama - „Odwyk z przymusu- prawne aspekty wykonywania orzeczeń w przedmiocie     zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu” nr 6 s. 33
Domitrz Izabela - „Pacjent przewlekle nadużywający alkoholu diagnostyczno-terapeutycznym     wyzwaniem dla neurologa?” nr 5 s. 29
Fudała Jadwiga - „Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych przez placówki lecznictwa     odwykowego w latach 2005-2006” nr 1/ 2 s. 44
Fudała Jadwiga - „Efektywność leczenia osób uzależnionych od alkoholu” nr 4 s. 25
Fudała Jadwiga - „Lecznictwo odwykowe 2005-2006” nr 6 s. 16
Ginowicz Halina - „Picie kontrolowane, czy to możliwe?” nr 4 s. 31
Głowik Tomasz - „Szukając poziomek, czyli o terapii w izolacji więziennej” nr 6 s. 9
Grabińska-Ujda Storrada - „Zaburzenia lękowe i zespół uzależnienia od alkoholu” nr 3 s. 20
Grabińska-Ujda Storrada - „Pani doktor, jak długo będę przyjmować leki?” nr 4 s. 21
Grabińska-Ujda Storrada - „Głód alkoholowy” nr 5 s. 8
Golińska Lucyna - „O zaburzeniach osobowości...Wybrane zaburzenia osobowości z perspektywy     dominujących mechanizmów sterujących zachowaniem” nr 4 s. 4
Habrat Bogusław - „Neurobiologia amoralności wobec uzależnienia” nr 6 s. 4
Kaczmarczyk Ireneusz - „Co się dzieje w AA?” nr 5 s. 23
Kaczmarczyk Ireneusz - „Choroba godności” nr 6 s. 26
Kolbowska Agnieszka, Kręt Agata - „Podnóżek dla pacjenta” nr 1/ 2 s. 15
Kolbowska Agnieszka, Kręt Agata - „Nowy system monitorujący zjawisko narkomanii” nr 3 s. 24
Koleśnik Iwona Beata - „Koncepcja trajektorii jako próba i szansa zrozumienia ludzkiego     cierpienia” nr 1/ 2 s. 41
Kozłowska Dorota - „Z pomocą niesłyszącym” nr 5 s. 20
Lelonek Bernadeta - „Czego poszukujemy w graniu hazardowym – różne drogi do jednego     problemu” nr 1/ 2 s. 35
Lelonek Bernadeta - „Początek drogi – kiedy uzależniony hazardzista trafia do specjalisty” nr 3 s.     32
Lelonek Bernadeta - „Oczekiwania uzależnionego gracza rozpoczynającego proces terapii” nr 5 s.     31
Łukowska Katarzyna - „Pociąg relacji samorząd lokalny – lecznictwo odwykowe, dokąd zmierza i     co przewozi? Nr 5 s. 14
Maciek-Haściło Bożena - „Terapeuta jak pusta filiżanka” nr 6 s. 6
Mieścicka Lidia - „To, co najważniejsze...” nr 1/ 2 s. 14
Mieścicka Lidia - „Lekarz- psychoterapeuta, czyli dwa w jednym” nr 4 s. 20
Mikuła Joanna - „Hostel – szansa czy obowiązek?” nr 4 s. 37
Olczak Serafin - „Aspekty psychoterapii osób uzależnionych od komputera i internetu” nr 6 s. 31
Pasik Maria - „Dobrostan psychiczny – w poszukiwaniu szczęścia” nr 1/ 2 s. 26
Rachowska Elżbieta - „Między ludźmi” nr 1/ 2 s. 8
Rachowska Elżbieta - „Terapia osób uzależnionych od narkotyków z zaburzeniami osobowości” nr     3 s. 11
Romaniuk Ryszard - „Pierwsze programy dla mniejszości” nr 1/ 2 s. 39
Romaniuk Ryszard - „Głód alkoholowy” nr 6 s. 13
Ryniak Jolanta, Bętkowska-Korpała Barbara - „Od zależności do autonomii” nr 3 s. 9
Skrzypczyk Witold - „Czy abstynencja stała się wartością samą w sobie?” - nr 1/ 2 s.5
Waldman Wojciech, Anand Sein Jacek - „Problemy terapii uzależnień z punktu widzenia lekarza     toksykologa” nr 5 s. 12
Wawerska-Kus Joanna - „Ile można – ile trzeba?” nr 1/ 2 s. 10
Wawerska-Kus Joanna - „Życiodajne poczucie rzeczywistości” nr 1/ 2 s. 32
Wawerska-Kus Joanna - „Coś nam umknęło” nr 3 s. 16
Wawerska-Kus Joanna - „Na co chorują DDA” nr 5 s. 17
Wawerska-Kus Joanna - „przecież on już nie pije...” nr 6 s. 20
Węgierek Anna Maria - „Osoby niepełnosprawne a uzależnienia” nr 6 s. 23