Numer 1/2009

Spis treści 

 

3. Leki w drodze wyjątku

Istota terapii uzależnienia od alkoholu nie tkwi w tym, żeby osoba uzależniona zaczęła mniej pić, ale żeby nauczyła się żyć bez chemicznych podpórek i bez innych kompulsywnych zachowań. Stosowanie samych, jakichkolwiek środków farmakologicznych, bez względu na ich skład chemiczny i profil działania, nie może być traktowane jako leczenie uzależnienia od alkoholu

Rozmowa z dr med. Bohdanem Woronowiczem, kierownikiem Ośrodka Terapii Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie


 5. Rozwojowe i kliniczne aspekty tożsamości w uzależnieniach i zaburzeniach psychicznych

Problemy tożsamości to nie tylko przedmiot teoretycznych rozważań filozofów czy psychologów. To również zupełnie realne problemy i zaburzenia spotykane u osób uzależnionych.

Piotr Szczukiewicz


 

10. Terapia par – proces zdrowienia w związku

„Gdybym był zaczął od siebie, może udałoby mi się zmienić swoją rodzinę, miasto, albo nawet kraj, a – kto wie – może nawet świat.” Chasydzki Rabin

Jolanta Ryniak, Joanna Nolbrzak Drozd


 14. Zdrowienie psychiczne

Zdrowienie psychiczne jest podróżą życiową od zrozumienia i zaakceptowania swoich ograniczeń aż do odkrycia swoich możliwości i osiągnięcia pełni życia w sposób charakterystyczny dla danego człowieka

Ryszard Romaniuk


18. Lecznictwo odwykowe – co mamy do zaoferowania naszym pacjentom?

Państwo zapewnia nieograniczony dostęp tylko do OLAZA, natomiast środowiskowe formy leczenia i wsparcia prawie nie istnieją

Storrada Grabińska–Ujda


20. Współuzależnienie po 30 latach

Tekst jest opracowanym dla TUiW fragmentem rozdziału o współuzależnieniu z przygotowywanej przez autora publikacji „Rodzina alkoholowa w terapii”. Stanowi głos w dyskusji na temat współuzależnienia, jaka w piśmiennictwie toczy się od ponad trzydziestu lat. Autor w dwóch tekstach wskazuje na przyczyny, które uniemożliwiają osadzenie syndromu współuzależnienia w klasyfikacjach nozologicznych (ICD–10, DSM–IV), a także na ograniczenia i możliwości opisu współuzależnienia wynikające z dwóch różnych perspektyw metodologicznych: rozumiejąco–opisowej, wynikającej z doświadczeń terapeutycznych, i empiryczno–badawczej. Zdaniem autora dalszy postęp w rozumieniu współuzależnienia jest możliwy nie tyle poprzez rozważania teoretyczne i analizy przypadków wynikające z doświadczeń terapeutycznych, lecz na drodze porównawczych badań empirycznych

Andrzej Margasiński


24. Nasze rodzinne, dobre obyczaje o pozytywnych nawykach, rytuałach i tradycjach

Od trzeźwiejących alkoholików, a zwłaszcza od ich żon, słyszałam nieraz, jak trudno im odbudowywać życie rodzinne bez dobrych wzorców i kierunkowskazów, bez własnych doświadczeń albo z doświadczeniami budzącymi wiele złych wspomnień. Podobnych trudności doświadczają również dorosłe dzieci alkoholików. Dlatego osoby z problemem alkoholowym właśnie w życiu rodzinnym tak bardzo potrzebują pozytywnych nawyków, radosnych rytuałów i tradycji umacniających więzi

Anna Dodziuk


27. Programy redukcji szkód

Problematyka narkomanii jest od wielu lat monitorowana w Polsce i pomimo pewnych ograniczeń metodologicznych jesteśmy w stanie uzyskać w miarę rzetelny obraz rozmiarów problemu i trendów w jej rozwoju

Piotr Jabłoński


30. Emocjonalne jedzenie – przegląd badań

Emocje bardzo silnie wpływają na zachowania związane z jedzeniem. Naukowcy ukuli nawet termin „emocjonalne jedzenie” określający uogólnioną tendencję do sięgania po pokarm w sytuacji przeżywania emocji

Barbara Bętkowska–Korpała, Agnieszka Karpowicz


32. „Różne nurty psychoterapii w leczeniu osób uzależnionych” 

– refleksje pokonferencyjne

W grudniu ubiegłego roku odbyła się w Toruniu konferencja zorganizowana przez PARPA, Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii i Polsko–Niemiecką Fundację „Niebieski Krzyż”

Lucyna Świątek


34. Pamięci Ewy Skrzyczewskiej

Pracownicy OLO Woskowice Małe i WOTUW Opole


34. Propozycje czytelnicze. Informacje PARPA.