Numer 2/2009

Spis treści 

 

3

Czy twoje picie jest bezpieczne

Rozmowa z Jadwigą Fudałą kierownikiem działu lecznictwa Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


5

Psychoterapia osób uzależnionych z rozpoznaniem narcystycznych zaburzeń osobowości

Pacjent o narcystycznej strukturze osobowości i uzależnieniu od alkoholu stwarza dodatkowe zadania i wymagania dla terapeuty w procesie psychoterapii. Również pacjent, ze względu na połączenie tych dwóch zaburzeń znajduje się w bardzo trudnej sytuacji…

Katarzyna Augustyn, Jolanta Ryniak


9

Diagnoza pacjentów z BPD dla potrzeb terapii

Diagnoza – osobowość z pogranicza – budzi w polskiej psychiatrii wiele kontrowersji. W niektórych środowiskach jest praktycznie nieużywana albo używana incydentalnie, w innych natomiast nadużywana jako swoistego rodzaju otwarta kategoria do klasyfikacji trudnych i słabo zróżnicowanych zaburzeń osobowości i zachowania

Leszek Sagadyn


14

Zaburzenia tożsamości a terapia uzależnień

W terapii uzależnień można zetknąć się z różnego rodzaju deficytami tożsamości. Kiedy nabierają charakteru patologicznego, można je m.in. opisywać na kontinuum od najcięższych do najlżejszych. Problemy z tożsamością towarzyszą np. poważnym zaburzeniom psychicznym i często stanowią objawy psychozy, mogą być związane z zaburzeniami osobowości, mogą też dotyczyć tylko pewnych aspektów zaburzeń nerwicowych

Piotr Szczukiewicz


19

Współuzależnienie po 30 latach – wyniki badań empirycznych

Koncepcja współuzależnienia rozwijała się dynamicznie, mimo iż praktycznie od początku była oparta na teorii w niewielkim stopniu weryfikowanej badawczo…

Andrzej Margasiński


23

Nasze rodzinne dobre obyczaje - o pozytywnych nawykach, rytuaach i tradycjach – cz. II

Zbierałam te przykłady przez wiele lat, pochodzą z życia moich przyjaciół, opowieści członków grup, z którymi pracowałam, wreszcie z mojego życia. Jak wszystkie przykłady, nie muszą w tej postaci pasować do innej rodziny, ale niektóre z nich mogą być inspirujące: można je przekształcić i twórczo wykorzystać

Anna Dodziuk


28

Metadon, Suboxone? Leki jak inne

W ośrodku w Kazuniu Bielanach, zajmującym się osobami uzależnionymi od narkotyków, powstaje nowatorski program, w którym do społeczności terapeutycznej dołączą osoby odbywające przedłużoną detoksykację w oparciu o lek substytucyjny

Rozmowa z Katarzyna Puławską–Popielarz, kierownikiem Młodzieżowego Ośrodka Rehabilitacji Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności w Kazuniu–Bielanach


30

Ile i jak piją dorośli Polacy

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowała w 2008 roku cykliczne, powtarzane co trzy lata, badanie wzorów konsumpcji napojów alkoholowych

Jadwiga Fudała


33

Ogólnopolska społeczna kampania edukacyjno–profilaktyczna

7 kwietnia tego roku ruszyła pierwsza ogólnopolska kampania, której przekaz ma dotrzeć do osób nieuzależnionych, ale pijących ryzykownie i szkodliwie. Być może dla tych osób hasło „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne” będzie pierwszym krokiem do refleksji na temat zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu

Aneta Koczaska-Siedlecka34. Propozycje czytelnicze. Informacje PARPA.