okladka 109 okladka 209 okladka 309
okladka 409 okladka 509 okladka 609

Numer 1/2009

Spis treści 

 

3. Leki w drodze wyjątku

Istota terapii uzależnienia od alkoholu nie tkwi w tym, żeby osoba uzależniona zaczęła mniej pić, ale żeby nauczyła się żyć bez chemicznych podpórek i bez innych kompulsywnych zachowań. Stosowanie samych, jakichkolwiek środków farmakologicznych, bez względu na ich skład chemiczny i profil działania, nie może być traktowane jako leczenie uzależnienia od alkoholu

Rozmowa z dr med. Bohdanem Woronowiczem, kierownikiem Ośrodka Terapii Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie


 5. Rozwojowe i kliniczne aspekty tożsamości w uzależnieniach i zaburzeniach psychicznych

Problemy tożsamości to nie tylko przedmiot teoretycznych rozważań filozofów czy psychologów. To również zupełnie realne problemy i zaburzenia spotykane u osób uzależnionych.

Piotr Szczukiewicz


 

10. Terapia par – proces zdrowienia w związku

„Gdybym był zaczął od siebie, może udałoby mi się zmienić swoją rodzinę, miasto, albo nawet kraj, a – kto wie – może nawet świat.” Chasydzki Rabin

Jolanta Ryniak, Joanna Nolbrzak Drozd


 14. Zdrowienie psychiczne

Zdrowienie psychiczne jest podróżą życiową od zrozumienia i zaakceptowania swoich ograniczeń aż do odkrycia swoich możliwości i osiągnięcia pełni życia w sposób charakterystyczny dla danego człowieka

Ryszard Romaniuk


18. Lecznictwo odwykowe – co mamy do zaoferowania naszym pacjentom?

Państwo zapewnia nieograniczony dostęp tylko do OLAZA, natomiast środowiskowe formy leczenia i wsparcia prawie nie istnieją

Storrada Grabińska–Ujda


20. Współuzależnienie po 30 latach

Tekst jest opracowanym dla TUiW fragmentem rozdziału o współuzależnieniu z przygotowywanej przez autora publikacji „Rodzina alkoholowa w terapii”. Stanowi głos w dyskusji na temat współuzależnienia, jaka w piśmiennictwie toczy się od ponad trzydziestu lat. Autor w dwóch tekstach wskazuje na przyczyny, które uniemożliwiają osadzenie syndromu współuzależnienia w klasyfikacjach nozologicznych (ICD–10, DSM–IV), a także na ograniczenia i możliwości opisu współuzależnienia wynikające z dwóch różnych perspektyw metodologicznych: rozumiejąco–opisowej, wynikającej z doświadczeń terapeutycznych, i empiryczno–badawczej. Zdaniem autora dalszy postęp w rozumieniu współuzależnienia jest możliwy nie tyle poprzez rozważania teoretyczne i analizy przypadków wynikające z doświadczeń terapeutycznych, lecz na drodze porównawczych badań empirycznych

Andrzej Margasiński


24. Nasze rodzinne, dobre obyczaje o pozytywnych nawykach, rytuałach i tradycjach

Od trzeźwiejących alkoholików, a zwłaszcza od ich żon, słyszałam nieraz, jak trudno im odbudowywać życie rodzinne bez dobrych wzorców i kierunkowskazów, bez własnych doświadczeń albo z doświadczeniami budzącymi wiele złych wspomnień. Podobnych trudności doświadczają również dorosłe dzieci alkoholików. Dlatego osoby z problemem alkoholowym właśnie w życiu rodzinnym tak bardzo potrzebują pozytywnych nawyków, radosnych rytuałów i tradycji umacniających więzi

Anna Dodziuk


27. Programy redukcji szkód

Problematyka narkomanii jest od wielu lat monitorowana w Polsce i pomimo pewnych ograniczeń metodologicznych jesteśmy w stanie uzyskać w miarę rzetelny obraz rozmiarów problemu i trendów w jej rozwoju

Piotr Jabłoński


30. Emocjonalne jedzenie – przegląd badań

Emocje bardzo silnie wpływają na zachowania związane z jedzeniem. Naukowcy ukuli nawet termin „emocjonalne jedzenie” określający uogólnioną tendencję do sięgania po pokarm w sytuacji przeżywania emocji

Barbara Bętkowska–Korpała, Agnieszka Karpowicz


32. „Różne nurty psychoterapii w leczeniu osób uzależnionych” 

– refleksje pokonferencyjne

W grudniu ubiegłego roku odbyła się w Toruniu konferencja zorganizowana przez PARPA, Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii i Polsko–Niemiecką Fundację „Niebieski Krzyż”

Lucyna Świątek


34. Pamięci Ewy Skrzyczewskiej

Pracownicy OLO Woskowice Małe i WOTUW Opole


34. Propozycje czytelnicze. Informacje PARPA.


Numer 2/2009

Spis treści 

 

3

Czy twoje picie jest bezpieczne

Rozmowa z Jadwigą Fudałą kierownikiem działu lecznictwa Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


5

Psychoterapia osób uzależnionych z rozpoznaniem narcystycznych zaburzeń osobowości

Pacjent o narcystycznej strukturze osobowości i uzależnieniu od alkoholu stwarza dodatkowe zadania i wymagania dla terapeuty w procesie psychoterapii. Również pacjent, ze względu na połączenie tych dwóch zaburzeń znajduje się w bardzo trudnej sytuacji…

Katarzyna Augustyn, Jolanta Ryniak


9

Diagnoza pacjentów z BPD dla potrzeb terapii

Diagnoza – osobowość z pogranicza – budzi w polskiej psychiatrii wiele kontrowersji. W niektórych środowiskach jest praktycznie nieużywana albo używana incydentalnie, w innych natomiast nadużywana jako swoistego rodzaju otwarta kategoria do klasyfikacji trudnych i słabo zróżnicowanych zaburzeń osobowości i zachowania

Leszek Sagadyn


14

Zaburzenia tożsamości a terapia uzależnień

W terapii uzależnień można zetknąć się z różnego rodzaju deficytami tożsamości. Kiedy nabierają charakteru patologicznego, można je m.in. opisywać na kontinuum od najcięższych do najlżejszych. Problemy z tożsamością towarzyszą np. poważnym zaburzeniom psychicznym i często stanowią objawy psychozy, mogą być związane z zaburzeniami osobowości, mogą też dotyczyć tylko pewnych aspektów zaburzeń nerwicowych

Piotr Szczukiewicz


19

Współuzależnienie po 30 latach – wyniki badań empirycznych

Koncepcja współuzależnienia rozwijała się dynamicznie, mimo iż praktycznie od początku była oparta na teorii w niewielkim stopniu weryfikowanej badawczo…

Andrzej Margasiński


23

Nasze rodzinne dobre obyczaje - o pozytywnych nawykach, rytuaach i tradycjach – cz. II

Zbierałam te przykłady przez wiele lat, pochodzą z życia moich przyjaciół, opowieści członków grup, z którymi pracowałam, wreszcie z mojego życia. Jak wszystkie przykłady, nie muszą w tej postaci pasować do innej rodziny, ale niektóre z nich mogą być inspirujące: można je przekształcić i twórczo wykorzystać

Anna Dodziuk


28

Metadon, Suboxone? Leki jak inne

W ośrodku w Kazuniu Bielanach, zajmującym się osobami uzależnionymi od narkotyków, powstaje nowatorski program, w którym do społeczności terapeutycznej dołączą osoby odbywające przedłużoną detoksykację w oparciu o lek substytucyjny

Rozmowa z Katarzyna Puławską–Popielarz, kierownikiem Młodzieżowego Ośrodka Rehabilitacji Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności w Kazuniu–Bielanach


30

Ile i jak piją dorośli Polacy

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowała w 2008 roku cykliczne, powtarzane co trzy lata, badanie wzorów konsumpcji napojów alkoholowych

Jadwiga Fudała


33

Ogólnopolska społeczna kampania edukacyjno–profilaktyczna

7 kwietnia tego roku ruszyła pierwsza ogólnopolska kampania, której przekaz ma dotrzeć do osób nieuzależnionych, ale pijących ryzykownie i szkodliwie. Być może dla tych osób hasło „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne” będzie pierwszym krokiem do refleksji na temat zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu

Aneta Koczaska-Siedlecka34. Propozycje czytelnicze. Informacje PARPA.


Numer 3/2009

Spis treści

3

Rozmowa z dr hab. Marcinem Wojnarem, profesorem katedry i kliniki psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prawdziwy obraz sytuacji


4

Kiedy osoby uzależnione od narkotyków wybierają model leczenia i terapeutę, który wychodzi naprzeciw ich indywidualnym potrzebom, skuteczność leczenia wzrasta. Łatwiej jest wtedy nawiązać terapeutyczny sojusz

Elżbieta Rachowska

Specyfika relacji terapeutycznej z osobą uzależnioną od narkotyków


 

7

Dostrzeżenie i zrozumienie przyczyn zachowań typu acting out może stanowić przełom w terapii rodzin, stawiających często twardy opór jakimkolwiek zmianom

Danuta Gruszczyńska, Michał Melonowski

Acting out jako specyficzny przejaw oporu – problematyka terapii rodzin


 

10

Przypatrując się placówkom lecznictwa odwykowego oraz instytucjom pomagającym osobom uzależnionym, można odnieść wrażenie, że oddziaływania typu after care są w różny sposób definiowane i rozumiane. Stąd też próba przyjrzeniu się temu zjawisku z różnych perspektyw

Roman Wojnar

After Care – nowe perspektywy i nowe możliwości


13

W kwietniu odbyła się w Osieczanach konferencja pod tytułem „Zaburzenia osobowości Dorosłych Dzieci Alkoholików”. Jeden z wykładów zawierał przegląd badań dotyczących syndromu DDA. Poniżej prezentujemy (pierwszą część) jego treść

Andrzej Margasiński

Koncept DDA – efekt Barnuma?


18

Wykład zaprezentowany na konferencji „Nowe kierunki w psychoterapii uzależnienia” w Toruniu w grudniu 2008. 
Tłumaczenie i redakcja dr Tomasz Głowik

Mattias Brecklinghaus*

Psychodynamiczny model leczenia uzależnień w Niemczech


24

Dążenie do szczupłej sylwetki i jednoczesne niezadowolenie z własnego ciała stanowią jedne z istotnych cech zaburzeń odżywiania

Anna Brytek–Matera

Zaburzenia emocjonalne w jadłowstręcie i bulimii


28

„Różne nurty psychoterapii w leczeniu osób uzależnionych” - druga już, wspólna konferencja środowiska alkoholowego i narkotykowego, przez niektórych oczekiwana była od jesieni

Maria Tatarska

Wielkie nadzieje…


30

Aneta Koczaska–Siedlecka

IV Ogólnopolska Konferencja „Zaburzenia osobowości u osób z syndromem DDA – diagnoza i psychoterapia”


31

Już po raz dziewiąty Dorosłe Dzieci Alkoholików oraz specjalizujący się w ich problemach terapeuci spotkali się na seminarium w warszawskiej Fundacji ETOH. Tym razem spotkanie poświęcone było nałogowym zachowaniom DDA

Jubileuszowe spotkanie DDA

A.Ł.


32

Konferencja poświęcona relacji terapeutycznej i procesowi grupowemu dla wielu uczestników była okazją do dyskusji na temat nowych, czasami kontrowersyjnych podejść w terapii osób uzależnionych

Aneta Koczaska-Siedlecka

IV Ogólnopolska Konferencja „Relacja terapeutyczna i proces grupowy w psychoterapii uzależnień”


34

Propozycje czytelnicze, Z Działu Lecznictwa Odwykowego PARPA, informacje

 


Numer 4/2009

Spis treści 


3

Myślę, że moim największym sukcesem zawodowym i sportowym, a raczej powiedziałabym szczęściem jest (choć może zabrzmi to jak banał), że robię to, co lubię i lubię to, co robię

Lubię to, co robię...

Rozmowa z Aliną Hołyk, psychoterapeutką Haymarket Center w Chicago


6

Dzięki zaproszeniu Ryszarda Romaniuka z Cleveland, a także gościnności Anny Marii Węgierek z Chicago odwiedziliśmy w kwietniu USA. W wizycie wzięła także udział Renata Durda, kierownik „Niebieskiej Linii”

Ireneusz Kaczmarczyk

Terapia za oceanem


11

Każdy słyszał o kimś, kto w stanie nietrzeźwym miał wiele szczęścia, bo chociaż uległ wypadkowi, to „nic” mu się nie stało
Ryszard Romaniuk 

Czy alkoholik ma szczęście? 


14

Idealne badanie neuropsychologiczne trwa dwa dni, ale to finanse, ograniczenia firm ubezpieczeniowych, jak i wytrzymałość pacjenta kierują często czasem długości badania oraz wyborem testów, które powinny być zrobione
Anna Maria Węgierek

Podwójny i potrójny problem alkoholika


17

Rozpowszechniane informacje o syndromie DDA sprawiają, że coraz więcej młodych ludzi jako przyczynę swoich problemów postrzega fakt wychowywania się w rodzinie z problemem alkoholowym
Witold Skrzypczyk

W poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi...


20

Opisana przez Black i Wegscheider koncepcja ról psychologicznych podejmowanych w rodzinach alkoholowych znalazła szeroki rezonans w postępowaniu terapeutycznym i samopomocowym, gdzie „rolami” operuje się wręcz rutynowo, jednak nie można tego samego stwierdzić o poszukiwaniach empirycznych, badawczo obszar ten jawi się wręcz jako „biała plama”
Andrzej Margasiński

Koncept DDA, efekt Barnuma? (cz.2)


24

Ośrodek w Strzyżynie to miejsce, które tysiącom ludzi uratowało życie. Czyżby wkrótce placówka miała przejść do historii?
Katarzyna Burda

Strzyżyna musi ożyć


26

Leczenie substytucyjne w Polsce jest mało dostępne. Jedynie od 4 do 5% uzależnionych od opioidów może skorzystać z tej formy leczenia
Ewa Miturska, Katarzyna R. Petrikowska 

Metadon – lek czy narkotyk?


31

„Podaż narkotyków, zarówno w Europie jak i poza nią, stopniowo zmienia się wraz z innowacjami na rynku, które stawiają obecnie poważne wyzwania dla istniejących strategii w zakresie kontroli i zdrowia publicznego” – mówi Wolfgang Götz, dyrektor EMCDDA [1] 
Michał Kidawa

Dopalacze


34

Propozycje czytelnicze, Z Działu Lecznictwa Odwykowego PARPA, informacje


Numer 5/2009

Spis treści 

 

3

Rozmowa z Krzysztofem Brzózką, dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przygotowując się do Prezydencji


 

4

Nieautoryzowany, skrócony zapis wykładu wygłoszonego przez Andrew Tatarsky’ego w trakcie konferencji pt. „Różne nurty w psychoterapii osób uzależnionych” w Krakowie w maju 2009. Opracowanie redakcyjne. 

Psychoterapia zorientowana na redukcję szkód


8

W grudniu ubiegłego roku odbyła się w Toruniu konferencja pod hasłem  „Nowe kierunki w psychoterapii uzależnień”. Autor poniższego artykułu był jednym z wykładowców tej konferencji.  
Jacek Lelonkiewicz 

Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu BSFT w praktyce leczenia uzależnień


12

Nowe akty prawne przynoszą kilka zasadniczych zmian wpływających na funkcjonowanie placówek lecznictwa odwykowego oraz pracę i system szkoleń zatrudnionych w nich terapeutów
Jagoda Fudała

Rzeczywistość odwykowa zapisana w aktach prawnych


16

Zasadniczą przesłanką w leczeniu nawrotów jest przygotowanie chorego do samodzielnego 
i satysfakcjonującego życia. Model zdrowienia pozwala spojrzeć na problem nawrotów choroby alkoholowej z nowej perspektywy
Ryszard Romaniuk

Nawroty objawów choroby


20

Smutek jest uczuciem, które najczęściej chcemy po prostu zapomnieć. Nie zawsze jednak da się go zepchnąć 
w niepamięć. Nie zawsze też smutek jest tak bezwartościowy, jak nam się wydaje
Marcin Charczyński

Strategia pracy ze smutkiem


24

Współczesne czasy sprzyjają piciu kobiet, zarówno tych najmłodszych, jak i u schyłku życia. Niestety, wciąż brakuje specyficznych programów nastawionych na pomaganie uzależnionym kobietom
Małgorzata Kowalcze

Specyfika uzależnienia kobiet


29

Czy programy terapeutyczne stosowane w placówkach odwykowych są skuteczne? Odpowiedź na to pytanie przyniosło badanie zmian cech osobowości pacjentów uczestniczących w terapii uzależnienia od alkoholu
Anna Siedlecka

Dynamika wybranych cech osobowości osób uzależnionych od alkoholu w przebiegu zajęć terapeutycznych


33

Rynek narkotyków zmienia się niezwykle dynamicznie. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii na bieżąco reaguje na te zmiany, wdrażając nowe programy profilaktyczne i lecznicze oraz ściśle współpracując z innymi państwami

Od edukacji po unijne standardy


34

Propozycje czytelnicze, Z Działu Lecznictwa Odwykowego PARPA, informacje


Numer 6/2009

Spis treści 

 

3

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii pracuje już nad strategią antynarkotykową na lata 2011- 2015. Szykuje się sporo znaczących zmian

Kurs na skuteczność

Rozmowa z Piotrem Jabłońskim, dyrektorem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii


5

W założeniu Modelu Minnesota uzależnienie jest chorobą nieuleczalną – zakłada się brak możliwości powrotu do kontrolowanego używania alkoholu czy narkotyków

Elżbieta Rachowska

Model Minnesota – nadal aktualny?


9

Każda zmiana podlega tym samym prawidłowościom i dzieli się na takie same stadia. Ich znajomość pozwala na zaplanowanie skutecznej strategii pomocy

Jadwiga Fudała

Transteoretyczny model zmiany a praktyka kliniczna polskiego lecznictwa odwykowego


15

Motywowanie pacjentów uzależnionych do zmiany w obszarze picia jest zagadnieniem bardzo trudnym, a zarazem wydaje się kluczowym dla podjęcia i utrzymania zmiany. Dużo ważniejszym niż sposób, w jaki zmiana będzie przeprowadzana

Marzenna Kucińska

Motywowanie do zmiany pacjentów uzależnionych


19

Szwajcarskie programy terapii uzależnień i pomocy osobom nadużywającym alkoholu ściśle wiążą się z zachodnioeuropejskimi tradycjami poszanowania wolności jednostki i jej odpowiedzialności za własne wybory

Roman Wojnar

Picie kontrolowane po szwajcarsku


22

Z osobami wychowującymi się w rodzinie z problemem alkoholowym można pracować na różne sposoby. Jednym z nich jest psychoterapia integrująca terapię systemową i podejście ericksonowskie

Elżbieta Sońta

Od regresji do progresji


Psychoterapia dla osób wychowujących się w rodzinie z problemem alkoholowym

26

Rozmowa z Pawłem Kołakowskim, wiceprzewodniczącym zarządu Regionalnej Izby Psychologów Województwa Podlaskiego

Potrzebna aktywność


28

Śląskie Warsztaty Psychoterapii były okazją nie tylko do wymiany doświadczeń przez psychoterapeutów, ale także do zastanowienia się, jakie trudności i ograniczenia odczuwają oni w kontakcie z pacjentem uzależnionym

Małgorzata Kowalcze

Integracja czy jednorodność?


31

Konferencja „Czynniki leczące w terapii uzależnień”

Krzysztof Gąsior


32

Ewa Grzesiak

Propozycje czytelnicze


32

Z działu lecznictwa odwykowego PARPA


34

Podsumowanie roku 2009


36

Egzaminy Certyfikacyjne


Skorowidz 2009


Wywiadów udzielili nam:

Brzózka Krzysztof – „Przygotowując się do prezydencji” nr 5 s. 3
Fudała Jadwiga – „Czy twoje picie jest bezpieczne” nr 2 s. 3
Hołyk Alina – „Lubię to, co robię” nr 4 s. 3
Jabłoński Piotr – „Kurs na skuteczność” nr 6 s. 3
Kołakowski Paweł – „Potrzebna aktywność” nr 6 s. 26
Puławska – Popielarz Katarzyna – „Metadon, Suboxone? Leki jak inne” nr 2 s. 28
Wojnar Marcin – „Prawdziwy obraz sytuacji” – nr 3 s. 3
Woronowicz Bohdan – „Leki w drodze wyjątku” nr 1 s.3

Skorowidz autorów i artykułów:

Augustyn Katarzyna, Ryniak Jolanta – „Psychoterapia osób uzależnionych z rozpoznaniem narcystycznym” nr 2 s. 5
Bętkowska–Korpała Barbara, Karpowicz Agnieszka – „Emocjonalne jedzenie – przegląd badań” nr 1 s.30
Brecklinnghaus Mattias – „Psychodynamiczny model leczenia uzależnień w Niemczech” nr 3 s. 18
Brytek–Matera Anna – „Zaburzenia emocjonalne w jadłowstręcie i bulimii” nr 3 s. 24
Burda Katarzyna – „Strzyżyna musi ożyć” nr 4 s. 24
Burda Katarzyna – „Od edukacji po unijne standardy” nr 5 s. 33
Charczyński Marcin – „Strategia pracy ze smutkiem” nr 5 s. 20
Dodziuk Anna – „Nasze rodzinne, dobre obyczaje. O pozytywnych nawykach, rytuałach i tradycjach” nr 1 s. 24
Dodziuk Anna – „Nasze dobre rodzinne obyczaje” cz.2 nr 2 s. 23
Fudała Jadwiga – „Ile i jak piją dorośli Polacy” nr 2 s. 30
Fudałą Jadwiga – „Rzeczywistość odwykowa zapisana w aktach prawnych” nr 5 s. 12
Fudała Jadwiga – „Transteoretyczny model zmiany a praktyka kliniczna polskiego lecznictwa odwykowego” nr 6 s. 9
Grabińska–Ujda Storada – „Lecznictwo odwykowe – co mamy do zaoferowania naszym pacjentom?” nr 1 s.18
Gruszczyńska Danuta, Melonowski Michał – „Acting out jako specyficzny przejaw oporu” nr 3 s. 7
Jabłoński Piotr – „Programy redukcji szkód” nr 1 s. 27
Kaczmarczyk Ireneusz – „Terapia za oceanem” nr 4 s. 6
Kidawa Michał „Dopalacze” nr 4 s. 31
Koczaska–Siedlecka Aneta – „Ogólnopolska społeczna kampania edukacyjno –profilaktyczna” nr 2 s. 33
Kowalcze Małgorzata – „Specyfika uzależnień kobiet” nr 5 s. 24
Kowalcze Małgoarzata – „Integracja czy jednorodność?” nr 6 s. 28
Kucińska Marzenna – „Motywowanie do zmiany pacjentów uzależnionych” nr 6 s. 15
Lelonkiewicz Jacek – „Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu BSFT w praktyce leczenia uzależnień” nr 5 s. 8
Margasiński Andrzej – „Współuzależnienie po 30 latach” nr 1 s. 20 i nr 2 s. 19
Margasiński Andrzej – „Koncept DDA – efekt Barnuma” nr 3 s. 13, nr 4 s. 20
Miturska Ewa, Petrikowska Katarzyna – „Metadon – lek czy narkotyk?” nr 4 s. 26
Rachowska Elżbieta – „Specyfika relacji terapeutycznej z osobą uzależnioną od narkotyków” – nr 3 s. 4
Rachowska Elżbieta – „Model Minnesota – nadal aktualny?” nr 6 s. 5
Ryszard Romaniuk – „Zdrowienie psychiczne” nr 1 s. 14
Romaniuk Ryszard – „Czy alkoholik ma szczęście?” nr 4 s. 11
Romaniuk Ryszard – „Nawroty objawów choroby” nr 5 s. 16
Ryniak Jolanta, Nolbrzak Drozd Joanna – „Terapia par – proces zdrowienia w związku” nr 1 s. 10
Sagadyn Leszek – „Diagnoza pacjentów z BPD dla potrzeb terapii” nr 2 s. 9
Siedlecka Anna – „Dynamika wybranych cech osobowości osób uzależnionych od alkoholu w przebiegu zajęć terapeutycznych” nr 5 s. 29
Skrzypczyk Witold – „W poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi” nr 4 s. 17
Sońta Elżbieta – „Od regresji do progresji” nr 6 s. 22
Szczukiewicz Piotr – „Zaburzenia tożsamości a terapia uzaleznień” – nr 2 s. 14
Piotr Szczukiewicz – „Rozwojowe i kliniczne aspekty tożsamości w uzależnieniach i zaburzeniach psychicznych” nr 1
Świątek Lucyna – „„Różne nurty psychoterapii w leczeniu osób uzależnionych” – refleksje pokonferencyjne” nr 1 s. 32
Tatarska Maria – „Wielkie nadzieje..” nr 3 s. 28
Tatarsky Andrew – „Psychoterapia zorientowana na redukcję szkó” nr 5 s.4
Wegierek Anna Maria – „Podwójny i potrójny problem alkoholika” nr 4 s. 14
Wojnar Roman – „After care – nowe perspektywy i nowe możliwości” nr 3 s. 10
Wojnar Roman – „Picie kontrolowane” nr 6 s. 19

Relacje z wydarzeń:

IV Ogólnopolska Konferencja „Zaburzenia osobowości u osób z syndromem DDA – Diagnoza i psychoterapia” nr 3 s. 30
Seminarium „DDA to nie choroba” – nr 3 s. 31
IV Ogólnopolska Konferencja „Relacja terapeutyczna i proces grupowy w psychoteapii uzależnień” nr 3 s. 32
10 –lecie ośrodka w Czarnym Borze nr 5 s. A
Konfrenecja „Czynniki leczące w terapii uzależnień” nr 6 s. 31
Egzaminy certyfikacyjne nr 6 s. 36