Numer 1/2010

Spis treści 

 

str. 3

Od integracji do działania

Rozmowa z Sylwestrem Staniszewskim – przewodniczącym Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich

Zależy nam na tworzeniu standardów działań trzeźwościowych, wspieraniu działań samorządów lokalnych, wspieraniu inicjatyw rządowych i parlamentarnych w zakresie polityki wobec alkoholu oraz współpracy z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi w zakresie rozwiązywania szeroko rozumianych problemów alkoholowych.


str. 5

W przypadku uzależnienia mieszanego lub krzyżowego leczenie może być długotrwałe i przebiegać w wielu etapach. Nie znaczy to jednak, że pacjentom zażywającym wielu substancji psychoaktywnych nie można skutecznie pomóc

Ewa Miturska

Gdy substancji psychoaktywnych jest więcej…

Uzależnienie krzyżowe i mieszane. Praktyczne aspekty diagnozy i pracy terapeutycznej z pacjentem


str. 9

Podejście integracyjne pozwala spojrzeć na pacjenta z syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika z różnych perspektyw i dopasować strategie psychoterapeutyczne do indywidualnych cech i możliwości  pacjenta

Zofia Sobolewska–Mellibruda

Integracyjne podejście w psychoterapii dla DDA


str. 14

Systemowa terapia rodzinna Bowena ma na celu zróżnicowanie jednostek, zaszczepienie w nich poczucia równowagi i autonomii. To prowadzi do redukcji niepokoju doświadczanego przez osoby z rodzin alkoholowych

Andrzej Margasiński

Współuzależnienie i syndrom DDA w kontekście teorii systemów rodzinnych Bowena


str. 20

Artykuł jest głosem w dyskusji na temat tzw „syndromu DDA”. Zastosowany tu język wydać się może nazbyt symboliczny. Każde z pojęć wymaga opisu, rozwinięcia, przykładu zastosowania, co przekracza ramy tej publikacji. Ukazany sposób myślenia nie ma ambicji jakiejś spójnej koncepcji, stanowi raczej kierunek, inspirację, podkreśla znaczenie wizji osoby w praktyce terapeutycznej, a także holistycznego spojrzenia terapeuty na rzeczywistość.1

Ireneusz Kaczmarczyk

Osoby Dorosłe – Dzieci Alkoholików z perspektywy psychologii egzystencji1


str. 27

Przyglądając się dokonaniom różnych krajów i naszej terapeutycznej ofercie, zarówno dla pacjentów uzależnionych jak i Dorosłych Dzieci Alkoholików, trudno nie mieć przekonania, że należymy do grona najlepszych na arenie międzynarodowej

Roman Wojnar

Wymiana doświadczeń


str. 29

Jadwiga Fudała – Dział Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych PARPA

 

Program uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego w ocenie uczestników

 


str. 33

Wspólnota Anonimowych Narkomanów pomaga wyjść z koszmaru uzależnienia ludziom na całym świecie. Raz do roku mają oni swoje wielkie święto. Święto radości...

Elżbieta Rachowska

33 Światowy Zlot Radości Anonimowych Narkomanów

(33 WCNA – Word Convention NA)

 


str. 34

Propozycje czytelnicze


str. 35

Z Działu Lecznictwa Odwykowego PARPA