Numer 6/2010

Spis treści 

 

3

Do zmian na lepsze...

Rozmowa z dyrektorem PARPA Krzysztofem Brzózką


4

Budując relację z pacjentem uzależnionym terapeuta musi z jednej strony pamiętać o wadze i znaczeniu sojuszu terapeutycznego, a z drugiej strony świadomie czuwać nad przebiegiem relacji, tak aby w trakcie procesu psychoterapii móc otwarcie komunikować się z pacjentem

Ewa Miturska

Pułapki w relacji terapeutycznej


9

Zarówno lekarz jak i terapeuta cieszą się przewagą nad pacjentem wynikającą z faktu, że są osobami zdrowymi, mającymi większą wiedzę i często zajmującymi wyższą pozycję w hierarchii społecznej

Katarzyna Dąbrowska

Relacja pacjent – terapeuta w ujęciu socjologicznym

Zagadnienie władzy w relacji z osobą uzależnioną


12

Co roku Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sporządza sprawozdanie z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ważną częścią sprawozdania jest ocena dostępności i jakości świadczeń z zakresu lecznictwa odwykowego dokonana w oparciu o dane gromadzone przez urzędy centralne, samorządy, zakłady opieki zdrowotne.Oto niektóre z nich

Jadwiga Fudała

Lecznictwo odwykowe 2008–2009


16

Im lepiej poznajemy problem klienta, tym więcej widzimy potencjalnych rozwiązań, które mogłyby mu pomóc. To sprawia, że często wpadamy w pułapkę...

Angelika Danek

Opór w Terapii Motywującej: taniec czy boks?


19

W Polsce istnieje kilkanaście placówek zajmujących się udzielaniem stacjonarnych, zorganizowanych form wsparcia osobom uzależnionym, bezdomnym, które popadły w konflikt z prawem

Roman Wojnar

Pomagamy


22

Proces rehabilitacji, następujący po zakończonym leczeniu uzależnienia nie doczekał się zbyt wielu opracowań i ujęć teoretycznych pozwalających jasno wytyczyć zarówno ścieżki  pracy nad sobą  osób uzależnionych w tej fazie zdrowienia, jak i formy pomocy im w tym okresie

Leszek A. Kapler

Rehabilitacja w uzależnieniach


26

Nabycie umiejętności poprawnego rozpoznawania uzależnienia oraz określania nasilenia zachowań związanych z określonymi kryteriami jest niezbędne w procesie uczenia się kandydatów na specjalistów terapii uzależnień

Jacek Kasprzak, Barbara Bętkowska–Korpała

Ocena nasilenia objawów uzależnienia od alkoholu przy pomocy Skali Rozwoju Uzależnienia od Alkoholu (SRUA)


32

Chcąc przybliżyć Czytelnikom problematykę ochrony informacji o pacjentach lecznictwa odwykowego, w poprzednich numerach  TUW-u dokonaliśmy przeglądu przepisów ustanawiających ogólne zasady ochrony informacji o osobach oraz przetwarzania danych osobowych,  przedstawiliśmy również zasady prowadzenia dokumentacji medycznej oraz ochrony danych w niej zawartych. W ostatniej części tekstu zajmiemy się kwestiami tajemnicy zawodowej obowiązującej terapeutów

Marek Romsicki

Ochrona informacji o pacjencie (cz. III) – tajemnica zawodowa


str. 35

Propozycje czytelnicze


str. 36

Informacje