Numer 1/2010

Spis treści 

 

str. 3

Od integracji do działania

Rozmowa z Sylwestrem Staniszewskim – przewodniczącym Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich

Zależy nam na tworzeniu standardów działań trzeźwościowych, wspieraniu działań samorządów lokalnych, wspieraniu inicjatyw rządowych i parlamentarnych w zakresie polityki wobec alkoholu oraz współpracy z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi w zakresie rozwiązywania szeroko rozumianych problemów alkoholowych.


str. 5

W przypadku uzależnienia mieszanego lub krzyżowego leczenie może być długotrwałe i przebiegać w wielu etapach. Nie znaczy to jednak, że pacjentom zażywającym wielu substancji psychoaktywnych nie można skutecznie pomóc

Ewa Miturska

Gdy substancji psychoaktywnych jest więcej…

Uzależnienie krzyżowe i mieszane. Praktyczne aspekty diagnozy i pracy terapeutycznej z pacjentem


str. 9

Podejście integracyjne pozwala spojrzeć na pacjenta z syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika z różnych perspektyw i dopasować strategie psychoterapeutyczne do indywidualnych cech i możliwości  pacjenta

Zofia Sobolewska–Mellibruda

Integracyjne podejście w psychoterapii dla DDA


str. 14

Systemowa terapia rodzinna Bowena ma na celu zróżnicowanie jednostek, zaszczepienie w nich poczucia równowagi i autonomii. To prowadzi do redukcji niepokoju doświadczanego przez osoby z rodzin alkoholowych

Andrzej Margasiński

Współuzależnienie i syndrom DDA w kontekście teorii systemów rodzinnych Bowena


str. 20

Artykuł jest głosem w dyskusji na temat tzw „syndromu DDA”. Zastosowany tu język wydać się może nazbyt symboliczny. Każde z pojęć wymaga opisu, rozwinięcia, przykładu zastosowania, co przekracza ramy tej publikacji. Ukazany sposób myślenia nie ma ambicji jakiejś spójnej koncepcji, stanowi raczej kierunek, inspirację, podkreśla znaczenie wizji osoby w praktyce terapeutycznej, a także holistycznego spojrzenia terapeuty na rzeczywistość.1

Ireneusz Kaczmarczyk

Osoby Dorosłe – Dzieci Alkoholików z perspektywy psychologii egzystencji1


str. 27

Przyglądając się dokonaniom różnych krajów i naszej terapeutycznej ofercie, zarówno dla pacjentów uzależnionych jak i Dorosłych Dzieci Alkoholików, trudno nie mieć przekonania, że należymy do grona najlepszych na arenie międzynarodowej

Roman Wojnar

Wymiana doświadczeń


str. 29

Jadwiga Fudała – Dział Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych PARPA

 

Program uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego w ocenie uczestników

 


str. 33

Wspólnota Anonimowych Narkomanów pomaga wyjść z koszmaru uzależnienia ludziom na całym świecie. Raz do roku mają oni swoje wielkie święto. Święto radości...

Elżbieta Rachowska

33 Światowy Zlot Radości Anonimowych Narkomanów

(33 WCNA – Word Convention NA)

 


str. 34

Propozycje czytelnicze


str. 35

Z Działu Lecznictwa Odwykowego PARPA


Numer 2/2010

 

Spis treści 

 

str. 3

Istnieją ważne powody, by rekomendować dofinansowywanie ze środków samorządowych pracy psychoterapeutycznej z DDA, ponieważ bezpłatny dostęp do psychoterapii jest w Polsce bardzo ograniczony

Dorosłe Dzieci Alkoholików dwadzieścia pięć lat później

Rozmowa z dr hab. prof. Jerzym Mellibrudą, dyrektorem IPZ, dyrektorem Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii SWPS, kierownikiem katedry Psychologii Uzależnień, Przemocy i Sytuacji Kryzysowych SWPS


 str. 6

Pacjenci, którzy z powodu picia nie doświadczają dotkliwych strat i konsekwencji, stanowią trudne wyzwanie dla terapeuty. Praca z nimi wymaga większej elastyczności i rezygnacji z utartych schematów oddziaływań terapeutycznych

Jan Chodkiewicz

Wysokofunkcjonujący alkoholicy


str. 9

Koncepcja Ernesta L. Rossiego pomaga zrozumieć sytuacyjne stany regresyjne oraz zjawiska dysocjacyjne, których doświadcza wielu pacjentów w terapii indywidualnej i grupowej

Jarosław Kania

Odmienne stany świadomości u pacjentów z traumami z dzieciństwa


str. 13

Terapia bezdomnych alkoholików może być skuteczna. Leczenie odwykowe to dla tych pacjentów pierwszy krok do nowego życia i do wyjścia z bezdomności

Bogusław Włodawiec

Efektywność leczenia bezdomnych alkoholików


str. 15

Trwała abstynencja to okres, w którym alkoholik ma już rozeznanie co do własnej tożsamości. Wie już, że bycie osobą uzależnioną to jeden z wielu aspektów jego bycia sobą…

Joanna Wawerska–Kus

Było – nie minęło


str. 18

Dwa lata temu czytelnicy TUiW–u mieli okazję zapoznać się z OPiLU w Zabrzu dzięki relacji opublikowanej w nr 2/2007. Dziś kadra placówki przedstawia nowy program terapeutyczny, który jest efektem integracji różnych podejść terapeutycznych i indywidualnego podejścia do pacjenta

Agnieszka Kolano

Czy zmierzamy w dobrym kierunku?


str. 21

Dla osób starających się o certyfikat specjalisty lub instruktora psychoterapii uzależnień wolontariat może być legalną formą dostępu do pacjenta i zdobycia cennych doświadczeń zawodowych

Marek Romsicki

Wolontariat


str. 26

W naszych placówkach psychoterapii DDA mogą podejmować się osoby, które mają do tego odpowiednie kwalifikacje i pracują pod superwizją

Agnieszka Litwa–Janowska

Praca dla DDA w lecznictwie


str. 28

Aspiracje licznej grupy terapeutów uzależnień do pracy z osobami z syndromem DDA nie idą często w parze z ich przygotowaniem do realizacji tego zadania

Jadwiga Fudała

Kilka refleksji o terapii dla DDA


str. 29

Praca z pacjentami zdegradowanymi społecznie, cierpiącymi na uszkodzenia centralnego układu nerwowego jest trudna, ale jednocześnie ciekawa, pełna wyzwań, nadziei oraz sukcesów

Aneta Koczaska–Siedleck

Międzynarodowa Konferencja „Leczenie i rehabilitacja osób z podwójną diagnozą oraz osób uzależnionych od alkoholu niemających zabezpieczenia socjalnego”


str. 31

Jadwiga Fudała

Program uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego w ocenie uczestników (cz. 2)


str. 34

Propozycje czytelnicze


str. 35

Z Działu Lecznictwa Odwykowego PARPA


Numer 3/2010

Spis treści 

 

3

Szpitalny oddział dla narkomanów zakażonych wirusem HIV to dzisiaj nie przysłowiowa „umieralnia”, ale pierwszy krok do długiego, trzeźwego życia

HIV to nie koniec świata

Rozmowa z dr. n. med. Grażyną Cholewińską–Szymańską, ordynatorem oddziału dla uzależnionych nosicieli HIV w Szpitalu Zakaźnym w Warszawie, mazowieckim konsultantem wojewódzkim ds. chorób zakaźnych


5

Opinie pracowników lecznictwa odwykowego na temat czasopism służących ich doskonaleniu zawodowemu

Jadwiga Fudała

I NASZA TERAPIA (raport z badań)


10

W ciągu ostatnich dziesięciu lat w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach został wypracowany autorski model terapii osób dorosłych, dzieci alkoholików

Krzysztof Gąsior

Model terapii osób dorosłych, dzieci alkoholików

Podstawowe założenia i charakterystyka


16

Zdarza się, że osoby przystępujące do egzaminu mają niewielką ilość poprowadzonych procesów terapeutycznych w programie pogłębionym dla osób uzależnionych oraz procesów terapeutycznych z osobami współuzależnionymi

Egzaminy dziś i jutro

Rozmowa z Jolantą Ryniak – koordynatorem prac komisji egzaminacyjnych dla osób ubiegających się o certyfikaty specjalistów i instruktorów terapii


18

W świadomości społecznej policjanci to grupa zawodowa kojarzona z nadmiernym spożyciem alkoholu. Nie bez powodu...

Jan Gołębiowski

Potrzeba kontroli


21

Badania dowodzą, że spośród kobiet ze zdiagnozowaną bulimią psychiczną 26,1% spełnia kryteria uzależnienia od alkoholu, zaś 24,6% nadużywa go

Anna Brytek–Matera

Substancje psychoaktywne a zaburzenia odżywiania


25

Logicznym koszmarem dla każdego myśliciela jest sytuacja, gdy coś jawi się jako jednoczesna przyczyna i skutek w tym samym ciągu wydarzeń, jakby zamieniając się rolami. Ja takie wrażenie na temat alkoholu odniosłem, pracując nad książką „Człowiek spotyka alkohol”, którą niedawno wydało krakowskie wydawnictwo „Rubikon”

Krzysztof Wojcieszek

Alkohol – przyczyna i skutek w jednym?


28

Taniec i ruch doskonale sprawdzają się w leczeniu kobiet uzależnionych od alkoholu. Pomagają pacjentkom uwolnić emocje, poczuć swoją wartość, jedność z własnym ciałem i z grupą

Aleksandra Wysocka–Zańko

Psychoterapia tańcem i ruchem


30

Od 24 do 26 marca tego roku w Bielsku–Białej odbywała się konferencja „Leczenie i rehabilitacja osób z podwójnym rozpoznaniem oraz osób uzależnionych nie mających zabezpieczenia socjalnego”, na której został zaprezentowany niniejszy wykład. Niektóre jego treści zapewne znane są naszym Czytelnikom, jednak z uwagi na spójność prezentacji dr. Richtera publikujemy ją w całości, w dwóch częściach przełożonych na język polski przez Romana Wojnara

Klaus Richter

Podstawy pracy i rozumienie pacjenta z podwójną diagnozą w Niemczech


33

Tegoroczne seminarium w Fundacji ETOH poświęcone psychoterapii depresji, tendencji samobójczych i innych stanów kryzysowych u DDA, zgromadziło rekordową liczbę uczestników

Aneta Zdunek

Kryzysy u DDA


str. 34

Propozycje czytelnicze


str. 35

Z Działu Lecznictwa Odwykowego PARPA


Numer 4/2010

Spis treści 

 

str. 3

Dziś, pomagając osobom uzależnionym od hazardu, działamy trochę po omacku, przekładając nasze doświadczenia z leczenia alkoholików na leczenie hazardzistów…

Wyleczyć z grania

Rozmowa z dr med. Bohdanem Woronowiczem, kierownikiem Ośrodka Terapii Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie


 

str. 5

Siła przymierza terapeutycznego jest istotniejszym czynnikiem dla rezultatów terapii niż indywidualne właściwości pacjenta i terapeuty

Lidia Cierpiałkowska, Jowita Kubiak

Co leczy w podstawowej terapii osób uzależnionych?

Niespecyficzne i specyficzne czynniki w psychoterapii


str. 9

Możliwości i ograniczenia leczenia osób uzależnionych od alkoholu z organicznymi zaburzeniami psychicznymi w standardowych programach terapii uzależnienia realizowanych w polskich placówkach odwykowych*

Jacek Kasprzak

Terapeuta wobec ograniczeń pacjenta


str. 14

W hazardzie wcale nie liczy się umiejętność wygrywania, ale uczucie, którego doznaje osoba uzależniona, stając przed kolejną szansą na uśmiech losu

Ryszard Romaniuk

Hazard w Cleveland


str. 17

Kategoria „klienci pomocy społecznej” wymieniona w tytule bardziej  oddaje  pewne skojarzenia niż opisuje jakąś grupę osób. Chodzi mi w tym artykule o takie osoby znajdujące się pod opieką pomocy społecznej, których trudna sytuacja socjalna jest związana z pewnym stopniem degradacji psychospołecznej i znacznymi deficytami w zakresie funkcjonowania osobistego

Leszek A. Kapler

Osoby uzależnione – klienci pomocy społecznej


str. 21

Młody człowiek nie będzie brał narkotyków, jeżeli zarazimy go radością życia, nauczymy czerpać satysfakcję z pracy i opieki nad innymi – uważa kadra ośrodka Monaru w Marianówku. Co więcej, ma pomysł, jak tego dokonać  i realizuje go już od 25 lat

Marianówek z pasją


 

str. 23

W Bielsku-Białej od 24 do 26 marca tego roku odbywała się konferencja „Leczenie i rehabilitacja osób z podwójnym rozpoznaniem oraz osób uzależnionych nie mających zabezpieczenia socjalnego”, na której został zaprezentowany niniejszy wykład. Niektóre jego treści zapewne znane są naszym Czytelnikom, jednak z uwagi na spójność prezentacji dr. Richtera opublikowaliśmy ją w całości, w dwóch częściach przełożonych na język polski przez Romana Wojnara. W poprzednim numerze TUW zaprezentowaliśmy część pierwszą, dziś pora na dalszy ciąg wykładu

Klaus Richter

Podstawy pracy i rozumienie pacjenta z podwójną diagnozą w Niemczech (cz.2)

Możliwości i trudności w leczeniu ludzi uzależnionych od alkoholu z organicznym zespołem mózgowym


 

str. 27

Chcąc przybliżyć Czytelnikowi problematykę ochrony informacji o pacjentach lecznictwa odwykowego, dokonałem w pierwszej kolejności przeglądu przepisów ustanawiających ogólne zasady ochrony informacji o osobach oraz przetwarzania ich części stanowiącej dane osobowe

Marek Romsicki

Przetwarzanie i ochrona informacji dotyczących pacjentów lecznictwa odwykowego


str. 31

W czerwcu bieżącego roku odbyła się pierwsza międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa na temat Terapii Motywującej w uzależnieniach. Współorganizatorami był Instytut Neurologii i Psychiatrii oraz Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej. Honorowy patronat nad konferencją objął główny twórca Terapii Motywującej prof. William R. Miller

Joanna Rutkowska, Iga Jaraczewska

Terapia motywująca w uzależnieniach


str. 33

Można by zastanawiać się, czy temat picia alkoholu przez osoby w podeszłym wieku wart jest rozważań? Czy  liczbę osób starszych z problemami alkoholowymi należy  uznać za wysoką?

Aneta Koczaska-Siedlecka

Picie alkoholu a problemy zdrowotne osób w wieku podeszłym


str. 35

Propozycje czytelnicze


str. 36

Informacje

 


Numer 5/2010

Spis treści 

 

3

Rozmowa z Angeliką Danek, dyrektorem klinicznym w Zrzeszeniu Polsko – Amerykańskim w Chicago, wykładowcą konferencji pt. „Wywiad motywujący w terapii uzależnień”.

Terapia przed terapią


4

W terapii motywującej terapeuta rozumie i akceptuje ambiwalencję pacjenta oraz dostarcza mu okazji do wzmocnienia nadziei, że – mimo kosztów i lęku – zmiana zachowania jest możliwa i warta wysiłku

Jadwiga Fudała

Terapia motywująca w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu


8

Dzięki alkoholowi i lekom świat starszego człowieka staje się pozornie weselszy, a pustka mniej nudna. W rzeczywistości rujnują one i tak już kruche z powodu wieku zdrowie fizyczne i psychiczne

Anna Basińska–Szafrańska

Picie alkoholu i przyjmowanie leków uspokajająco–nasennych w wieku poprodukcyjnym


13

W procesie zmiany destrukcyjnych schematów rządzących zachowaniem osoby współuzależnionej potrzebne jest zrozumienie ich treści, funkcji i okoliczności, w jakich powstały

Ewa Miturska

Destrukcyjne schematy osobiste w terapii współuzależnienia


18

Dzięki projektowi badawczemu zrealizowanemu w województwie świętokrzyskim wiemy już, co osoby uzależnione od alkoholu myślą na temat skuteczności leczenia odwykowego, farmakoterapii czy własnej silnej woli

Dariusz Zwierzchowski

Czynniki wpływające na proces zdrowienia w opinii osób uzależnionych od alkoholu


23

Nawet najbardziej restrykcyjne prawo nie sprawi, że młodzi ludzie przestaną brać dopalacze. Trzeba dotrzeć do nich z odpowiednio przygotowanymi programami profilaktycznymi i edukacyjnymi

Plan na dopalacze

Rozmowa z Dawidem Chojeckim z Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii


25

Dialektyczna terapia behawioralna jest w dużej części adaptacją szerokiego zestawu strategii terapii poznawczej i behawioralnej do problemów pacjentów z zaburzeniami osobowości typu borderline

Anna Bakuła

Terapia pacjentów z osobowością z pogranicza.Terapia dialektyczno–behawioralna DBT


28

W trakcie spotkania naukowego zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Badań nad Uzależnieniami omawiano neurobiologiczne, psychologiczne i neuropsychologiczne badania nad różnymi aspektami uzależnień prowadzone w Polsce i za granicą

Jan Chodkiewicz

Konferencja Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami


30

Poszukiwanie dobrego życia ma wiele pułapek. Często wiążą się one z systemem wiary i przekonań człowieka poszukującego

Ryszard Romaniuk

Wizja „władzy”


32

Chcąc przybliżyć czytelnikowi problematykę ochrony informacji o pacjentach lecznictwa odwykowego, dokonałem w poprzednim numerze przeglądu przepisów ustanawiających ogólne zasady ochrony informacji o osobach oraz przetwarzania ich części, stanowiącej dane osobowe. Dziś ciąg dalszy tego tematu

Marek Romsicki

Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej oraz ochrony danych w niej zawartych (II cz.)


str. 35

Propozycje czytelnicze


str. 36

Informacje


Numer 6/2010

Spis treści 

 

3

Do zmian na lepsze...

Rozmowa z dyrektorem PARPA Krzysztofem Brzózką


4

Budując relację z pacjentem uzależnionym terapeuta musi z jednej strony pamiętać o wadze i znaczeniu sojuszu terapeutycznego, a z drugiej strony świadomie czuwać nad przebiegiem relacji, tak aby w trakcie procesu psychoterapii móc otwarcie komunikować się z pacjentem

Ewa Miturska

Pułapki w relacji terapeutycznej


9

Zarówno lekarz jak i terapeuta cieszą się przewagą nad pacjentem wynikającą z faktu, że są osobami zdrowymi, mającymi większą wiedzę i często zajmującymi wyższą pozycję w hierarchii społecznej

Katarzyna Dąbrowska

Relacja pacjent – terapeuta w ujęciu socjologicznym

Zagadnienie władzy w relacji z osobą uzależnioną


12

Co roku Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sporządza sprawozdanie z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ważną częścią sprawozdania jest ocena dostępności i jakości świadczeń z zakresu lecznictwa odwykowego dokonana w oparciu o dane gromadzone przez urzędy centralne, samorządy, zakłady opieki zdrowotne.Oto niektóre z nich

Jadwiga Fudała

Lecznictwo odwykowe 2008–2009


16

Im lepiej poznajemy problem klienta, tym więcej widzimy potencjalnych rozwiązań, które mogłyby mu pomóc. To sprawia, że często wpadamy w pułapkę...

Angelika Danek

Opór w Terapii Motywującej: taniec czy boks?


19

W Polsce istnieje kilkanaście placówek zajmujących się udzielaniem stacjonarnych, zorganizowanych form wsparcia osobom uzależnionym, bezdomnym, które popadły w konflikt z prawem

Roman Wojnar

Pomagamy


22

Proces rehabilitacji, następujący po zakończonym leczeniu uzależnienia nie doczekał się zbyt wielu opracowań i ujęć teoretycznych pozwalających jasno wytyczyć zarówno ścieżki  pracy nad sobą  osób uzależnionych w tej fazie zdrowienia, jak i formy pomocy im w tym okresie

Leszek A. Kapler

Rehabilitacja w uzależnieniach


26

Nabycie umiejętności poprawnego rozpoznawania uzależnienia oraz określania nasilenia zachowań związanych z określonymi kryteriami jest niezbędne w procesie uczenia się kandydatów na specjalistów terapii uzależnień

Jacek Kasprzak, Barbara Bętkowska–Korpała

Ocena nasilenia objawów uzależnienia od alkoholu przy pomocy Skali Rozwoju Uzależnienia od Alkoholu (SRUA)


32

Chcąc przybliżyć Czytelnikom problematykę ochrony informacji o pacjentach lecznictwa odwykowego, w poprzednich numerach  TUW-u dokonaliśmy przeglądu przepisów ustanawiających ogólne zasady ochrony informacji o osobach oraz przetwarzania danych osobowych,  przedstawiliśmy również zasady prowadzenia dokumentacji medycznej oraz ochrony danych w niej zawartych. W ostatniej części tekstu zajmiemy się kwestiami tajemnicy zawodowej obowiązującej terapeutów

Marek Romsicki

Ochrona informacji o pacjencie (cz. III) – tajemnica zawodowa


str. 35

Propozycje czytelnicze


str. 36

Informacje

 


SKOROWIDZ ROCZNIKA 2010

Bakuła Anna, Terapia pacjentów z osobowością z pogranicza...., 5/25
Basińska-Szafrańska Anna, Picie alkoholu i przyjmowanie leków..., 5/8
Bętkowska- Korpała (wsp.), Ocena nasilenia objawów uzależnienia od alkoholu..., 6/26
Brytek-Matera Anna, Substancje psychoaktywne a zaburzenia odżywiania, 3/21
Cierpiałkowska Lidia (wsp.), Co leczy w podstawowej terapii osób uzależnionych?, 4/5 
Chodkiewicz Jan, Wysokofunkcjonujący alkoholicy, 2/6
Chodkiewicz Jan, Konferencja Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami, 5/28
Danek Angelika, Opór w terapii motywującej:taniec czy boks?, 6/16
Dąbrowska Katarzyna, Relacja pacjent-terapeuta w ujęciu socjologicznym, 6/9
Fudała Jadwiga, Program uzyskiwania kwalifikacji zawodowych..., 1/29, 2/31
Fudała Jadwiga, Kilka refleksji o terapii dla DDA, 2/28
Fudała Jadwiga, I nasza terapia- raport z badań, 3/5
Fudała Jadwiga, terapia motywująca w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu, 5/4
Fudała Jadwiga, Lecznictwo odwykowe 2008-2009, 6/12
Gołębiowski Jan, Potrzeba kontroli, 3/18
Gąsior Krzysztof, Model terapii osób dorosłych, dzieci alkoholików, 3/10
Jaraczewska Iga (wsp.), Terapia motywująca w uzależnieniach, 4/31
Kaczmarczyk Ireneusz, osoby dorosłe - dzieci alkoholików z perspektywy psychologii egzystencji, 1/20
Kania Jarosław, Odmienne stany świadomości u pacjentów z traumami z dzieciństwa, 2/9
Kapler Leszek, Osoby uzależnione- klienci pomocy społecznej, 4/17
Kapler Leszek, Rehabilitacja w uzależnieniach, 6/22
Kasprzak Jacek, Terapeuta wobec ograniczeń, 4/9
Kasprzak Jacek (wsp.), Ocena nasilenia objawów uzależnienia od alkoholu..., 6/26
Koczaska-Siedlecka Aneta, Międzynarodowa konferencja..., 2/29
Koczaska-Siedlecka Aneta, Picie alkoholu a problemy zdrowotne osób w wieku podeszłym, 4/33
Kolano Agnieszka,  Czy zmierzamy w dobrym kierunku?, 2/18
Kubiak Jowita (wsp.), Co leczy w podstawowej terapii osób uzależnionych?, 4/5 
Litwa-Janowska Agnieszka, Praca dla DDA w lecznictwie, 2/26
Margasiński Andrzej, Współuzależnienie i syndrom DDA w kontekście teorii systemów rodzinnych Bowena, 1/14
Miturska Ewa, Gdy substancji psychoaktywnych jest więcej, 1/5
Miturska Ewa, Destrukcyjne schematy osobiste w terapii współuzależnienia, 5/13
Miturska Ewa, Pułapki w relacji terapeutycznej, 6/4
Rachowska Elżbieta, Światowy zlot radości anonimowych narkomanów, 1/33
Richter Klaus, Podstawy pracy i rozumienie pacjenta z podwójną diagnozą w Niemczech, 3/30, 4/23
Romaniuk Ryszard, Hazard w Cleveland, 4/14
Romaniuk Ryszard, Wizja „władzy”, 5/30
Romsicki Marek, Wolontariat, 2/21
Romsicki Marek, Przetwarzanie i ochrona informacji dotyczących..., 4/27, 5/32
Romsicki Marek, Ochrona informacji o pacjencie, 6/32
Rutkowska Joanna (wsp.), Terapia motywująca w uzależnieniach, 4/31
Sobolewska-Melibruda Zofia, Integracyjne podejście w psychoterapii DDA, 1/9
Wawerska-Kus Joanna, Było- nie minęło, 2/15
Włodawiec Bogusław, Efektywność leczenia bezdomnych alkoholików 2/13
Wojcieszek Krzysztof, Alkohol przycyzna i skutek w jednym, 3/25
Wojnar Roman,  Wymiana doświadczeń, 1/27
Wojnar Roman, Pomagamy, 6/19
Wysocka-Zańko Aleksandra, Psychoterapia tańcem i ruchem, 3/28
Zdunek Aneta, Kryzysy u DDA, 3/33
Zwierzchowski Dariusz, Czynniki wpływające na proces zdrowienia..., 5/18