Numer 1/2012


3

Osoby, których status nie zostanie przedłużony, będą musiały (chcąc udzielać świadczeń zdrowotnych) rozpocząć ponowne szkolenie w programie. Bez statusu można przystąpić do egzaminu

Egzaminy lepiej zdawać

Rozmowa z Krzysztofem Brzózką – dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


4

Rozpoczynając z pacjentem pracę nad jego uzależnieniem, warto zwrócić uwagę, czy nie przynosi on do terapii również bagażu innych problemów związanych z doświadczaniem przemocy

Piotr Antoniak

Na nowej drodze

Początki terapii osób z problemem alkoholowym doświadczających przemocy


8

Znaczenie diagnozy i przepływu informacji o doświadczeniach terapeutycznych pacjenta dla efektywności psychoterapii

Indeks pacjenta?

Rozmowa z Leszkiem Sagadynem – superwizorem psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia 


10

Jesteśmy formowani i reformowani przez tych, którzy nas kochają: i choć ich miłość może przeminąć, pozostajemy ich dziełem, na dobre lub na złe (Francois Mauriac)

Ewa Wyrzykowska

Uzależnienie jako potrzeba przywiązania


14

O zbliżającym się naborze wniosków na realizację zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych oraz wynikach poprzedniego, niedawno rozstrzygniętego, konkursu rozmawiamy z Bogusławą Bukowską, zastępcą dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Danutą Muszyńską, kierownikiem Działu Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Zielone światło dla programów hazardowych


16

Temat hazardu w ostatnich latach stał się przedmiotem zainteresowania mediów, polityki i lecznictwa odwykowego. Terapeuci Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień zajmują się pomaganiem hazardzistom oraz ich rodzinom już od ponad dziesięciu lat

Agnieszka Duda–Kubik

Nasze doświadczenia


18

Praca w obszarze uzależnień realizuje się na dwóch płaszczyznach – z jednej strony badań naukowych, mających prowadzić do pogłębiania wiedzy na temat natury samych uzależnień, specyfiki osób uzależnionych itp., a z drugiej – na płaszczyźnie praktyki terapeutycznej. Czasami można spotkać się z pewnego rodzaju rozdźwiękiem między tymi dwoma gałęziami tego samego drzewa. Dla praktyków przedstawiciele świata nauki mogą jawić się jako „teoretycy”, przez co automatycznie stosunek do ich osiągnięć, a zwłaszcza możliwości praktycznego ich wdrażania, jest nieprzychylny. Naukowcy z kolei mogą patrzeć na praktyków jak na ludzi „niedouczonych”, zamkniętych w kręgu doświadczeń tylko swojego życia

Bernadeta Lelonek–Kuleta

Badania naukowe a praktyka terapeutyczna

Odrębne ścieżki czy wspólna droga?


22

Ostatnie lata pozwalają zaobserwować w Polsce dwie przeciwstawne tendencje w traktowaniu substancji psychoaktywnych objawiające się narastaniem lęku przed narkomanią z równoczesnym lekceważeniem zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu

Jagoda Fudała

Zagrożenia wynikające z używania alkoholu i narkotyków


24

Aby nasz pacjent miał szansę na bardziej godne życie, nie wystarczy zająć się tylko jego uzależnieniem. Trzeba też nauczyć go radzenia sobie z trudnościami i niezależnymi od niego przeciwnościami losu

Małgorzata Matusik–Belik

Pokonywanie trudności szansą na lepsze życie


26

Opracowując opisy przypadków na egzamin, warto zadbać o ich spójność. Rozumienie problematyki pacjenta powinno być związane z opisaną linią życiową pacjenta, historią choroby i dotychczasowej terapii

Zadbać o spójność

Rozmowa z Jolantą Ryniak – koordynatorem prac komisji egzaminacyjnych


28

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych

Kamila Gryn

Leczenie uzależnień – zmiany prawne


31

5 stycznia 2012 Minister Sprawiedliwości podpisał Rozporządzenie w sprawie zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych. Dzięki temu specjaliści posiadający certyfikat wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii będą mogli wykorzystać swoje umiejętności w nowych okolicznościach we współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości

Dorota Wieczorek

Zatrzymani za posiadanie narkotyków – co może specjalista?


34

Propozycje czytelnicze


35 
Informacje