Numer 4/2012


3

Rozporządzenie powinno być przedmiotem wnikliwej analizy kierowników i kadry placówek leczenia odwykowego

Konieczne regulacje

Rozmowa z Krzysztofem Brzózką – dyrektorem PARPA


4

Pierwsze spotkania pacjenta z terapeutami i lekarzami są najważniejsze – to, czy pacjent zdoła „wypłynąć na głębię”, jest uwarunkowane tym, czy nie utopi się, stojąc jeszcze przy brzegu...

ks. Marcin Marsollek

Co buduje motywację w terapii?


9

Uzależnienie jest schorzeniem kompleksowym i wymaga kompleksowego leczenia. Cel tego leczenia musi być dopasowany do indywidualnych potrzeb pacjenta, jego aktualnej sytuacji życiowej oraz zgodny z jego zasobami i możliwościami  

Małgorzata Zanki

Oferta optymalna


13

W dobrej superwizji superwizor również potrzebuje uczyć się i zmieniać się, a czasem stać się świadomym swoich własnych „białych plam” lub przyznać, że nie ma satysfakcjonujących odpowiedzi na „kłopotliwe” pytania superwizantów

Dorota Reguła

Dwie strony relacji


16

Statystyki prowadzone w Passmores House mówią, że 85% pacjentów kończy terapię w ośrodku. To jeden z najwyższych wyników w Anglii

Sylwia Minda

Leczenie uzależnień w Wielkiej Brytanii


18

Poszukiwanie nowości – wymiar wykazujący w wielu badaniach związki z nadużywaniem alkoholu może odgrywać rolę w genezie uzależnienia

Jan Chodkiewicz

Używanie substancji psychoaktywnych badania w oparciu o psychobiologiczny model osobowości Roberta Cloningera


22

ZARZĄDZENIE Nr 13 DYREKTORA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
z dnia 1 lipca 2012 r. w sprawie zasad organizacji systemu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych
potwierdzonych certyfikatami: specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień


24

25 czerwca 2012r. Minister Zdrowia podpisał nowe rozporządzenie w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi. Weszło ono w życie 1 lipca 2012r.

Jadwiga Fudała

Zmiany w Rozporządzeniu dotyczącym placówek leczenia uzależnień


26

Wydaje się, że pytanie, czy leczyć osoby uzależnione od tytoniu w placówkach leczenia odwykowego, przeszło już do historii...

Barbara Bętkowska–Korpała

Nie „CZY”, ale „JAK” pomagać w placówkach odwykowych uzależnionym od tytoniu


31

Palenie tytoniu jest ważnym czynnikiem zwiększającym ryzyko rozwoju uzależnienia od alkoholu. Dotyczy to szczególnie osób poniżej dwudziestego roku życia

Anna Wnorowska

Biologiczne podłoże współuzależnienia od alkoholu i tytoniu


34

W dużej sali rozstawionych jest w okręgu kilkadziesiąt krzeseł. Naprzeciwko siebie siadają pacjenci kończący terapię oraz ci, których zakończenie przypada za tydzień. Do kręgu dołączają terapeuci oraz rodziny pacjentów, którzy dzisiaj pobyt w ośrodku w Charcicach  będą mieli już za sobą

Tradycja i rozwój


37

Od 2 do 5 lipca br. odbyła się w Warszawie 26 sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień. Po tej sesji 110 osób uzyskało tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień, a 16 osób tytuł instruktora terapii uzależnień

Od początku do końca z namysłem


39

Propozycje czytelnicze, Informacje