Numer 1/2012


3

Osoby, których status nie zostanie przedłużony, będą musiały (chcąc udzielać świadczeń zdrowotnych) rozpocząć ponowne szkolenie w programie. Bez statusu można przystąpić do egzaminu

Egzaminy lepiej zdawać

Rozmowa z Krzysztofem Brzózką – dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


4

Rozpoczynając z pacjentem pracę nad jego uzależnieniem, warto zwrócić uwagę, czy nie przynosi on do terapii również bagażu innych problemów związanych z doświadczaniem przemocy

Piotr Antoniak

Na nowej drodze

Początki terapii osób z problemem alkoholowym doświadczających przemocy


8

Znaczenie diagnozy i przepływu informacji o doświadczeniach terapeutycznych pacjenta dla efektywności psychoterapii

Indeks pacjenta?

Rozmowa z Leszkiem Sagadynem – superwizorem psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia 


10

Jesteśmy formowani i reformowani przez tych, którzy nas kochają: i choć ich miłość może przeminąć, pozostajemy ich dziełem, na dobre lub na złe (Francois Mauriac)

Ewa Wyrzykowska

Uzależnienie jako potrzeba przywiązania


14

O zbliżającym się naborze wniosków na realizację zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych oraz wynikach poprzedniego, niedawno rozstrzygniętego, konkursu rozmawiamy z Bogusławą Bukowską, zastępcą dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Danutą Muszyńską, kierownikiem Działu Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Zielone światło dla programów hazardowych


16

Temat hazardu w ostatnich latach stał się przedmiotem zainteresowania mediów, polityki i lecznictwa odwykowego. Terapeuci Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień zajmują się pomaganiem hazardzistom oraz ich rodzinom już od ponad dziesięciu lat

Agnieszka Duda–Kubik

Nasze doświadczenia


18

Praca w obszarze uzależnień realizuje się na dwóch płaszczyznach – z jednej strony badań naukowych, mających prowadzić do pogłębiania wiedzy na temat natury samych uzależnień, specyfiki osób uzależnionych itp., a z drugiej – na płaszczyźnie praktyki terapeutycznej. Czasami można spotkać się z pewnego rodzaju rozdźwiękiem między tymi dwoma gałęziami tego samego drzewa. Dla praktyków przedstawiciele świata nauki mogą jawić się jako „teoretycy”, przez co automatycznie stosunek do ich osiągnięć, a zwłaszcza możliwości praktycznego ich wdrażania, jest nieprzychylny. Naukowcy z kolei mogą patrzeć na praktyków jak na ludzi „niedouczonych”, zamkniętych w kręgu doświadczeń tylko swojego życia

Bernadeta Lelonek–Kuleta

Badania naukowe a praktyka terapeutyczna

Odrębne ścieżki czy wspólna droga?


22

Ostatnie lata pozwalają zaobserwować w Polsce dwie przeciwstawne tendencje w traktowaniu substancji psychoaktywnych objawiające się narastaniem lęku przed narkomanią z równoczesnym lekceważeniem zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu

Jagoda Fudała

Zagrożenia wynikające z używania alkoholu i narkotyków


24

Aby nasz pacjent miał szansę na bardziej godne życie, nie wystarczy zająć się tylko jego uzależnieniem. Trzeba też nauczyć go radzenia sobie z trudnościami i niezależnymi od niego przeciwnościami losu

Małgorzata Matusik–Belik

Pokonywanie trudności szansą na lepsze życie


26

Opracowując opisy przypadków na egzamin, warto zadbać o ich spójność. Rozumienie problematyki pacjenta powinno być związane z opisaną linią życiową pacjenta, historią choroby i dotychczasowej terapii

Zadbać o spójność

Rozmowa z Jolantą Ryniak – koordynatorem prac komisji egzaminacyjnych


28

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych

Kamila Gryn

Leczenie uzależnień – zmiany prawne


31

5 stycznia 2012 Minister Sprawiedliwości podpisał Rozporządzenie w sprawie zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych. Dzięki temu specjaliści posiadający certyfikat wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii będą mogli wykorzystać swoje umiejętności w nowych okolicznościach we współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości

Dorota Wieczorek

Zatrzymani za posiadanie narkotyków – co może specjalista?


34

Propozycje czytelnicze


35 
Informacje 


Numer 2/2012


3

Specjaliści powiadają, że etap pierwszy uzyskania abstynencji bądź odzyskiwania kontroli używania substancji stanowi podstawę oddziaływań terapeutycznych. Przyjmuję to jako fakt i również się z tym zgadzam. Wymaga on specjalnej technologii i programów, w tym technologii umożliwiającej człowiekowi podejmowanie decyzji, tak jak o tym mówi wywiad motywujący

Psychoterapia w lecznictwie uzależnień

Rozmowa z profesorem Czesławem Czabałą


6

Leki uspokajające i nasenne działają na te same miejsca w mózgu co alkohol, wywierają więc podobny wpływ na stan psychiczny człowieka, łagodzą objawy braku alkoholu, ale i podobnie jak alkohol uzależniają...

Anna Basińska

Problem uzależnienia od leków uspokajająco–nasennych w praktyce terapeuty uzależnień


9

Grupa stanowi pewnego rodzaju zwierciadło, w którym każdy ma okazję zobaczyć i doświadczyć siebie. Jednym z podstawowych celów w mojej grupie jest lepsze poznawanie siebie i kontakt z własnymi uczuciami

Bożena Maciek–Haściło

Grupa jak zwierciadło


12

Nasi pacjenci są osobami doświadczającymi silnego niepokoju i lęku. Potwierdzają to wyniki poniższego badania, które wykazały, że kobiety uzależnione od alkoholu charakteryzuje wysoki poziom lęku chronicznego

Adrianna Majka

Lęk w chorobie alkoholowej kobiet


15

Współuzależnienie to zjawisko niewystępujące w formalnych klasyfikacjach chorób. Określa dorosłe osoby żyjące na co dzień z osobą nadużywającą lub uzależnioną w relacji, która bardziej szkodzi niż pozwala zaspokoić własne potrzeby

Marzenna Kucińska

Praca z lękiem występującym u osób współuzależnionych


18

Człowiek z natury rzeczy nie jest istotą samowystarczalną. Wiele naszych podstawowych potrzeb możemy zaspokoić tylko podczas spotkania z innymi ludźmi. Pomimo jednak tego, że jest to sytuacja uniwersalna, kontakt z drugim człowiekiem często wiąże się nie z wymianą i zaspokojeniem potrzeb, ale wręcz przeciwnie z frustracją i cierpieniem

Hanna Szczepańska

Etiologia mechanizmów unikania kontaktu w świetle teorii i praktyki Gestalt


21

Dążność człowieka do doświadczania poczucia sensu życia nie zawsze kończy się spełnieniem jego oczekiwań

Dariusz Zwierzchowski

Poczucie sensu życia u osób uzależnionych od alkoholu


24

Pracując z pacjentem uzależnionym, warto podkreślać rolę nastawienia do świata i do siebie, które w ruchach trzeźwościowych określane jest mianem „pokory”. Wydaje się, że dojrzałe wykształcenie takiej postawy odgrywa zasadniczą rolę w wychodzeniu z nałogu

Szymon Juza

Kim byłem? Kim jestem? Dokąd zmierzam?

Jak osoby uzależnione postrzegają swoją drogę życiową


28

Superwizję można traktować jako jeden z najbardziej skutecznych sposobów uczenia się psychoterapii

Jolanta Ryniak

Superwizja w psychoterapii uzależnień


30

Rozumienie przebiegu pracy terapeutycznej daje możliwość wypracowania nowych, innych form podejmowanych interwencji terapeutycznych, ułatwia poznanie nowych technik i strategii terapeutycznych

Bogdan Ratajczak

Spotkanie superwizyjne


32

Poradnia Leczenia Uzależnień „Punkt” na warszawskiej Pradze Północ pomaga nie tylko osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków, ale także pracoholikom, hazardzistom czy seksoholikom

Odmieniony „Punkt”- (red.)


33

Rozmowa z Pawłem Kołakowskim członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Luki w ustawie


34

Propozycje czytelnicze


35

Informacje


Numer 3/2012


 

3

Im lepiej poznamy mechanizm powstania uzależnienia w mózgu, tym skuteczniejsze terapie i leki będziemy mogli opracować, aby pomóc chorym 

Mózg skłonny do uzależnień

Rozmowa z profesorem Jerzym Vetulanim z Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk


5

Jadwiga Fudała

Farmakoterapia w praktyce klinicznej placówek leczenia uzależnienia od alkoholu

omówienie wyników badania 


9

Nowoczesne leki w terapii uzależnienia powinny być w ofercie każdej placówki odwykowej dla wsparcia programu psychoterapeutycznego...
Marcin Wojnar

„Farmakoterapia w praktyce klinicznej placówek leczenia uzależnienia od alkoholu”

Komentarz do badania ankietowego Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


11

W ostatnich latach w Europie Zachodniej oraz Stanach Zjednoczonych rośnie liczba badań klinicznych dotyczących skuteczności leczenia farmakologicznego w uzależnieniu od alkoholu. Jednocześnie polska propozycja dla pacjentów z problemem uzależnienia od alkoholu wciąż opiera się przede wszystkim na oddziaływaniach  psychoterapeutycznych
Andrzej Jakubczyk

Znaczenie farmakoterapii w leczeniu uzależnienia od alkoholu


17

Abstynencja to nie cel, jest tylko środkiem prowadzącym do zdrowia i dobrostanu pacjenta. W  osiągnięciu tego zamierzenia leki mogą pomóc równie skutecznie jak psychoterapia, choć wciąż nie ma takiego, który likwidowałby przemożną chęć wzięcia narkotyku – głód psychiczny

Nie ma cudownej tabletki

Rozmowa z dr Kariną Steinbarth–Chmielewską z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie


19

Jeżeli lekarze i terapeuci wspólnie diagnozują pacjenta, mogą również wspólnie opracować plan leczenia
Storrada Grabińska–Ujda

Farmakoterapia – jakie stawiamy cele i co chcemy leczyć?


22

Grupa stanowi pewnego rodzaju zwierciadło, w którym każdy ma okazję zobaczyć i doświadczyć siebie. Jednym z podstawowych celów w mojej grupie jest lepsze poznawanie siebie i kontakt z własnymi uczuciami 
Bożena Maciek-Haściło 

Grupa jak zwierciadło (cz. 2)


24

Metoda focusingu zwraca uwagę człowieka na to, co mówi jego ciało. Klient jest postrzegany jako ktoś, kto posiada wewnątrz siebie całą potrzebną mu wiedzę na temat tego, jak żyć i samorealizować się 
Dariusz Tkaczyk

Nie wiesz? Zapytaj ciała


26

Wywodząca się z buddyzmu praktyka mindfulness okazała się niezwykle pomocna dla osób uzależnionych w utrzymaniu abstynencji i odzyskaniu harmonii w życiu
Anna Konefał

Mindfulness dla uzależnionych


29

Osoby podejmujące decyzję o skorzystaniu z psychoterapii zwykle chcą wiedzieć, jaka jest jej skuteczność w uporaniu się z nałogiem. To ważny czynnik motywujący do podjęcia tej formy leczenia. Zazwyczaj otrzymują informację w uproszczonej formie, że „trzeźwieje około 30% uzależnionych”. Rodzi to naturalne pytanie, czy tak niewielki odsetek trzeźwiejących osób wynika z natury samego uzależnienia, czy też są inne bardziej skuteczne metody
Robert Modrzyński

Czynniki leczące w psychoterapii uzależnienia od alkoholu


34

Uczymy się terapii, prowadząc ją. Nie możemy nauczyć się jej z książek czy wykładów...
Elżbieta Rachowska

Na czym polega superwizja i dlaczego warto z niej korzystać


34

Propozycje czytelnicze


35

Informacje 


 


Numer 4/2012


3

Rozporządzenie powinno być przedmiotem wnikliwej analizy kierowników i kadry placówek leczenia odwykowego

Konieczne regulacje

Rozmowa z Krzysztofem Brzózką – dyrektorem PARPA


4

Pierwsze spotkania pacjenta z terapeutami i lekarzami są najważniejsze – to, czy pacjent zdoła „wypłynąć na głębię”, jest uwarunkowane tym, czy nie utopi się, stojąc jeszcze przy brzegu...

ks. Marcin Marsollek

Co buduje motywację w terapii?


9

Uzależnienie jest schorzeniem kompleksowym i wymaga kompleksowego leczenia. Cel tego leczenia musi być dopasowany do indywidualnych potrzeb pacjenta, jego aktualnej sytuacji życiowej oraz zgodny z jego zasobami i możliwościami  

Małgorzata Zanki

Oferta optymalna


13

W dobrej superwizji superwizor również potrzebuje uczyć się i zmieniać się, a czasem stać się świadomym swoich własnych „białych plam” lub przyznać, że nie ma satysfakcjonujących odpowiedzi na „kłopotliwe” pytania superwizantów

Dorota Reguła

Dwie strony relacji


16

Statystyki prowadzone w Passmores House mówią, że 85% pacjentów kończy terapię w ośrodku. To jeden z najwyższych wyników w Anglii

Sylwia Minda

Leczenie uzależnień w Wielkiej Brytanii


18

Poszukiwanie nowości – wymiar wykazujący w wielu badaniach związki z nadużywaniem alkoholu może odgrywać rolę w genezie uzależnienia

Jan Chodkiewicz

Używanie substancji psychoaktywnych badania w oparciu o psychobiologiczny model osobowości Roberta Cloningera


22

ZARZĄDZENIE Nr 13 DYREKTORA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
z dnia 1 lipca 2012 r. w sprawie zasad organizacji systemu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych
potwierdzonych certyfikatami: specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień


24

25 czerwca 2012r. Minister Zdrowia podpisał nowe rozporządzenie w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi. Weszło ono w życie 1 lipca 2012r.

Jadwiga Fudała

Zmiany w Rozporządzeniu dotyczącym placówek leczenia uzależnień


26

Wydaje się, że pytanie, czy leczyć osoby uzależnione od tytoniu w placówkach leczenia odwykowego, przeszło już do historii...

Barbara Bętkowska–Korpała

Nie „CZY”, ale „JAK” pomagać w placówkach odwykowych uzależnionym od tytoniu


31

Palenie tytoniu jest ważnym czynnikiem zwiększającym ryzyko rozwoju uzależnienia od alkoholu. Dotyczy to szczególnie osób poniżej dwudziestego roku życia

Anna Wnorowska

Biologiczne podłoże współuzależnienia od alkoholu i tytoniu


34

W dużej sali rozstawionych jest w okręgu kilkadziesiąt krzeseł. Naprzeciwko siebie siadają pacjenci kończący terapię oraz ci, których zakończenie przypada za tydzień. Do kręgu dołączają terapeuci oraz rodziny pacjentów, którzy dzisiaj pobyt w ośrodku w Charcicach  będą mieli już za sobą

Tradycja i rozwój


37

Od 2 do 5 lipca br. odbyła się w Warszawie 26 sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień. Po tej sesji 110 osób uzyskało tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień, a 16 osób tytuł instruktora terapii uzależnień

Od początku do końca z namysłem


39

Propozycje czytelnicze, Informacje


Numer 5/2012


3

Doświadczenia bardzo wielu krajów wskazują na to, że surowe kary za posiadanie i używanie narkotyków to droga donikąd. Droga, która nie tylko nie zwalcza narkomanii, ale w dodatku powoduje szerzenie się groźnych chorób zakaźnych – mówił Michel Kazatchkine w trakcie dwudniowego spotkania Światowej Komisji Polityki Narkotykowej, które odbyło się 23 i 24 października w Warszawie


Narkotyki w zgodzie z prawem

Rozmowa z Michelem Kazatchkine, Dyrektorem Światowej Fundacji do Walki z AIDS, Malarią i Gruźlicą, członkiem Światowej Komisji ds. Polityki Narkotykowej


5

Relacja terapeutyczna nie może trwać w nieskończoność. W terapii stacjonarnej koniec jest bardzo dokładnie przewidziany. Jednak zakończenie terapii długoterminowej zazwyczaj nie jest czymś z góry ustalonym. Zatem kiedy i jak należy zakończyć terapię? Czy można ją przerwać jednostronnie dla dobra klienta? Co zrobić na zakończenie procesu pomagania? Kto decyduje o zakończeniu? To tylko przykłady z wielu pytań, przed jakimi staje terapeuta. Na niektóre z nich ma odpowiedzieć niniejszy artykuł
Piotr Szczukiewicz

Dobre zakończenie terapii


9

Problem patologicznego hazardu jest coraz bardziej obecny w Polsce. Początkowo osoby uzależnione miały bardzo małą dostępność do profesjonalnej pomocy ze względu na brak wyspecjalizowanych placówek leczniczych a także słabe doświadczenia i umiejętności lekarzy i terapeutów

Leszek Sagadyn 

Specyfika relacji terapeutycznej u osób uzależnionych od hazardu


12

Podejście do znaczenia farmakoterapii w naszym kraju jak i w Europie jest zróżnicowane i niesie ze sobą wiele konsekwencji, zarówno biologicznych jak i psychologicznych

Roman Wojnar

Praktyka kliniczna na Oddziałach Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych


15

Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego „ewaluacja” to ocenianie, ustalanie wartości czegoś. Takie rozumienie słowa „ewaluacja” może kojarzyć się negatywnie – z byciem poddawanym ocenie. U osoby, której działania mają podlegać procesowi ewaluacji, może to budzić lęk przed oceną

Adrianna Majka

Ewaluacja w procesie psychoterapii uzależnień


17

Czy same zachowania, takie jak jedzenie czy seks, mogą przybrać formę uzależnień? Jeżeli uzależnienie chemiczne jest przejściem na skróty, to czy całkowita droga odruchowa od zachowania do pobudzenia systemu nagrody może także prowadzić do uzależnienia? 
Ryszard Romaniuk

Uzależnienia behawioralne


20

W lipcu polscy terapeuci mieli możliwość odwiedzenia niemieckiego szpitala odwykowego i zapoznania się z tym, jak pracują niemieccy terapeuci i lekarze zajmujący się osobami uzależnionymi. To była bardzo pouczająca i ciekawa wizyta

Dorota Lewandowska–Szczęsna

Porusz rękę, a poruszysz umysł


22

Zagrożenie utartą abstynencji może w odczuciach trzeźwiejącego alkoholika wywołać stres znacznie bardziej dotkliwy niż strata związana z pogorszeniem relacji rodzinnych

Lucyna Golińska

Zyski i straty w odczuciach leczących się alkoholików i osób współuzależnionych


25

U wysoko funkcjonujących pacjentek przekonanie o własnej omnipotencji, wysnute na podstawie wcześniejszych doświadczeń, sukcesów szkolnych i pozaszkolnych, nie pozwala na utożsamienie się z przegraną w kwestii kontrolowania picia

Anna Prokop

Kobiety doskonałe


28

Nasz pacjent często znajduje się w bardzo trudnym momencie życia. Aby poradzić sobie z trudną, kryzysową sytuacją, jest w stanie zgodzić się na każde warunki, jakie mu zaproponujemy...

Piotr Bakuła

Regulaminy ośrodków a prawa człowieka i pacjenta


32

W poprzednim numerze TUiW (4/2012) ukazał się artykuł Jadwigi Fudały pt. „Zmiany w Rozporządzeniu dotyczącym placówek leczenia uzależnień” oraz tekst Zarządzenia nr 13 Dyrektora PARPA. Niektóre stwierdzenia w nich zawarte wymagają dodatkowych wyjaśnień

Jadwiga Fudała

Kilka dodatkowych wyjaśnień:


33

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień zorganizowało dwudniową (27–28 IX) konferencję naukową poświęconą problematyce hazardu i patologicznego grania

Agnieszka Litwa–Janowska

Skutecznie pomóc hazardzistom


35

Propozycje czytelnicze, Informacje 


 Numer 6/2012


3

Postulowana przez Światową Komisję ds. Polityki Antynarkotykowej filozofia odstępowania od karania za posiadanie narkotyków na rzecz depenalizacji i dekryminalizacji, zaniechania walki z osobami uzależnionymi na rzecz pomagania im jest również nam bardzo bliska...

Kary do lamusa

Rozmowa z Piotrem Jabłońskim, Dyrektorem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii


5

Terapia par w sposób naturalny pojawia się w lecznictwie uzależnień jako sposób pomagania małżeństwom lub związkom nieformalnym w powrocie do zdrowia oraz w lepszym zrozumieniu siebie nawzajem

Jolanta Ryniak

Wzmocnienie procesu zdrowienia poprzez terapię pary


10

Po czterdziestu latach tej pracy nadal lubię się uczyć psychoterapii... ale jeszcze bardziej lubię uczyć psychoterapii innych...

Integracja w psychoterapii

Rozmowa z profesorem Jerzym Mellibrudą


13

Artykuł prezentuje tezy zawarte w tekście „Process–Experiential Therapy for Posttraumatic Stress Difficulties”. Robert Elliot, Kenneth L. Davis oraz Emil Slatick przedstawiają w nim podejście terapii doświadczeniowej do rozumienia objawów PTSD i wynikających z tego celów terapii.
W poniższym artykule zaprezentowane zostaną także techniki i strategie terapeutyczne użyteczne w pracy z klientami, którzy przeżyli traumę

Hanna Szczepańska

Trauma w terapii


17

Artykuł jest próbą zwrócenia uwagi na kwestie poznania i rozumienia sytuacji pacjenta, funkcji relacji terapeutycznej i jej wpływu na proces zmiany

Ireneusz Kaczmarczyk

Psychoterapia Osób Uzależnionych – problem rozumienia pacjenta


22

O procedurze Niebieskie Karty rozmawiamy z Renatą Durdą, kierownikiem Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Interdyscyplinarnie przeciw przemocy


25

Dla pacjenta, sprawcy przemocy, w momencie zakładania mu Niebieskiej Karty przestajemy być terapeutami, a stajemy się policjantami i urzędnikami. Nic dziwnego, że pacjent często w tej sytuacji przerywa terapię

Dorota Rogulska

Niebieskie karty – problemy i refleksje


27

Badania potwierdzają, że kobiety są zdecydowanie bardziej wrażliwe na destrukcyjne działanie alkoholu. Mimo że piją go od trzech do czterech razy mniej niż mężczyźni, szybciej doświadczają poważnych szkód zdrowotnych oraz częściej przypłacają uzależnienie od alkoholu życiem

Jadwiga Fudała

Kobiety i alkohol – Jak piją kobiety?


31

Ośrodek Readaptacyjno–Rehabilitacyjny w Karczewie powstał w Konstancie–Jeziornie – gdzie mieściła się pierwsza jego siedziba – jako placówka pomagająca osobom zakażonym wirusem HIV. Dzisiaj nadal opiekuje się zakażonymi HIV i chorymi na AIDS, ale rozszerzył swoją działalność – znajduje się tutaj także ośrodek dla osób uzależnionych od narkotyków oraz hostel dla absolwentów programów terapeutycznych różnych placówek

Dla tych, których nikt nie chce...


35

Propozycje czytelnicze, Informacje


Skorowidz 2012

Wywiady:
Brzózka Krzysztof - "Egzaminy lepiej zdawać" - nr 1/3
Brzózka Krzysztof - "Konieczne regulacje" nr 4/3
Bukowska Bogusława - "Zielone światło dla programów hazardowych" - nr1/10
Czabała Czesław - "Psychoterapia w lecznictwie uzależnień" - nr 2/3
Durda Renata - "Interdyscyplinarnie przeciw przemocy" - nr 6/22
Jabłoński Piotr - "Kary do lamusa" - nr 5/3
Kazatchkine Michel - "Narkotyka w zgodzie z prawem" - nr 5/3
Kołakowski Paweł - "Luki w ustawie" - nr 2/33
Mellibruda Jerzy - "Integracja w psychoterapii" - nr 6/10
Ryniak Jolanta - "zadbać o spójność" - nr 1/26
Sagadyn Leszek - "Indeks pacjenta?" - nr1/8
Steinbarth-Chmielewska - "Nie ma cudownej tabletki" - nr 3/17
Vertulani Jerzy - "Mózg skłonny do uzależnień" - nr 3/3

Artykuły
Antoniak Piotr - "Na nowej drodze" - nr 1/4
Bakuła Piotr - "Regulaminy ośrodków a prawa człowieka i pacjenta" - nr 5/28
Basińska Anna - "Problem uzależnienia od leków uspokajająco-nasennych w praktyce terapeuty uzależnień" - nr 2/6
Bętkowska-Korpała Barbara - "Nie »czy«, ale »jak« pomagać w placówkach odwykowych uzależnionym od tytoniu" nr - 4/26
Burda Katarzyna - "Tradycja i rozwój" - nr 4/43
Burda Katarzyna - "Od  początku do końca z namysłem" - nr 4/37
Burda Katarzyna - "Dla tych, których nikt nie chce" - nr 6/31
Chodkiewicz Jan - "Używanie substancji psychoaktywnych - badania w oparciu o psychobiologiczny model osobowości Roberta Cloningera - nr 4/18
Duda-Kubik Agnieszka - "Nasze doświadczenia" - nr 1/16
Litwa-Janowska Agnieszka - "Skutecznie pomóc hazardzistom" - nr 5/33
Lelonek-Kuleta Bernadeta - "Badania naukowe a praktyka terapeutyczna" - nr 1/18
Fudała Jagoda - "Zagrożenia wynikające z używania alkoholu i narkotyków" - nr 1/22
Fudała Jagoda - "Farmakoterapia w praktyce klinicznej placówek leczenia uzależnienia od alkoholu" - nr 3/5
Fudała Jagoda - "Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym placówek leczenia uzależnień - komentarz do zarządzenia" - nr 4/24
Fudała Jadwiga - "Kilka dodatkowych wyjaśnień" - nr 5/32
Fudała Jadwiga - "Kobiety i alkohol-jak piją kobiety?" - nr 6/27
Golińska Lucyna - "Zyski i straty w odczuciach leczących się alkoholików i osób współuzależnionych" - nr 5/22
Grabińska-Ujda Storada - "Farmakoterapia- jakie stawiamy cele i co chcemy leczyć?" - nr 3/19
Gryn Kamila - "Leczenie uzależnień" - nr nr 1/28
Jakubczyk Andrzej - "Znaczenie farmakoterapii w leczeniu uzależnienia od alkoholu" - nr 3/11
Juza Szymon - "Kim byłem? Kim jestem? Dokąd zmierzam?" - nr 2/24
Kaczmarczyk Ireneusz - "Psychoterpai osób uzależnionych-problem rozumienia pacjenta" - nr 6/17
Konefał Anna - "Mindfulness dla uzależnionych" - nr 3/26
Kucińska Marzenna - "Praca z lękiem występującym u osób współuzależnionych" - nr 2/15
Lewandowska-Szczęsna - "Porusz rękę, a poruszysz umysł" - nr 5/20
Maciek-Haściło Bożena - "Grupa jak zwierciadło" - nr 2/6, nr 3/22
Majka Adrianna - "Lęk w chorobie alkoholowej kobiet" - nr 2/12
Majak Adriann - "Ewaluacja w procesie psychoterapii uzależnień" - nr 5/15
Matusik-Belik Małgorzata - "Pokonywanie trudności szansą na lepsze życie" - nr 1/24
Marsollek Marcin - "Co buduje motywację w terapii?" - nr 4/4
Minda Sylwia - "Leczenie uzależnień w Wielkiej Brytanii" - nr 4/16
Modrzyński Robert - "Czynniki leczące w psychoterapii uzależnienia od alkoholu" - nr 3/29
Prokop Anna - "Kobiety doskonałe" - nr 4/25
Rachowska Elżbieta - "Na czym polega superwizja i dlaczego warto z niej korzystać" - nr 3/34
Ratajczak Bogdan - "Spotkanie superwizyjne" - nr 2/30
"Razem przeciwko narkotykom" - nr 6/34
Reguła Dorota - "Dwie strony relacji" - nr 4/13
Rogulska Dorota - "Niebieskie karty" - nr 6/25
Romaniuk Ryszard - "Uzależnienia behawioralne" - nr 5/17
Ryniak Jolanta - "Superwizja w psychoterapii uzależnień" - nr 2/28
Ryniak Jolanta - "Wzmocnienie procesu zdrowienia poprzez terapię pary" - nr 5/5
Sagadyn Leszek - "Specyfika relacji terapeutycznej u osób uzależnionych od hazardu" - nr 5/9
Szczepańska Hanna - "Etologia mechanizmów unikania kontaktu w świetle teorii i praktyki Gestalt" - nr 2/18
Szczepańska Hanna - "Trauma w terapii" - nr 6/13
Szczukiewicz Piotr - "Dobre zakończenie terapii" - nr 5/5
Tkaczyk Dariusz - "Nie wiesz? Zapytaj ciała" - nr 3/24
Wieczorek Dorota - "Zatrzymani za posiadanie narkotyków" - nr 1/31
Wnorowska Anna - "Biologiczne podłoże współuzależnienia od alkoholu i tytoniu" - nr 4/ 31
Wojnar Roman - "Komentarz do badania ankietowego PARPA" - nr 3/9
Wojnar Roman - "Praktyka kliniczna na oddziałach leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych" - nr 5/12
Wyrzykowska Ewa - "Uzależnienie jako potrzeba przywiązania" - nr 1/10
Zanki Małgorzata - "Oferta optymalna" - nr 4/9
Zwierzchowski Dariusz - "Poczucie sensu życia u osób uzależnionych od alkoholu" - nr 2/21