Numer 2/2013


3

Rozmowa z Cloudem Missiaenem – psychologiem, psychoterapeutą, licencjonowanym trenerem i nauczycielem focusingu, koordynatorem belgijskiej sekcji Focusing Institute

Praca idzie najlepiej, kiedy terapeuta kocha ludzi


4

Terapia uzależnień w Polsce  stoi w obliczu konieczności pewnych przemian. Zintegrowany model terapii uzależnienia od alkoholu, który stał się podstawowym modelem terapeutycznym w publicznej ochronie zdrowia, wydaje się, że osiągnął granice swoich możliwości. Brakuje nam w tym zakresie poważnych badań ewaluacyjnych. Niemniej, z tych wycinkowych badań jak i doświadczeń terapeutycznych wynika postulat jego rozbudowy o kontekst rodzinny i małżeński

Krzysztof Gąsior

Rodzina w terapii


7

Gdy w rodzinie pojawia się uzależnienie, cierpią wszyscy jej członkowie. Dlatego terapia rodzinna w podejściu systemowym może być niezwykle użytecznym elementem wzbogacającym klasyczną terapię uzależnień.

Piotr Szczukiewicz

System rodzinny a pomaganie osobom uzależnionym


12

Zadowolenie z życia, a szczególnie z samego siebie, to ważny element opisu jakości życia człowieka. Jednak nie da się, mimo intuicyjnego dążenia do uproszczonego wniosku, sformułować prostej proporcji: im wyższy poziom zadowolenia, tym wyższa jakość życia, a tym bardziej nieuprawnione jest tożsame traktowanie jakości życia i zadowolenia z niego. To nie to samo...

Joanna Wawerska–Kus

W obronie niezadowolenia


15

Motywowanie do leczenia to ważny etap w pomaganiu klientowi. Od motywacji klienta  zależy powodzenie terapii, czyli poprawa jakości jego życia. Dlatego wzbogacanie umiejętności terapeutów w zakresie motywowania do zmiany wydaje się bardzo ważnym zagadnieniem

Olga Mrozowska, Anna Przenzak

Dialog motywujący – budowanie mostu do zmiany


17

Redmond nieprzypadkowo stało się miejscem uruchomienia programu odwykowego dla osób nadużywających produktów technologii informacyjnej oraz internetu, określanych w skrócie uzależnionymi od IT. Miasto to jest siedzibą Microsoftu i znaczna liczba mieszkańców miasta to specjaliści tej właśnie dziedziny

Ryszard Romaniuk

Hilarie Cash i uzależnieni od internetu


20

„Celem superwizji jest pomoc terapeucie w przyjrzeniu się jego własnemu doświadczeniu w pracy z pacjentem, ewentualnym przeszkodom w tym kontakcie leżącym zarówno po stronie samego terapeuty jaki pacjenta, jak również zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług terapeutycznych.”*

Małgorzata Kowalcze

Rozważania wokół tematu superwizji


23

Wielu terapeutów nie kryje, że pierwszym celem ich działania jest „złamanie” oporu pacjenta i przyjęcie przez niego „tożsamości alkoholika” – cokolwiek miałoby to znaczyć

Jarosław Banaszak

Ja, alkoholik


25

Leczenie uzależnień w rzeczywistości zakładu karnego jest zagadnieniem  często pomijanym i niedocenianym, a to właśnie oddziaływania, które rozpoczynają się w więzieniu, często stanowią pierwszy krok do zmiany całego życia po wyjściu na wolność osoby uzależnionej

Robert Banasiewicz

Społecznie za kratami


27

Koniecznością jest poruszanie tematyki problemów seksualnych w terapii osób uzależnionych i współuzależnionych jako jednego z istotnych elementów procesu zmiany  

Sławomir Jakima

Problemy seksualne a współuzależnienie


29

Anna Kurzeja

Doświadczenia traumatyczne w dzieciństwie a bezdomność


32

Czy i jak osoby zagrożone uzależnieniem lub uzależnione od alkoholu są podatne na wpływ reklamy?

Sławomir Ślaski

Uzależnienie od alkoholu a reklama


35

Propozycje czytelnicze, Informacje