Numer 3/2013


3

Mocną stroną polskiego systemu przeciwdziałania przemocy są postawy wobec zjawiska  przemocy, ale kompetencje osób, które bezpośrednio udzielają pomocy w ramach grup roboczych są wciąż niewystarczające – tak wynika z ogólnopolskich badań zrealizowanych na próbie 691 osób – członków grup roboczych

Nie potrafią pomagać...

Rozmowa z Katarzyną Łukowską, zastępcą dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członkiem Zespołu Monitorującego ds. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, działającego przy Ministrze Polityki Społecznej


5

Ludzie są bardziej skłonni do realizacji celów, które sami wybierają… Co więcej, w obliczu wyboru: „picie kontrolowane” czy „abstynencja” – zwykle rozsądnie i realistycznie oceniają swoje możliwości
Justyna Klingemann

Picie kontrolowane a strategie redukcji szkód w odniesieniu do alkoholu


8

Do jakiego celu zmierzamy wraz z naszym pacjentem?
To najważniejsze, ale nie jedyne pytanie stawiane przez uczestników i prelegentów na konferencji „Wznowienie dyskusji na temat celów leczenia uzależnienia od alkoholu”, zorganizowanej przy współudziale PARPA, która odbyła się 3 czerwca w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Nowe cele leczenia


11

Pacjenci z podwójną diagnozą stanowią wyzwanie dla lecznictwa odwykowego i psychiatrycznej opieki zdrowotnej, ponieważ w każdym z tych systemów mogą być leczeni wyłącznie z jednego rodzaju zaburzeń. Dlatego wydaje się konieczne stworzenie oddzielnego, kompleksowego modelu leczenia, uwzględniającego zarówno problem nadużywania substancji psychoaktywnych, jak i kwestię współtowarzyszącego mu zaburzenia psychicznego
Ewa Miturska

Pacjent z podwójną diagnozą w praktyce terapeutycznej


16

Postawienie trafnej, właściwej diagnozy jest dla każdego terapeuty niezbędną umiejętnością. Częścią procesu diagnostycznego, który ma dać odpowiedź na te pytania, jest diagnoza nozologiczna
Roman Wojnar

Dylematy diagnozy nozologicznej zespołu uzależnienia od alkoholu w praktyce terapeuty uzależnień


19

Nie musimy podzielać wartości, podglądów czy decyzji klienta, ale ważne, żebyśmy chcieli i potrafili go zrozumieć oraz z empatią reagowali na to, co do nas mówi. I tu Duch Dialogu Motywującego jest nieoceniony
Olga Mrozowska, Anna Przenzak

Dialog Motywujący budowanie mostu do zmiany (cz. II)


24

Jeszcze o superwizji w lecznictwie

Rozmowa z Krzysztofem Brzózką – dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


25

Inicjatywa środowisk

Rozmowa z Agnieszką Litwą–Janowską, Przewodniczącą Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień


27

Zespół Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni pomaga osobom w różnych kłopotach: uzależnionym od alkoholu, narkotyków, hazardu czy internetu, osobom z zaburzeniami adaptacyjnymi (współuzależnionym, doświadczającym przemocy oraz z syndromem DDA). W ramach Ośrodka działają trzy placówki, które pozostają ze sobą w stałym kontakcie

Ponad podziałami


30

Przy okazji dyskusji o kierunkach zmian i rozwoju psychoterapii uzależnień warto poświęcić chwilę uwagi językowi używanemu w procesie terapeutycznym
Piotr Bakuła

Owoc drzewa zatrutego o języku w psychoterapii uzależnień


32

„Jeżeli nic nie jest pewne, wtedy jest wszystko możliwe...” Margaret Drabble
Marcus Lazar

Kontrolowana konsumpcja narkotyków


34

W tej sesji egzaminacyjnej aż 10 osób nie zostało w ogóle dopuszczonych do egzaminów. Większość z nich dlatego, że dopuściły się autoplagiatu, kopiując całe fragmenty ze swoich wcześniejszych prac egzaminacyjnych
Joanna Filipek–Krawczyńska (PARPA)

Letnia sesja egzaminacyjna


35

Propozycje czytelnicze, informacje