okladka 513  okladka 613

Numer 1/2013


 3

Wysokofunkcjonujące kobiety uzależnione od alkoholu nie są inne od tych, które wypadły ze swoich ról społecznych czy „stoczyły się”. Wszystkie je łączą podobne doświadczenia i to trzeba im w trakcie terapii umiejętnie uświadomić

Pomoc w duchu AA

Rozmowa z dr Ewą Woydyłło–Osiatyńską, specjalistką w dziedzinie terapii uzależnień


5

Współpraca w zakresie wspólnego radzenia sobie z problemem powoduje wzrost bliskości i spójności związku, dzięki czemu staje się on środowiskiem wspierającym w utrzymaniu trzeźwości

Marzenna Kucińska

Interwencje wobec dorosłych – bliskich osób nadużywających i uzależnionych


7

Czasami pacjent ma więcej odwagi w mówieniu o seksie od nas. Natomiast my poprzez własne uczucia zawstydzenia, stereotypy na temat wieku, płci, wykształcenia, pozycji społecznej, unikamy tematu,a czasami, co gorsza, interpretujemy go jako temat zastępczy

Serafin Olczak

Seksualność w relacji terapeutycznej


9

W trakcie terapii uzależnienia warto podejmować tematykę dysfunkcji seksualnych. Może się okazać, że to one leżą u podłoża uzależnienia, a ich wyleczenie da cierpiącym na nie pacjentom szansę na trwałą trzeźwość

Sławomir Jakima

Zaburzenia seksualne w uzależnieniach


11

Patologiczni hazardziści to zbiorowisko „indywidualności”. Jak wiadomo, indywidualności – przede wszystkim w swoim mniemaniu – wymagają specjalnego, wyjątkowego traktowania, dlatego terapeuta prowadzący taką grupę ma przed sobą trudne zadanie

Leszek Sagadyn

Specyfika procesu grupowego u osób uzależnionych od hazardu


14

Rozmowa z dr Janem Chodkiewiczem – autorem badań dotyczących zmian w jakości życia osób uzależnionych od alkoholu

Wspomagać zmiany


16

Wydaje się, że my, terapeuci, niezależnie od szkoły terapeutycznej i podejścia, w jakim pracujemy, stoimy przed ważnym wyzwaniem zachowania otwartości na świat i odmienność, na wszystko, co przynosi człowiek i wiedza o nim, choć bywa to trudne i wymaga przekroczenia wielu własnych schematówi ograniczeń (Amy Mindell)

Leszek A.Kapler

Współczesne obrzeża terapii uzależnień


21

Kadra Oddziału Dziennego przy Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie opracowała autorski program terapii uzależnień, który z powodzeniem stosuje w swojej placówce

W zgodzie z rytuałem


24

Być może niezadowolenie z siebie, własnego życia i wyborów życiowych jest stałą cechą osób mających doświadczenia z uzależnieniem rodziców...

Jan Chodkiewicz

Zadowolenie z życia Dorosłych Dzieci Alkoholików, korzystających i niekorzystających z pomocy terapeutycznej


28

Majaczenie drżenne (delirium tremens) to powikłanie alkoholowego zespołu abstynencyjnego, ostry stan psychotyczny, którego wystąpienie stanowi bezwzględne wskazanie do umieszczenia pacjenta w szpitalu. O mechanizmach powstawania majaczenia niewiele jeszcze wiadomo, choć istnieją na ten temat różne hipotezy

Joanna Mikuła

Delirium tremens


32

Rozmowa z Jolantą Ryniak, koordynatorem prac komisji egzaminacyjnych

Co warto wiedzieć przed egzaminem certyfikacyjnym?


35

Propozycje czytelnicze, Informacje Numer 2/2013


3

Rozmowa z Cloudem Missiaenem – psychologiem, psychoterapeutą, licencjonowanym trenerem i nauczycielem focusingu, koordynatorem belgijskiej sekcji Focusing Institute

Praca idzie najlepiej, kiedy terapeuta kocha ludzi


4

Terapia uzależnień w Polsce  stoi w obliczu konieczności pewnych przemian. Zintegrowany model terapii uzależnienia od alkoholu, który stał się podstawowym modelem terapeutycznym w publicznej ochronie zdrowia, wydaje się, że osiągnął granice swoich możliwości. Brakuje nam w tym zakresie poważnych badań ewaluacyjnych. Niemniej, z tych wycinkowych badań jak i doświadczeń terapeutycznych wynika postulat jego rozbudowy o kontekst rodzinny i małżeński

Krzysztof Gąsior

Rodzina w terapii


7

Gdy w rodzinie pojawia się uzależnienie, cierpią wszyscy jej członkowie. Dlatego terapia rodzinna w podejściu systemowym może być niezwykle użytecznym elementem wzbogacającym klasyczną terapię uzależnień.

Piotr Szczukiewicz

System rodzinny a pomaganie osobom uzależnionym


12

Zadowolenie z życia, a szczególnie z samego siebie, to ważny element opisu jakości życia człowieka. Jednak nie da się, mimo intuicyjnego dążenia do uproszczonego wniosku, sformułować prostej proporcji: im wyższy poziom zadowolenia, tym wyższa jakość życia, a tym bardziej nieuprawnione jest tożsame traktowanie jakości życia i zadowolenia z niego. To nie to samo...

Joanna Wawerska–Kus

W obronie niezadowolenia


15

Motywowanie do leczenia to ważny etap w pomaganiu klientowi. Od motywacji klienta  zależy powodzenie terapii, czyli poprawa jakości jego życia. Dlatego wzbogacanie umiejętności terapeutów w zakresie motywowania do zmiany wydaje się bardzo ważnym zagadnieniem

Olga Mrozowska, Anna Przenzak

Dialog motywujący – budowanie mostu do zmiany


17

Redmond nieprzypadkowo stało się miejscem uruchomienia programu odwykowego dla osób nadużywających produktów technologii informacyjnej oraz internetu, określanych w skrócie uzależnionymi od IT. Miasto to jest siedzibą Microsoftu i znaczna liczba mieszkańców miasta to specjaliści tej właśnie dziedziny

Ryszard Romaniuk

Hilarie Cash i uzależnieni od internetu


20

„Celem superwizji jest pomoc terapeucie w przyjrzeniu się jego własnemu doświadczeniu w pracy z pacjentem, ewentualnym przeszkodom w tym kontakcie leżącym zarówno po stronie samego terapeuty jaki pacjenta, jak również zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług terapeutycznych.”*

Małgorzata Kowalcze

Rozważania wokół tematu superwizji


23

Wielu terapeutów nie kryje, że pierwszym celem ich działania jest „złamanie” oporu pacjenta i przyjęcie przez niego „tożsamości alkoholika” – cokolwiek miałoby to znaczyć

Jarosław Banaszak

Ja, alkoholik


25

Leczenie uzależnień w rzeczywistości zakładu karnego jest zagadnieniem  często pomijanym i niedocenianym, a to właśnie oddziaływania, które rozpoczynają się w więzieniu, często stanowią pierwszy krok do zmiany całego życia po wyjściu na wolność osoby uzależnionej

Robert Banasiewicz

Społecznie za kratami


27

Koniecznością jest poruszanie tematyki problemów seksualnych w terapii osób uzależnionych i współuzależnionych jako jednego z istotnych elementów procesu zmiany  

Sławomir Jakima

Problemy seksualne a współuzależnienie


29

Anna Kurzeja

Doświadczenia traumatyczne w dzieciństwie a bezdomność


32

Czy i jak osoby zagrożone uzależnieniem lub uzależnione od alkoholu są podatne na wpływ reklamy?

Sławomir Ślaski

Uzależnienie od alkoholu a reklama


35

Propozycje czytelnicze, Informacje


 


 


Numer 3/2013


3

Mocną stroną polskiego systemu przeciwdziałania przemocy są postawy wobec zjawiska  przemocy, ale kompetencje osób, które bezpośrednio udzielają pomocy w ramach grup roboczych są wciąż niewystarczające – tak wynika z ogólnopolskich badań zrealizowanych na próbie 691 osób – członków grup roboczych

Nie potrafią pomagać...

Rozmowa z Katarzyną Łukowską, zastępcą dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członkiem Zespołu Monitorującego ds. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, działającego przy Ministrze Polityki Społecznej


5

Ludzie są bardziej skłonni do realizacji celów, które sami wybierają… Co więcej, w obliczu wyboru: „picie kontrolowane” czy „abstynencja” – zwykle rozsądnie i realistycznie oceniają swoje możliwości
Justyna Klingemann

Picie kontrolowane a strategie redukcji szkód w odniesieniu do alkoholu


8

Do jakiego celu zmierzamy wraz z naszym pacjentem?
To najważniejsze, ale nie jedyne pytanie stawiane przez uczestników i prelegentów na konferencji „Wznowienie dyskusji na temat celów leczenia uzależnienia od alkoholu”, zorganizowanej przy współudziale PARPA, która odbyła się 3 czerwca w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Nowe cele leczenia


11

Pacjenci z podwójną diagnozą stanowią wyzwanie dla lecznictwa odwykowego i psychiatrycznej opieki zdrowotnej, ponieważ w każdym z tych systemów mogą być leczeni wyłącznie z jednego rodzaju zaburzeń. Dlatego wydaje się konieczne stworzenie oddzielnego, kompleksowego modelu leczenia, uwzględniającego zarówno problem nadużywania substancji psychoaktywnych, jak i kwestię współtowarzyszącego mu zaburzenia psychicznego
Ewa Miturska

Pacjent z podwójną diagnozą w praktyce terapeutycznej


16

Postawienie trafnej, właściwej diagnozy jest dla każdego terapeuty niezbędną umiejętnością. Częścią procesu diagnostycznego, który ma dać odpowiedź na te pytania, jest diagnoza nozologiczna
Roman Wojnar

Dylematy diagnozy nozologicznej zespołu uzależnienia od alkoholu w praktyce terapeuty uzależnień


19

Nie musimy podzielać wartości, podglądów czy decyzji klienta, ale ważne, żebyśmy chcieli i potrafili go zrozumieć oraz z empatią reagowali na to, co do nas mówi. I tu Duch Dialogu Motywującego jest nieoceniony
Olga Mrozowska, Anna Przenzak

Dialog Motywujący budowanie mostu do zmiany (cz. II)


24

Jeszcze o superwizji w lecznictwie

Rozmowa z Krzysztofem Brzózką – dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


25

Inicjatywa środowisk

Rozmowa z Agnieszką Litwą–Janowską, Przewodniczącą Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień


27

Zespół Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni pomaga osobom w różnych kłopotach: uzależnionym od alkoholu, narkotyków, hazardu czy internetu, osobom z zaburzeniami adaptacyjnymi (współuzależnionym, doświadczającym przemocy oraz z syndromem DDA). W ramach Ośrodka działają trzy placówki, które pozostają ze sobą w stałym kontakcie

Ponad podziałami


30

Przy okazji dyskusji o kierunkach zmian i rozwoju psychoterapii uzależnień warto poświęcić chwilę uwagi językowi używanemu w procesie terapeutycznym
Piotr Bakuła

Owoc drzewa zatrutego o języku w psychoterapii uzależnień


32

„Jeżeli nic nie jest pewne, wtedy jest wszystko możliwe...” Margaret Drabble
Marcus Lazar

Kontrolowana konsumpcja narkotyków


34

W tej sesji egzaminacyjnej aż 10 osób nie zostało w ogóle dopuszczonych do egzaminów. Większość z nich dlatego, że dopuściły się autoplagiatu, kopiując całe fragmenty ze swoich wcześniejszych prac egzaminacyjnych
Joanna Filipek–Krawczyńska (PARPA)

Letnia sesja egzaminacyjna


35

Propozycje czytelnicze, informacjeNumer 4/2013


3

Stawianie pytania: Czy lepsza jest abstynencja, czy kontrolowanie picie? – nie ma racji bytu. Jeżeli człowiek lubi sobie wypić, a potrafi to kontrolować, to nie ma problemu i nie potrzebuje żadnej terapii

To pacjent wybiera...

Rozmowa z dr Ewą Woydyłło–Osiatyńską, specjalistką w dziedzinie terapii uzależnień


5

Pracując w poradni dla młodzieży nadużywającej środków psychoaktywnych lub uzależnionej od nich, zauważamy istotną rolę terapii rodzin we wspieraniu leczenia uzależnienia, jak i długofalowego radzenia sobie z reorganizacją życia osób, które z uzależnieniem i współuzależnieniem sobie poradziły
Danuta Gruszczyńska, Michał Melonowski

Cele terapii rodzinnej w pracy terapeutycznej z rodzinami z uzależnieniem


8

Tematyka nadużyć seksualnych jest bardzo specyficzna, trudna do eksplorowania oraz budzi lęki i obawy pacjenta, a niekiedy i terapeuty...
Jolanta Hojda

Terapia traum seksualnych z dzieciństwa


13

W Polsce coraz bardziej popularny staje się niekonfrontacyjny model pracy oparty na dialogu motywującym. W procesie pomagania pomijany jest jednak zazwyczaj jeden z bardzo istotnych elementów podejścia, a mianowicie diagnozowanie wstępne i sesję następującej po tym informacji zwrotnej
Halina Ginowicz

Wykorzystanie diagnozy wstępnej w procesie motywacji do zmiany zachowań związanych z używaniem alkoholu

(tekst oryginalny bez poprawek redakcyjnych w formacie pdf)


19

Patrząc na zawiłości związane z diagnozowaniem pacjentów, warto wykazywać dużą wstrzemięźliwość diagnostyczną, gdyż etykietowanie słowem „alkoholik” może nieść dla terapeuty – diagnosty duże konsekwencje prawne
Roman Wojnar

Dylematy diagnozy nozologicznej zespołu uzależnienia od alkoholu w praktyce terapeuty uzależnień (cz.II)


23

Sprostowanie
Roman Wojnar


24

Seksoholizm to zjawisko niewystępujące w formalnych klasyfikacjach chorób. Nie oznacza to jednak, że zjawisko to nie występuje. Nastręcza jednak wiele problemów środowisku terapeutycznemu. Cierpią na tym pacjenci, niejednokrotnie odsyłani z informacją, że ich problem nie istnieje
Natalia Smogulecka, Paweł Sikora

Uzależnienie od seksu – problem terapeutyczny


28

Rozmowa z dr Hilarie Cash, psycholożką, współtwórczynią jedynego w USA całodziennego programu leczenia uzależnienia od internetu „reSTART”w Redmont w stanie Washington. Prezentowaliśmy ten program w numerze 2/2013

„Pornografizacja kultury”


30

CANDIS to ambulatoryjny program skierowany do osób uzależnionych od marihuany i innych przetworów konopi indyjskich. Ma pomóc użytkownikom tych substancji psychoaktywnych osiągnąć abstynencję albo tylko ograniczyć używanie marihuany czy haszyszu. Od dziesięciu lat program ma znakomite wyniki w Niemczech, teraz jest wdrażany w naszym kraju
Bogusława Bukowska

CANDIS, czyli skończ z jaraniem zioła


33

Od 23 do 25 czerwca br. w siedzibie Fundacji ETOH odbyła się jubileuszowa ogólnopolska konferencja DDA. Tym razem upłynęła pod nazwą „Praca nad śladami traum i toksycznych relacji z rodzicami”
Karolina Van Laere

Kilka myśli na temat specyfiki konferencji DDA


35

Propozycje czytelnicze, informacje


okladka 513Numer 5/2013


3

Na początku września w Warszawie odbył się kongres naukowy Europejskiego Towarzystwa Badań Biomedycznych nad Alkoholizmem – ESBRA 2013. Na tym wielkim spotkaniu naukowców z całego świata, m.in. z USA, Australii, Kanady, Japonii, niemal wszystkich krajów europejskich, wymieniano się informacjami i wynikami najnowszych badań dotyczących uzależnienia od alkoholu oraz dyskutowano o trendach w terapii tej choroby

Naukowo o alkoholu

Rozmowa z dr Anną Klimkiewicz z Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami


5

Związek człowieka z używką jest rodzajem romansu. Można powiedzieć, że jest wiele sposobów na rozstanie z kochankiem. Leczenie to tylko jedna z możliwości rozwiązania problemów związanych z alkoholem czy narkotykami (Mark Sobell)
Justyna Klingemann

Samowyleczenia – proces przezwyciężania uzależnienia od alkoholu bez pomocy terapeutycznej


9

Pierwszy artykuł z cyklu na temat DM, który został opublikowany na łamach TUiW– u, dotyczył podstawowych założeń Ducha Dialogu Motywujacego, w drugim artykule zostały przedstawione metody DM i sposób budowania konstruktywnej relacji z klientem, natomiast niniejszy artykuł porusza kwestię ambiwalencji wobec zmiany
Anna Przenzak

Dialog Motywujący – budowanie mostu do zmiany (cz.III)


12

„Ważne jest, by terapeuta unikał sekciarstwa i nauczył się doceniać mocne strony rozmaitych podejść psychoterapeutycznych. Utraci być może pewność towarzyszącą ortodoksji, zyska jednak coś znacznie cenniejszego – większe uznanie dla złożoności i niepewności przedsięwzięcia terapeutycznego”– Irvin D. Yalom

Leszek A. Kapler

Refleksje superwizora - O przywileju uprawiania terapii, czyli o rozwoju terapeuty uzależnień


17

Społeczność Terapeutyczna to pewien klimat, który jest możliwy do stworzenia w każdej, najtrudniejszej nawet rzeczywistości
Robert Banasiewicz

Co leczy?


19

Polska od wielu lat aktywnie wspiera działania międzynarodowe dotyczące nowych substancji psychoaktywnych (dopalaczy) poprzez udział w konferencjach i spotkaniach ekspertów. Polskie doświadczenia w obszarze przeciwdziałania nowych substancji psychoaktywnych (NSP) prezentowane były w wielu krajach Unii Europejskiej m.in. w Amsterdamie, Lizbonie, Londynie, Brukseli, Frankfurcie, Rzymie, Budapeszcie jak i poza Unią, w Palm Springs, Skopje i Tbilisi
Artur Malczewski - Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

„Dopalacze” – sytuacja epidemiologiczna, rynek oraz kontrola


22

Strategie pracy z osobami bezdomnymi uzależnionymi od alkoholu i innych środków psychoaktywnych na przykładzie autorskiego programu Zrzeszenia Amerykańsko Polskiego
Angelika Danek

Od wykluczenia do samowystarczalności


25

Stowarzyszenie Pomost–Passrelle w Paryżu działa na rzecz osób uzależnionych przebywających na emigracji. Wspólnie z innymi wyspecjalizowanymi organizacjami stawia sobie za cel wdrażanie działań, które pozwolą osobom bezdomnym, uzależnionym, wykluczonym na reintegrację do życia społecznego i zawodowego

Anna Kurzeja, Janusz Nowak

Paryski Pomost


27

Sokratesowi postawy mógłby pozazdrościć chyba każdy terapeuta. Był wrażliwy na dobro wewnętrzne człowieka, otwarty, nakierowany na dialog, bliski, a zarazem zdystansowany wobec rozmówców, nienarzucający swojego rozumienia rzeczy, idealnie dostrojony do możliwości interlokutora
Wojciech Stefaniak

Dialog sokratejski – w kierunku źródeł


31

Metafora ma niezwykłą moc docierania do samej głębi problemów. Wykorzystując metaforę, możemy dotrzeć do wypartych uczuć i zapomnianych wspomnień. Metafora nie wywołuje oporu i nie prowokuje do intelektualizacji i odrzucenia zagrażających treści
Lidia Krajczewska, Emilia Frąckiewicz

Bajka i teatr w terapii współuzależnienia


34

Instytut Psychologii Zdrowia PTP zaprosił gości z całej Polski od 12 do 15 września na coroczne spotkanie znane jako Szkoła Letnia. Tegoroczna edycja zgromadziła ponad dwieście osób. Wiele z nich z entuzjazmem przyjęło powrót Szkoły Letniej do Szczyrku
Joanna Filipek-Krawczyńska

Szkoła Letnia 2013


35

Propozycje czytelnicze, informacje


 okladka 613Numer 6/2013


3

Tabletka nie nauczy uzależnionego, jak ma żyć i cieszyć się życiem bez alkoholu. Proponowanie wszystkim leków to po prostu serwowanie im kolejnej chemii, za którą nie idzie żadna istotna zmiana – mówi dr n. med. Bohdan Woronowicz, kierownik Ośrodka Terapii Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, placówki, która jako pierwsza w tej części Europy, jeszcze w latach siedemdziesiątych, w leczeniu alkoholików zastąpiła leki psychoterapią

Leki nie dla wszystkich

Rozmowa z dr n.med. Bohdanem Woronowiczem


5

Prowadzenie terapii depresji u pacjentów uzależnionych powinno być oparte na empatycznej, bezpiecznej i akceptującej relacji...
Ewa Miturska

Terapia poznawczo–behawioralna depresji u pacjentów uzależnionych od substancji psychoaktywnych


9

Zdrada wymusza podjęcie pewnych decyzji: rozstać się, czy wybaczyć i ułożyć sobie razem życie na nowo? Jeżeli para podejmie walkę o odbudowanie związku przy pomocy terapeuty, kryzys zdrady może być szansą na rozwój i lepsze relacje
Jolanta Hojda

Zdrada i co dalej? Praca z parą


12

Zestawienie złości i lęku jako dwóch uczuć wiodących w tytule proponowanego warsztatu oparłam na założeniu, że reakcja fizjologiczna towarzysząca przeżywaniu obu tych uczuć przebiega w oparciu o podobne mechanizmy adrenalinowo – noradreanlinowe i uruchamia pierwotne schematy reagowania w obrębie ucieczki, walki bądź zastygania
Joanna Wawerska–Kus

„Złość i lęk – dwa oblicza cierpienia”
warsztat terapeutyczny jako przykład oferty after care


15

Zadaniem terapeuty pracującego nad zmianą schematów jest rozwój umiejętności pacjenta na tyle, by rozumiał siebie, swoje emocje i potrzeby, zaakceptował je oraz nauczył się adekwatnie na nie reagować
Marzenna Kucińska

Terapia schematów czyli szansa na rozwój


18

Rozmowa z Marią Król-Fijewską -  psychoterapeutą, superwizorem psychoterapii - przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie INTRA

Obecność w życiu i terapii


19

Tak jak każde uzależnienie, lekomania ma swoją specyfikę i przebieg. Potrzeba zatem konkretnych programów, a w szczególności umiejętnego podejścia do tej choroby
Małgorzata Nowak

Uwolnić się od benzodiazepin


22

Pod koniec września odbyło się w Szklarskiej Porębie czterodniowe szkolenie pt. „Uzależnienie od seksu. Zrozumieć. Pomóc.” Wydarzenie o tyle wyjątkowe, że nie było do tej pory w naszym kraju tak intensywnego oraz prowadzonego przez takiej klasy specjalistów szkolenia na temat seksoholizmu
Natalia Smogulecka

Uzależnienie od seksu. Zrozumieć. Pomóc.


24

U co czwartego Polaka w wieku produkcyjnym można rozpoznać w ciągu życia przynajmniej jedno z zaburzeń psychicznych. Najczęściej rozpoznawane są zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych
Justyna Zielińska

Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych oraz używania alkoholu, nikotyny i narkotyków wśród dorosłych Polaków


29

W województwie warmińsko–mazurskim pierwsi terapeuci uzależnień są już po egzaminie z języka migowego
Andrzej Kowalczyk

Język migowy bez tajemnic


31

Zagadnienie empatii w relacji terapeutycznej stało się tak bardzo powszechne a przez to bezdyskusyjne, że warto czasami ponownie  spojrzeć na jej funkcje i znaczenie
Katarzyna Dauter–Żaczek

Empatia – czy rzeczywiście jest potrzebna w terapii odwykowej


34

Przyjazd do Polski jednego z twórców metody dialogu motywującego – Williama Millera oraz światowej sławy ekspertów w tej dziedzinie, wzbudził ogromne zainteresowanie. Spotkali się oni z polskim terapeutami 6 października w Krakowie
Joanna Filipek–Krawczyńska

Dialog Motywujący metoda skutecznego pomagania


35

Propozycje czytelnicze, informacje