okladka 114Numer 1, 2/2014


3

O próbach ograniczania liczby pijanych kierowców na polskich drogach, akredytacji placówek i innych planach na 2014 rok opowiada Krzysztof Brzózka, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Stop pijanym kierowcom


5

Głód odczuwa prawie trzy czwarte uzależnionych leczących się pacjentów, a jego nasilenie, zwłaszcza na początku terapii, gdy nie rozbudowano jeszcze odpowiednich strategii zaradczych, w bardzo istotny sposób powiązane jest z wystąpieniem nawrotów picia...    
Jan Chodkiewicz    

Głód alkoholu – czym jest, jak się go tłumaczy i bada


10

Dążenie do ograniczenia spożycia alkoholu, zamiast do abstynencji, dla wielu specjalistów pozostaje wciąż bardzo kontrowersyjnym celem terapii. Jednak nie można zupełnie zanegować istnienia możliwości powrotu na dłuższy czas do picia umiarkowanego pomimo rozpoznania zespołu uzależnienia od alkoholu lub używania szkodliwego...
Piotr Szczukiewicz

Abstynencja i picie kontrolowane jako cele terapii


15

Osoby uzależnione mają zaburzoną kontrolę procesu decyzyjnego – co może wynikać z zaburzeń funkcji neuropsychologicznych – i należy brać to pod uwagę w procesie diagnostyczno–terapeutycznym
Barbara Bętkowska–Korpała

Motywacyjny model używania alkoholu


18

Specyficzne grupy pacjentów są w Polsce zaniedbane, a ich potrzeby odsuwane na margines. Najwyższy czas zająć się nimi i przygotować skrojone na ich miarę programy terapeutyczne – mówi dr med. Bohdan Woronowicz – prezes Fundacji Zależni–Nie–Zależni, która wraz z PARPA zorganizowała 17 marca tego roku w Warszawie konferencję szkoleniową nt. „Specyficzni pacjenci terapii uzależnień”    

Pacjenci specjalnej troski


19

Z dużą przyjemnością chciałbym moim polskim koleżankom i kolegom przybliżyć postać profesor Kathleen Farkas, która pracuje w Mandel School of Applied Social Sciences (MSASS), szkole pracy socjalnej przy Case Western Reserve University w Cleveland w stanie Ohio     19
Ryszard Romaniuk

Kathleen Yoyce Farkas w Warszawie


23

Spotkanie z „innym” klientem, który wymyka się znanym metodom i technikom terapii skłania terapeutę do postawienia sobie wielu pytań odnośnie własnych metod pracy i wyuczonych koncepcji psychoterapeutycznych
Tomasz Głowik

„Inny” pacjent, „inna” terapia


28

Czy pomoc psychologiczna osobom o odmiennej orientacji seksualnej wymaga specjalnych kompetencji terapeutycznych?
Leszek A.Kapler

Bez uprzedzeń do mniejszości


32

Bycie głuchym oznacza po prostu inny sposób komunikacji i nie ma związku z mniejszą czy większą możliwością bycia szczęśliwym. Głuchota to po prostu sposób bycia, równie dobry jak inne     32
Aneta Koczaska–Siedlecka

Próby utworzenia pomocy terapeutycznej dla osób niesłyszących i słabosłyszących z problemami alkoholowymi


35

„Zaangażowanie jest najważniejsze”

Dialog Motywujący oczami jego twórców


39

Medycyna zawsze pozostanie sztuką, gdyż lekarze będą mieć do czynienia z indywidualnym, zróżnicowanym człowiekiem, a nie z uogólnionym modelem (Antoni Kępiński „Rytm życia”)
Storrada Grabińska–Ujda    

Leczenie zawsze jest sztuką


40

Rozmowa z Jadwigą Fudałą – Kierownikiem Działu Lecznictwa Odwykowegoi Programów Medycznych PARPA

Z roku na rok...


42

Związek jest dla wielu naszych pacjentów jedną z najważniejszych płaszczyzn funkcjonowania, to ogromna, psychologiczna przestrzeń generująca doświadczenia, przekonania, uczucia. Jednocześnie zaś jest obszarem w sposób szczególnie głęboki dotkniętym skutkami uzależnienia
Iwona Kołodziejczyk

Terapia par w placówce leczenia uzależnień


45

„Jeśli tylko pozwolę sobie podążać tym tropem…”    
Angelika Danek

Mity i rzeczywistość: o zjawisku głodu w terapii uzależnień


47

Podejmowanie terapii przez pary i rodziny osób trzeźwiejących ma istotne znaczenie. Wiele takich rodzin się rozpada: współczynnik rozwodów w rodzinach alkoholowych jest znaczenie wyższy niż w pozostałych    
Michał Melonowski

Czy syty głodnego zrozumie? Czy głodny zrozumie sytego?


50

Mamy świadomość, że dziedzina, w obszarze której pracujemy, jest niewymierna, często mierzona jedynie długością utrzymywanej abstynencji a nie zmianą jakości życia, przez co brak spektakularnych osiągnięć kwalifikujących do uznania. Wiemy jednak, że w wielu sytuacjach, dzięki naszej pracy, wiele osób staje się bohaterami zwycięstw w osobistych obszarach swojego własnego życia
Hanna Rozbicka–Winiecka    

20 lat Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim


52

W szeroko rozumianym społeczeństwie alkoholik budzi zwykle negatywne skojarzenia. To zazwyczaj osoba zła lub robiąca złe rzeczy, łamiąca ogólnie akceptowane normy społeczne. Oczywistym jest, że trzeba na kogoś takiego uważać
Dariusz Zwierzchowski

Słowo „alkoholik” w percepcjii komunikacji społecznej


55

Już niebawem kolejna sesja egzaminacyjna, o czym warto przypomnieć osobom przygotowującym się do certyfikatu na specjalistę psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień?
Jolanta Ryniak – koordynator prac Komisji Egzaminacyjnych

Certyfikacja terapeutów uzależnień


56

Samoleczenie to temat, o którym mówi się najczęściej z nutą niedowierzania. Osobom wychowanym na koncepcji alkoholizmu jako choroby przewlekłej, śmiertelnej i wymagającej długotrwałego leczenia, trudno czasem uwierzyć w doniesienia o przezwyciężeniu tego problemu bez pomocy lekarskiej czy terapeutycznej
Joanna Filipek–Krawczyńska    

Abstynencja i redukcja szkód w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu


59/60

Propozycje czytelnicze. Informacje