okladka 215

Numer 2


3

Jedność doświadczeń

Mityngi Anonimowych Alkoholików powinny pozostać powszechnie dostępne jako jedna z wartościowych opcji terapeutycznych dla osób leczących się w placówkach odwykowych i kończących terapię – mówi dr med. Bohdan Woronowicz, pierwszy Powiernik – niealkoholik w polskiej Wspólnocie AA, kierownik Centrum Konsultacyjnego AKMED. Wywiad zapowiada przygotowywany na jesień tego roku numer specjalny TUiW, poświęcony wspólnocie Anonimowych Alkoholików i jej miejscu we współczesnym lecznictwie odwykowym


5

Terapia rodziny dziecka uzależnionego od komputera z podwójną diagnozą

W poniższym artykule przedstawione są refleksje poczynione w trakcie i w związku z prowadzeniem terapii rodzin młodzieży lub dzieci uzależnionych od komputera. Tekst  dotyczy zagadnienia pracy terapeutycznej z rodziną, w której oznaczony pacjent cierpi z powodu więcej niż jednej dolegliwości psychicznej. Jego celem jest przedstawienie pewnych szczególnych problemów, z jakimi autor zetknął się w swojej praktyce terapeutycznej i opis sposobu konceptualizowania przytoczonych poniżej zagadnień

Michał Melonowski


7

Uzależnienie psychiczne

Rozpowszechnienie uzależnień behawioralnych kieruje uwagę badaczy i terapeutów w kierunku psychicznej strony uzależnienia. Zależność od substancji psychoaktywnej łatwo tłumaczyć jej bezpośrednim wpływem na układ nerwowy. Trudniej zrozumieć jak człowiek może patologicznie związać się z jakimś obiektem, który nie działa sam w sobie na nasze neuroprzekaźniki. Stąd rozwój koncepcji, które wyjaśniają powstawanie patologicznej zależności poprzez odwołanie się do struktur poznawczych, sposobu myślenia, deficytów potrzeb czy dysfunkcjonalnych nawyków. Nie brak nawet stwierdzeń, które sugerują, że człowiek może uzależnić się od wszystkiego, a każda silna więź ma znamiona uzależnienia

Piotr Szczukiewicz


10

Alkohol a seksualność kobiet i mężczyzn

Związek pomiędzy piciem alkoholu a seksem wyraża się w wyznawanym przez wielu ludzi przekonaniu o tym, że alkohol ma moc afrodyzjaka. Czy tak jest rzeczywiście?

Marta Jakubiak–Głowacka


19

Zarys teoretyczny ISTDP i początkowe etapy pracy nad mechanizmami obronnymi na przykładzie pacjentów uzależnionych

W poniższym artykule chciałbym przybliżyć główne założenia stosunkowo mało znanego w Polsce podejścia określanego jako Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna (ISTDP). Wykorzystanie jej podstawowych założeń pozwoliło mi na uzyskanie lepszego kontaktu z autentycznymi emocjami pacjentów, skuteczniejsze przełamywanie oporu przed zmianą i co szczególnie ważne w pracy z osobami uzależnionymi - na utrzymywanie stałej, wewnętrznej motywacji do pracy nad poznawaniem siebie
i odkrywaniem źródeł własnych problemów

Paweł Rybacki


23

Program szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień w opinii osób, które zdały egzamin w latach 2009-2014 (cz. 2)

Program szkolenia nie przygotowuje na wystarczającym poziomie osób szkolących się do pracy z osobami współuzależnionymi oraz do pracy z osobami uzależnionymi w pogłębionym etapie leczenia uzależnienia. Jednocześnie stawia przed osobami ubiegającymi się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień wymóg wykazania się umiejętnością pracy z tymi pacjentami

Jadwiga Fudała


26

Dlaczego niektórzy pacjenci uzależnieni od alkoholu nie mogą przestać pić – perspektywa neuropsychologiczna

Pierwsza część artykułu ukazała się w numerze 6/2014 TUiW

Natalia Kuska


30

Czy terapeuta uzależnień może być neutralny światopoglądowo?

Wiele terapeutycznych kodeksów etycznych zawiera postulat, by terapeuta w pracy z pacjentem zachowywał neutralność światopoglądową. Uważa się, że na czas terapii terapeuta powinien „zawiesić” swój światopogląd, tak by nie wpływał on zupełnie na przebieg sesji terapeutycznej z pacjentem. Czy jest taka możliwość? Jak powinno to wyglądać w praktyce?

Bogusław Włodawiec


34

3 x TAK

Trzy razy tak:

  1. – Mam superwizora,
  2. – Należę do Stowarzyszenia,
  3. – Ustawicznie się dokształcam

Rozmowa z Jackiem Kasprzakiem, superwizorem psychoterapii uzależnienia, Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień


36

Po co zapisałam się do Stowarzyszenia psychoterapeutów uzależnień?

Beata Matysek


38

LIST OTWARTY

Szanowni Państwo Certyfikowani Specjaliści Psychoterapii Uzależnień

Małgorzata Stachura