okladka 515

Numer 5

3

Niniejszy numer „Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia” w dużej mierze poświęcony jest zagadnieniu terapii w kierunku ograniczania picia wśród osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu. O tym, czym są programy ograniczania picia i czym się różnią od programów redukcji szkód, mówi socjolog zdrowia i medycyny dr Justyna Klingemann

Redukcja szkód a programy ograniczania picia


4

Kobiety często nazywa się „trudnymi pacjentami”, pomimo, że wyniki badań nad efektywnością psychoterapii uzależnień nie potwierdzają, że kobiety odnoszą mniejszy niż mężczyźni sukces w leczeniu. Wydaje się zatem, że przypisanie im etykiety szczególnej czy specjalnej grupy pacjentów wiąże się po prostu z odmienną etiologią i specyfiką problemów alkoholowych kobiet, szczególnego rodzaju trudnościami, które mogą stanąć na przeszkodzie ich leczenia czy też specyfiki ich terapii. Niniejszy artykuł, który opublikujemy w dwóch częściach, w tym i kolejnym numerze TUiW, ma na celu zebranie i przedstawienie tych zagadnień

Marta Jakubiak–Głowacka

Poza zasadę demokracji, czyli o pracy z kobietami uzależnionymi od alkoholu


8

Wstyd może być kłębkiem różnych uczuć: poczucia winy, odpowiedzialności, lojalności, upokorzenia, poczucia zasługiwania na krzywdzenie lub karę. Poczucie winy i poczucie wstydu zwykle są ze sobą powiązane, a ich korzenie mogą tkwić w tych samych sytuacjach...

Jolanta Hojda

Poczucie winy i wstydu jako ślady zaznanej w przeszłości krzywdy


11

Doświadczenie prowadzenia grupowego POP w Toruniu pokazuje, że około 80% pacjentów stanowią osoby z dużym wsparciem w rodzinie i dobrze funkcjonujący zawodowo. Z reguły właśnie ci pacjenci nie chcą podjąć abstynencji i odmawiają udziału w programach abstynencyjnych
Jolanta Celebucka

Program ograniczania picia realizowany w poradni w Toruniu


14

Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere (Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie)
Marcin Marsollek

Ile jest człowieka w człowieku. Terapeuta wobec cierpienia pacjenta


17

W niniejszym artykule – podzielonym na dwie części – opisano jak obecnie funkcjonuje polski system przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jaką rolę może i powinno odgrywać lecznictwo odwykowe w tym systemie

Mariusz Fundament

Praca z osobami stosującymi przemoc. Sukcesy, problemy i refleksje


21

Problem z sensem życia pojawia się wówczas, gdy brakuje celów nie tylko uznawanych przez jednostkę, ale i ocenianych pozytywnie przez innych

Aida Kosmowska

Poczucie sensu życia a poziom samooceny osób uzależnionych od alkoholu uczestniczących w spotkaniach terapeutycznych


23

Uczestnicy naszych programów reprezentują całe spektrum sytuacji życiowych. Łączy ich wspólna kategoria wiekowa, a przede wszystkim to, że wszyscy doznali w swoim dzieciństwie urazów związanych
z niejasnością norm, emocjonalnym opuszczeniem i koniecznością walki o psychiczne (choć niekiedy również fizyczne) przetrwanie

Anna Seweryńska, Beata Wolfram–Krukowska

Terapia Młodych Dzieci Dorosłych Alkoholików


26

Dzienniczek samoobserwacji pozwoli pacjentowi przychylniej i w szerszej perspektywie patrzeć na pojawiające się sygnały mogące świadczyć o głodzie. Dzięki czujności oraz umiejętności wielowątkowej analizy osoba uzależniona może, oprócz nabycia nowych zdolności samoanalizy przydatnych w codziennym życiu, odejść od skłonności do tunelowego myślenia na rzecz bardziej wielowymiarowego postrzegania rzeczywistości i własnych stanów emocjonalnych

Dorota Szczodrowska

Dziennik uczuć


29

W jaki sposób leczone są osoby uzależnione od narkotyków w innych państwach europejskich? Kiedy najczęściej zgłaszają się do placówek leczniczych? Czy leczenie substytucyjne jest we wszystkich krajach Europy tak samo dostępne? Jak na tym tle wypada system leczniczy w Polsce? Na te pytania odpowiada niniejszy artykuł, przygotowany na podstawie najnowszych danych epidemiologicznych z Polski i Europy

Artur Malczewski

Leczenie i redukcja szkód w Europie


32

Zalecenia do tworzenia i realizowania programów ograniczania picia alkoholu w placówkach leczenia uzależnień


35

Propozycje czytelnicze. Z działu lecznictwa