• Drukuj

okladka 115

Numer 1


3

Powstrzymać szkodliwe reklamy

Jednym ze skutecznych sposobów na powstrzymanie wzrosu spożycia alkoholu w Polsce jest całkowita likwidacja możliwości emisji reklam alkoholu. Agencja wielokrotnie o to wnioskowała, na razie bezskutecznie – mówi Krzysztof Brzózka, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


4

W ostatnim kwartale 2014 roku Dział Lecznictwa Odwykowego
i Programów Medycznych PARPA rozesłał ankietę oceniającą program szkolenia do 874 osób. Ankieta była bardzo obszerna, zawierała wiele szczegółowych pytań dotyczących oceny każdego z etapów programu szkolenia, egzaminu oraz samooceny kompetencji zawodowych respondentów. Prezentujemy jej wyniki

Jadwiga Fudała

Program szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień
w opinii osób, które zdały egzamin w latach 2009-2014


8

Kuszące jest bycie najważniejszą osobą w czyimś życiu, szczególnie, kiedy we własnym  przeżywa się tego rodzaju deficyt. Przy niejasnym lub w ogóle braku rozgraniczenia pomiędzy tym, co ze strony terapeuty osobiste, a tym, co zawodowe, istnieje ryzyko, że terapeuta zacznie uwodzić pacjenta – bo władza daje taką możliwość...

Joanna Wawerska–Kus

Pułapki władzy, czyli o tym, kto „rządzi” w relacji terapeutycznej


12

Minął rok od ukazania się artykułu pt. „Język migowy bez tajemnic”. Jego echem było kilkanaście telefonów od osób z całej Polski zainteresowanych możliwością podjęcia terapii w WOTUW Giżycko oraz w innych placówkach z „migającymi” uczestnikami szkolenia z języka migowego na Warmii i Mazurach. Teraz autorki artykułu postanowiły podzielić się nowymi doświadczeniami dotyczącymi kontynuowania cyklu szkoleń z tego języka dla pracowników lecznictwa odwykowego w województwie warmińsko-mazurskim

Anna Kramarz, Magdalena Krych

Język migowy bez tajemnic cz. 2


14

Kim są duchowni i osoby zakonne, biorąc pod uwagę ich profil psychologiczny i problemy, z jakimi się zmagają? Czy są podobni do większości społeczeństwa, czy może coś ich wyróżnia? Na jakie trudności i wyzwania są szczególnie narażeni ze względu na wykonywaną pracę i styl życia - powołanie?

Bogdan Osóbka-Zieliński

Specyfika psychoterapii osób duchownych


19

Już w roku 1999 aż sześćdziesiąt milionów osób skorzystało z internetu w celu uzyskania informacji na temat swojego zdrowia. Ta liczba będzie stale się powiększała, gdyż w życie dorosłe wkracza pokolenie osób wychowanych i czerpiących informacje z internetu

Robert Modrzyński, Justyna Kotowska

„Potrzebuję pomocy, ale chcę spróbować sam” – rola internetu w łamaniu społecznych stereotypów i docierania do większej grupy osób pijących szkodliwie


23

Za jedną z podstawowych, indywidualnych cech związanych z umiejętnością nawiązywania
i  utrzymywania bliskich więzi uczuciowych uważa się dominujący styl przywiązania.  Zdaniem twórców koncepcji wytworzony wzór przywiązania wyznacza w poważny sposób jakość relacji interpersonalnych
w życiu dorosłym, również u współuzależnionych kobiet

Jan Chodkiewicz, Paulina Kowara

Funkcjonowanie psychologiczne kobiet współuzależnionych charakteryzujących się różnymi stylami przywiązania


27

Nowe substancje  psychoaktywne (dopalacze) stanowią nadal wyzwanie dla działań mających na celu ograniczenie skali używania narkotyków jak również dostępności do środków odurzających i substancji psychotropowych

Artur Malczewski

Dopalacze – skala problemu oraz przeciwdziałanie


30

XXXI sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień  odbyła się 1 i 2 grudnia 2014 roku w Warszawie.

Karolina Nestoruk

Relacja z XXXI zimowej sesji egzaminacyjnej


32

Polemizując z artykułem Leszka Kaplera w TUiW nr 6/2014 „Dobrostan a terapia uzależnień”, chciałabym podzielić się swoimi odczuciami i przemyśleniami

Apolonia Górniak

Oczywiście, że holistyczne podejście do pacjenta...


33

Odpowiedź na polemikę

Leszek Kapler


36

Relacja ze Zjazdu Superwizorów Psychoterapii Uzależnień


okladka 215

Numer 2


3

Jedność doświadczeń

Mityngi Anonimowych Alkoholików powinny pozostać powszechnie dostępne jako jedna z wartościowych opcji terapeutycznych dla osób leczących się w placówkach odwykowych i kończących terapię – mówi dr med. Bohdan Woronowicz, pierwszy Powiernik – niealkoholik w polskiej Wspólnocie AA, kierownik Centrum Konsultacyjnego AKMED. Wywiad zapowiada przygotowywany na jesień tego roku numer specjalny TUiW, poświęcony wspólnocie Anonimowych Alkoholików i jej miejscu we współczesnym lecznictwie odwykowym


5

Terapia rodziny dziecka uzależnionego od komputera z podwójną diagnozą

W poniższym artykule przedstawione są refleksje poczynione w trakcie i w związku z prowadzeniem terapii rodzin młodzieży lub dzieci uzależnionych od komputera. Tekst  dotyczy zagadnienia pracy terapeutycznej z rodziną, w której oznaczony pacjent cierpi z powodu więcej niż jednej dolegliwości psychicznej. Jego celem jest przedstawienie pewnych szczególnych problemów, z jakimi autor zetknął się w swojej praktyce terapeutycznej i opis sposobu konceptualizowania przytoczonych poniżej zagadnień

Michał Melonowski


7

Uzależnienie psychiczne

Rozpowszechnienie uzależnień behawioralnych kieruje uwagę badaczy i terapeutów w kierunku psychicznej strony uzależnienia. Zależność od substancji psychoaktywnej łatwo tłumaczyć jej bezpośrednim wpływem na układ nerwowy. Trudniej zrozumieć jak człowiek może patologicznie związać się z jakimś obiektem, który nie działa sam w sobie na nasze neuroprzekaźniki. Stąd rozwój koncepcji, które wyjaśniają powstawanie patologicznej zależności poprzez odwołanie się do struktur poznawczych, sposobu myślenia, deficytów potrzeb czy dysfunkcjonalnych nawyków. Nie brak nawet stwierdzeń, które sugerują, że człowiek może uzależnić się od wszystkiego, a każda silna więź ma znamiona uzależnienia

Piotr Szczukiewicz


10

Alkohol a seksualność kobiet i mężczyzn

Związek pomiędzy piciem alkoholu a seksem wyraża się w wyznawanym przez wielu ludzi przekonaniu o tym, że alkohol ma moc afrodyzjaka. Czy tak jest rzeczywiście?

Marta Jakubiak–Głowacka


19

Zarys teoretyczny ISTDP i początkowe etapy pracy nad mechanizmami obronnymi na przykładzie pacjentów uzależnionych

W poniższym artykule chciałbym przybliżyć główne założenia stosunkowo mało znanego w Polsce podejścia określanego jako Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna (ISTDP). Wykorzystanie jej podstawowych założeń pozwoliło mi na uzyskanie lepszego kontaktu z autentycznymi emocjami pacjentów, skuteczniejsze przełamywanie oporu przed zmianą i co szczególnie ważne w pracy z osobami uzależnionymi - na utrzymywanie stałej, wewnętrznej motywacji do pracy nad poznawaniem siebie
i odkrywaniem źródeł własnych problemów

Paweł Rybacki


23

Program szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień w opinii osób, które zdały egzamin w latach 2009-2014 (cz. 2)

Program szkolenia nie przygotowuje na wystarczającym poziomie osób szkolących się do pracy z osobami współuzależnionymi oraz do pracy z osobami uzależnionymi w pogłębionym etapie leczenia uzależnienia. Jednocześnie stawia przed osobami ubiegającymi się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień wymóg wykazania się umiejętnością pracy z tymi pacjentami

Jadwiga Fudała


26

Dlaczego niektórzy pacjenci uzależnieni od alkoholu nie mogą przestać pić – perspektywa neuropsychologiczna

Pierwsza część artykułu ukazała się w numerze 6/2014 TUiW

Natalia Kuska


30

Czy terapeuta uzależnień może być neutralny światopoglądowo?

Wiele terapeutycznych kodeksów etycznych zawiera postulat, by terapeuta w pracy z pacjentem zachowywał neutralność światopoglądową. Uważa się, że na czas terapii terapeuta powinien „zawiesić” swój światopogląd, tak by nie wpływał on zupełnie na przebieg sesji terapeutycznej z pacjentem. Czy jest taka możliwość? Jak powinno to wyglądać w praktyce?

Bogusław Włodawiec


34

3 x TAK

Trzy razy tak:

  1. – Mam superwizora,
  2. – Należę do Stowarzyszenia,
  3. – Ustawicznie się dokształcam

Rozmowa z Jackiem Kasprzakiem, superwizorem psychoterapii uzależnienia, Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień


36

Po co zapisałam się do Stowarzyszenia psychoterapeutów uzależnień?

Beata Matysek


38

LIST OTWARTY

Szanowni Państwo Certyfikowani Specjaliści Psychoterapii Uzależnień

Małgorzata Stachura


okladka 315

Numer 3


3

Terapia osób uzależnionych w systemie penitencjarnym

O tym, jak wygląda terapia uzależnienia w warunkach izolacji więziennej, opowiada Andrzej Majcherczyk z Centralnego Zarządu Służby Więziennej, jeden z głównych twórców obecnego systemu terapeutycznego w warunkach penitencjarnych


 7

Czy będzie ustawa regulująca psychoterapię?

Efekty psychoterapii często wykraczają poza obszar zdrowia psychicznego i dotyczą ZDROWIA rozumianego jako jedna z podstawowych wartości ludzkich, określanego przez Światową Organizację Zdrowia jako zdolność do osiągania dobrostanu fizycznego, psychicznego, społecznego i… duchowego

Jerzy Mellibruda


 8

Od terapeucicy do terapeutki

Jestem właśnie po lekturze popularnej obecnie książki Małgorzaty Halber „Najgorszy człowiek na świecie” i muszę przyznać, że czytając w niej fragmenty dotyczące terapii uzależnień, momentami czułam się nieswojo, a czasem nawet oblewał mnie rumieniec zakłopotania...

Marta Jakubiak–Głowacka


11

Uzależnienia a depresja

Pewien poziom depresyjności pomaga leczyć rany – dosłownie
i w przenośni, poprzez obniżenie aktywności człowieka zwiększa możliwości regeneracji psychofizycznej i umożliwia harmonijny powrót do równowagi...

Leszek Sagadyn


14

Pomaganie a etyka

Różne formy pomocy psychologicznej oparte są na szczególnego rodzaju relacji między osobą szukającą pomocy a osobą wspomaganą. Z tego względu proces pomagania jest integralnie związany z problematyką etyczną, bowiem niesienie pomocy nie tylko rodzi pewne powinności, ale niesie ryzyko błędów i nadużyć

Piotr Szczukiewicz


19

Praca z mechanizmami obronnymi i oporem w nurcie ISTDP na przykładzie osób uzależnionych

Pacjenci, których potrzeby nie były zaspokajane w dzieciństwie, nieświadomie unikają bliskości z innymi, żeby nie dać się bardziej zranić. To powoduje powstanie swoistego pancerza wewnątrz jednostki stającego się barierą między pacjentem a innymi ludźmi, w tym terapeutą

Paweł Rybacki


25

Misja i standardy

Rozmowa z Jolantą Hojdą, członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej


26

W stronę indywidualizacji pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu

Siedem lat temu powstała w Warszawie grupa terapeutyczna dla osób z organicznym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Oto zarys jej programu

Karolina Nestoruk


28

Poza stereotypy

25 kwietnia 2015r pracownicy placówek terapeutycznych z Województwa Podkarpackiego spotkali się na konferencji z okazji XV–lecia WOTUAiW. Współorganizatorem był Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL, reprezentowany przez dr Justynę Kulę–Lic, adiunkta w katedrze pedagogiki rodziny

Sławomir Grab


31

Seksoholizm – w poszukiwaniu miłości

Niniejszy materiał stanowi podsumowanie moich trzyletnich doświadczeń w psychoterapii osób uzależnionych od seksu oraz ich rodzin oraz roku pracy w charakterze dydaktyka prowadzącego warsztaty dla profesjonalistów z zakresu seksoholizmu w Polsko–Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień

Damian Zdrada


36

„Etyka w superwizji i psychoterapii osób uzależnionych i członków ich rodzin”

W dniu 18 maja 2015 miało miejsce ważne wydarzenie dla środowiska psychoterapeutów uzależnień. W niezwykłej oprawie Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbyła się zorganizowana przez Radę Superwizorów Psychoterapii Uzależnień (RSPU) konferencja...


38

Ważne jest doświadczenie

Rozmowa z dr Krzysztofem Gąsiorem – koordynatorem komisji egzaminacyjnych


39

Propozycje czytelnicze. Z Działu Lecznictwa Odwykowego


 

okladka 415

Numer 4/2015


3

Tak dla leczenia marihuaną

Leki na bazie marihuany powinny być dostępne dla osób potrzebujących, zażywanie ich bowiem nie ma nic wspólnego z narkomanią – mówi Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii


6

Ryba psuje się od głowy – kilka refleksji o zespołach leczących

Grupa, która chce działać efektywnie, musi zjednoczyć się wokół tego, czego pragnie dokonać. Dotyczy to również zespołów terapeutycznych
Magdalena Choroś


10

Siła więzi – wykorzystanie teorii relacji z obiektem i teorii więzi w grupowej terapii uzależnień

Uzależnienie staje się sposobem unieważnienia potrzeby więzi międzyludzkiej na rzecz tworzącej się
i dającej wiele zysków więzi między osobą a substancją czy czynnością
Bożena Maciek–Haściło


15

Psychodynamiczna farmakoterapia

Wszystkie klasyczne procesy, które mają miejsce w procesie psychoterapii, a więc przeniesienie, przeciwprzeniesienie i opór, powstają także w diadzie, jaką tworzy pacjent i lekarz. Dodatkowym elementem zapraszanym do trójkąta jest lek, który w nowo powstałej relacji może pełnić bardzo różnorodne funkcje
Monika Rogoż


19

„Droga do siebie” – praca w obrębie schematu osób uzależnionych w podejściu humanistyczno – egzystencjalnym

Tekst ukazuje w odwołaniu do praktyki i teorii, poszerzone „pole” rozumienia pacjenta uzależnionego, które może być wskazówką do diagnozowania problemów, stawiania hipotez, ukierunkowania procesu zmiany
Ireneusz Kaczmarczyk


25

Samoocena i style tożsamości osób uzależnionych

Cóż takiego się dzieje, co sprawia, że tak znaczny odsetek pacjentów po ukończeniu terapii wraca ponownie do picia lub zażywa substancji psychoaktywnych pomimo usilnych prób podejmowania przez nich zdrowienia, a inni zdrowieją i utrzymują abstynencję do końca życia?
Wanda Rębecka


29

Eye Movement Desensitization and Reprocessing w leczeniu traumy i zaburzeń bazujących na jej objawach

Terapia EMDR kładzie nacisk na proces przetwarzania informacji przez mózg. Jej celem jest przetworzenie zamrożonych wspomnień, zmniejszenie poziomu nieprzyjemnych emocji i wzmocnienie pozytywnych przekonań na swój temat
Magdalena Chomka–Saja


33

Seksoholizm – w poszukiwaniu miłości (cz. 2)

W poprzednim artykule opisałem seksoholizm w koncepcji niedojrzałości seksualnej, dla której, jako wskaźniki diagnostyczne, przyjmuję pojęcia wywodzące się z teorii relacji z obiektem
Damian Zdrada


37

Jak skutecznie ograniczyć picie?

Relacja ze spotkania Zespołu Doradców Dyrektora PARPA ds. Lecznictwa Odwykowego


38

Propozycje czytelnicze


39

Informacje. Z działu Lecznictwa Odwykowego PARPA


okladka 515

Numer 5

3

Niniejszy numer „Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia” w dużej mierze poświęcony jest zagadnieniu terapii w kierunku ograniczania picia wśród osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu. O tym, czym są programy ograniczania picia i czym się różnią od programów redukcji szkód, mówi socjolog zdrowia i medycyny dr Justyna Klingemann

Redukcja szkód a programy ograniczania picia


4

Kobiety często nazywa się „trudnymi pacjentami”, pomimo, że wyniki badań nad efektywnością psychoterapii uzależnień nie potwierdzają, że kobiety odnoszą mniejszy niż mężczyźni sukces w leczeniu. Wydaje się zatem, że przypisanie im etykiety szczególnej czy specjalnej grupy pacjentów wiąże się po prostu z odmienną etiologią i specyfiką problemów alkoholowych kobiet, szczególnego rodzaju trudnościami, które mogą stanąć na przeszkodzie ich leczenia czy też specyfiki ich terapii. Niniejszy artykuł, który opublikujemy w dwóch częściach, w tym i kolejnym numerze TUiW, ma na celu zebranie i przedstawienie tych zagadnień

Marta Jakubiak–Głowacka

Poza zasadę demokracji, czyli o pracy z kobietami uzależnionymi od alkoholu


8

Wstyd może być kłębkiem różnych uczuć: poczucia winy, odpowiedzialności, lojalności, upokorzenia, poczucia zasługiwania na krzywdzenie lub karę. Poczucie winy i poczucie wstydu zwykle są ze sobą powiązane, a ich korzenie mogą tkwić w tych samych sytuacjach...

Jolanta Hojda

Poczucie winy i wstydu jako ślady zaznanej w przeszłości krzywdy


11

Doświadczenie prowadzenia grupowego POP w Toruniu pokazuje, że około 80% pacjentów stanowią osoby z dużym wsparciem w rodzinie i dobrze funkcjonujący zawodowo. Z reguły właśnie ci pacjenci nie chcą podjąć abstynencji i odmawiają udziału w programach abstynencyjnych
Jolanta Celebucka

Program ograniczania picia realizowany w poradni w Toruniu


14

Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere (Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie)
Marcin Marsollek

Ile jest człowieka w człowieku. Terapeuta wobec cierpienia pacjenta


17

W niniejszym artykule – podzielonym na dwie części – opisano jak obecnie funkcjonuje polski system przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jaką rolę może i powinno odgrywać lecznictwo odwykowe w tym systemie

Mariusz Fundament

Praca z osobami stosującymi przemoc. Sukcesy, problemy i refleksje


21

Problem z sensem życia pojawia się wówczas, gdy brakuje celów nie tylko uznawanych przez jednostkę, ale i ocenianych pozytywnie przez innych

Aida Kosmowska

Poczucie sensu życia a poziom samooceny osób uzależnionych od alkoholu uczestniczących w spotkaniach terapeutycznych


23

Uczestnicy naszych programów reprezentują całe spektrum sytuacji życiowych. Łączy ich wspólna kategoria wiekowa, a przede wszystkim to, że wszyscy doznali w swoim dzieciństwie urazów związanych
z niejasnością norm, emocjonalnym opuszczeniem i koniecznością walki o psychiczne (choć niekiedy również fizyczne) przetrwanie

Anna Seweryńska, Beata Wolfram–Krukowska

Terapia Młodych Dzieci Dorosłych Alkoholików


26

Dzienniczek samoobserwacji pozwoli pacjentowi przychylniej i w szerszej perspektywie patrzeć na pojawiające się sygnały mogące świadczyć o głodzie. Dzięki czujności oraz umiejętności wielowątkowej analizy osoba uzależniona może, oprócz nabycia nowych zdolności samoanalizy przydatnych w codziennym życiu, odejść od skłonności do tunelowego myślenia na rzecz bardziej wielowymiarowego postrzegania rzeczywistości i własnych stanów emocjonalnych

Dorota Szczodrowska

Dziennik uczuć


29

W jaki sposób leczone są osoby uzależnione od narkotyków w innych państwach europejskich? Kiedy najczęściej zgłaszają się do placówek leczniczych? Czy leczenie substytucyjne jest we wszystkich krajach Europy tak samo dostępne? Jak na tym tle wypada system leczniczy w Polsce? Na te pytania odpowiada niniejszy artykuł, przygotowany na podstawie najnowszych danych epidemiologicznych z Polski i Europy

Artur Malczewski

Leczenie i redukcja szkód w Europie


32

Zalecenia do tworzenia i realizowania programów ograniczania picia alkoholu w placówkach leczenia uzależnień


35

Propozycje czytelnicze. Z działu lecznictwa


 

Numer 6

okladka 615


3

Robimy swoje

Rozmowa z Krzysztofem Brzózką, dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


4

Świadczenia leczenia uzależnienia od alkoholu realizowane w warunkach stacjonarnych – stan aktualny i perspektywy

Jadwiga Fudała


7

Psychoterapia – skalpel czy pustosłowie?

Naruszenie więzi przywiązania w traumie niemowlęcej prowadzi do zaburzenia regulacji w postaci zakłócenia homeostazy autonomicznego układu nerwowego i zaburzenia funkcjonowania wielu kluczowych struktur mózgu

Magdalena Choroś


12

Poza zasadę demokracji, czyli o pracy z kobietami uzależnionymi od alkoholu (cz. II)

Kobiety często nazywa się „trudnymi pacjentami”, pomimo że wyniki badań nad efektywnością psychoterapii uzależnień nie potwierdzają, aby kobiety odnosiły mniejszy niż mężczyźni sukces w leczeniu. Wydaje się zatem, że przypisanie im etykiety szczególnej czy specjalnej grupy pacjentów wiąże się po prostu z odmienną etiologią i specyfiką problemów alkoholowych kobiet. Niniejszy artykuł ma na celu zebranie i przedstawienie tych zagadnień. Poprzednia jego część była poświęcona specyfice uzależnienia u kobiet, część druga będzie dotyczyła pracy z kobietami uzależnionymi

Marta Jakubiak–Głowacka


17

Holistyczna integrująca terapia uzależnień

W pierwszej części tego opracowania prezentujemy założenia teoretyczne holistycznego podejścia w pomaganiu i sposób myślenia o powstawaniu uzależnienia w tym podejściu. W dalszej części podzielimy się założeniami i konkretnymi wskazaniami dotyczącymi pomagania i terapii integrującej osób uzależnionych w podejściu holistycznym

Leszek A.Kapler, Teresa Majewska, Marcin Bebelski


21

Praca z osobami stosującymi przemoc – sukcesy, problemy i refleksje – część II

W pierwszej części artykułu przedstawiony został aktualnie obowiązujący model polskiego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz możliwe źródła problemów w objęciu sprawców przemocy oddziaływaniami korekcyjno-edukacyjnymi przez powołane do tego podmioty i instytucje. Autor wstępnie odniósł się też do roli lecznictwa odwykowego i specjalistów psychoterapii uzależnień w obowiązującym systemie

Mariusz Fundament


25

Psychofarmakologia: etyczne wątpliwości i zagrożenia

My, psychiatrzy, jesteśmy niejako skazani na holistyczne podejście do pacjenta. Zazwyczaj bywamy ostatnim ogniwem łańcuszka specjalistów. Konsultantem ostatniej nadziei. Jeśli wszystko zawiodło, należy pójść do psychiatry...

Maria Agata Jeska


29

Obecność

Nauczymy swoich klientów tylko tego, co sami potrafimy. Zdolność do bycia dobrym dla siebie jest umiejętnością, która w obszarze pomagania wymaga bezustannego rozwoju, bo tylko wówczas będziemy mogli nauczyć tej postawy wobec siebie swoich klientów

Joanna Kaczmarek


32

Psychodrama jako metoda wspierająca resocjalizację
i psychoterapię

(...) I kiedy Ty jesteś blisko, ja będę wyjmować Twoje oczy
I umieszczać je w moich
A gdy umieścisz je w miejsce swoich,
Wówczas ja popatrzę na Ciebie Twoimi oczami,
A Ty spojrzysz na mnie moimi oczami.
W ten sposób nasze spotkanie, pozostanie celem samym w sobie w nieokreślonym
 miejscu, nieokreślonym czasie...”

Ewa Jasik–Wardalińska [pełna wersja tekstu .pdf]


37

Alkohol a seksualność  – relacja z konferencji naukowo-szkoleniowej

23 października 2015 roku w Sali Obrad Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Alkohol a seksualność” zorganizowana przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Karolina Nestoruk


39

Propozycje czytelnicze. informacje. Z Działu Lecznictwa Odwykowego